งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

วิสัยทัศน์
     เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
บนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ 

การเข้ารับราชการ  >  การรับรองคุณวุฒิ
ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
หลักการและวัตถุประสงค์
PDF
พิมพ์
อีเมล


 

การรับรองคุณวุฒิของผู้ที่ส่วน ราชการประสงค์จะบรรจุเข้ารับราชการ เป็นหน้าที่ของ ก.พ. และสำนักงาน ก.พ. ตามพระ

ราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ระบุไว้ดังนี้


หน้าที่ของ ก.พ. มาตรา 8(10) “กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อรับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่น เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือน และการกำหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทน รวมทั้งระดับตำแหน่งและประเภทตำแหน่งสำหรับคุณวุฒิดังกล่าว”

หน้าที่ของสำนักงาน ก.พ. มาตรา 13(11) “ดำเนินการเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่น เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือน และการกำหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทน รวมทั้งระดับตำแหน่งและประเภท ตำแหน่งสำหรับคุณวุฒิดังกล่าว”
ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักอยู่ 3 ประการ คือ

1. ให้ทางราชการได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดมาปฏิบัติราชการ

2. กำหนดเงินเดือนที่ควร ได้รับให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของผู้มีคุณวุฒิเหล่านั้น โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่งที่ต้องใช้คุณวุฒินั้น ๆ ประกอบด้วย

3. เพื่อความถูกต้องในการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

 

 ข้อควรคำนึง

 
1. หลักเกณฑ์การพิจารณารับรองคุณวุฒิข้างต้น เป็นหลักเกณฑ์ ที่ ก.พ. กำหนดสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ กรณีที่จะใช้กับ ข้าราชการประเภทอื่น ๆ นั้น เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ข้าราชการประเภทนั้น
2. กรณีไม่พบข้อมูลการรบรองคุณวุฒิในประเทศของสำนักงาน ก.พ.อาจอยู่ในระหว่างกระบวนการรับรองคุณวุฒิ ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้
 

 

2.1 สถาบันการศึกษาจัดทำหลักสูตรและเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร
2.2 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร โดยจะมีขั้นตอนการตรวจสอบมาตรฐานการศึกษาเป็นระยะ ๆ
2.3 สำนักงาน ก.พ. พิจารณารับรองคุณวุฒิ เพื่อประโยชน์ใน การบรรจุและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนและกำหนด เงินเดือนที่ควรได้รับและระดับตำแหน่งที่ควรแต่งตั้ง
3. ข้อมูลรายชื่อสถาบันการศึกษาต่างประเทศในเว็บไซต์ของ สำนักงาน ก.พ. เป็นข้อมูลที่สำนักงาน ก.พ. ได้ตรวจสอบข้อมูล การรับรองวิทยฐานะสถาบันการศึกษาจากรัฐบาล/หน่วยงานที่ ทำหน้าที่ดังกล่าวในแต่ละประเทศ ทั้งนี้อาจมีรายชื่อสถาบัน อื่น ๆ ที่ได้รับการรับรองแต่ไม่ปรากฏข้อมูลในเว็บไซต์ของ สำนักงาน ก.พ. ซึ่งท่านอาจสอบถามเพิ่มเติมได้

 

 

 
  • สมัครสมาชิก

เมนู

หน้าหลัก

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาข้าราชการ

คุณธรรมจริยธรรม

การเข้ารับราชการ

ทุนรัฐบาล

การศึกษาต่อต่างประเทศ

เครือข่าย

คลังความรู้


สอบเข้ารับราชการ

เส้นทางสู่อาชีพราชการ

ทุน

การสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

สมัครทุน

ฝึกอบรม

 ระบบลงทะเบียนกลาง
 หลักสูตร นบส.
 หลักสูตร นบส. 2
 หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ไมโครไซต์

ศูนย์บริหารการรวมกลุ่มฯ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดทำจรรยาข้าราชการ

เฉพาะเจ้าหน้าที่
สำนักงาน ก.พ.

ระบบจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (OCSC Mail)
ระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์
โปรแกรมระบบ DPIS
โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
ระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาล
ระบบจองรถ / จองห้องประชุม

 

ระบบโปรแกรม

ระบบบรับรองคุณวุฒิ

โปรแกรมประเมินคุณธรรม Online
ระบบข้าราชการลาศึกษา
 โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
 ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (SEIS)
 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ

 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการกลาง (GEIS)

ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาในต่างประเทศ

ลิงค์

รัฐบาลไทย
ส่วนราชการ
หน่วยงาน/โครงการอื่นๆ
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน
ในต่างประเทศ

หน่วยงาน ก.พ. ต่างประเทศ

- - - - - - - - - - - - - - - -

เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้

รับฟัง/รับแจ้ง

สายด่วนของรัฐบาล
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 รับฟังความคิดเห็นด้าน
กฎหมายไทย

  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม

       

[ ดูแบนเนอร์ทั้งหมด ]