งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

วิสัยทัศน์
     เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
บนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ 

ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ


ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ
PDF
พิมพ์
อีเมล
 
ประเภทของการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ
PDF
พิมพ์
อีเมล
เขียนโดย สำนักงาน ก.พ. -- สวพ. -- สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล   

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการพ.ศ.2547 กำหนด ประเภทของสวัสดิการภายในส่วนราชการ ดังนี้

1. การออมทรัพย์
2. การให้กู้เงิน
3. การเคหะสงเคราะห์
4. การฌาปนกิจสงเคราะห์
5. การกีฬาและนันทนาการ
6. การให้บริการของร้านค้าสวัสดิการ
7. การฝึกวิชาชีพเพื่อเสริมรายได้และลดรายจ่ายให้แก่สมาชิก
8. การสงเคราะห์ข้าราชการในด้านอื่นๆ เช่น เงินช่วยค่าอาหาร เงินช่วยค่าเดินทาง เงินช่วยค่าเครื่องแต่งกาย เงินทุนการศึกษา เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย เป็นต้น
9. กิจกรรมหรือสวัสดิการภายในส่วนราชการประเภทอื่นตามที่คณะกรรมการสวัสดิการ ภายในส่วนราชการเห็นสมควร 

 

  • ประเภทสวัสดิการที่กําหนดในระเบียบนี้เป็นตัวอย่างของประเภทสวัสดิการหรือ กิจกรรมสวัสดิการที่คณะกรรมการสวัสดิการภายในส่วนราชการจะจัดขึ้น เพราะคณะกรรมการสวัสดิการภายในส่วนราชการอาจจัดสวัสดิการประเภทอื่นๆได้ แต่ทั้งนี้ต้องเป็นสวัสดิการที่เป็นไปตามความหมายที่ระเบียบสวัสดิการนี้กําหนด
  • สวัสดิการภายในส่วนราชการที่มีความหมายกําหนดไว้เป็นการเฉพาะเช่น สหกรณ์ ออมทรัพย์ ฌาปนกิจสงเคราะห์เป็นต้น ระเบียบนี้กําหนดให้เป็นไปตามกฎหมายนั้นและให้ นําระเบียบ นี้มาใช้โดยอนุโลมในส่วนที่ไม่ขัดกับกฎหมาย
  • สําหรับส่วนราชการที่ไม่มีสหกรณ์ออมทรัพย์ อาจจัดสวัสดิการให้กู้เงินสวัสดิการ หรือทั้งออมทรัพย์และให้กู้เงินได้หากเห็นสมควรและแม้แต่ในส่วนราชการที่มีกิจการสหกรณ์ ออมทรัพย์อยู่แล้ว สวัสดิการอาจมีกิจกรรมให้กู้เงินดอกเบี้ยตํ่าหรือไม่มีอัตราดอกเบี้ยอีกก็ได้

 

แก้ไขล่าสุด ใน 26 ส.ค. 2013
 
กองทุนสวัสดิการ
PDF
พิมพ์
อีเมล
เขียนโดย สำนักงาน ก.พ.   

  รายได้ของกองทุนสวัสดิการได้แก่

1. เงินค่าธรรมเนียมสมาชิกตามอัตราและระยะเวลาจ่ายที่คณะกรรมการสวัสดิการ ภายในส่วนราชการกําหนด
 2. เงินรายรับจากการจัดกิจกรรม หรือการจัดบริการของสวัสดิการภายในส่วนราชการ
3. เงินกู้จากสวัสดิการภายในส่วนราชการของส่วนราชการอื่นหรือสถาบันการเงิน การกู้เงินดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการสวัสดิการ ข้าราชการกําหนด
4. เงินบริจาคเพื่อการจัดสวสดิการภายในส่วนราชการ
5. เงินอุดหนุนหรือรายได้อ่านตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้
6. ดอกผลของเงินรายได้ตาม 1-5
7. รายได้อื่นๆ


รายได้ข้อ 1-7 นี้จะมีเรื่องใดใหเป็นไปตามกิจกรรมหรือกิจการที่คณะกรรมการสวัสดิการ ของส่วนราชการ กําหนด เช่น เงินค่าธรรมเนียมสมาชิกเงินที่จะกู้จากสวัสดิการภายในส่วนราชการของส่วนราชการอื่นหรือสถาบันการเงิน เป็นต้น การจัดเก็บค่าธรรมเนียมสมาชิก หรือเงินที่สวัสดิการกู้ยืมจากสวัสดิการอื่นนั้นอาจดําเนินการ ในส่วนราชการที่เริ่มก่อตั้งสวัสดิการหรือมีเงินกองทุนสวัสดิการน้อยมากไม่อาจจัดสวัสดิการตาม ความต้องการของสมาชิกสวัสดิการได้และการดําเนินการที่มีผลกระทบต่อสมาชิกสวัสดิการหรือผูกพัน กิจการสวัสดิการมาก ควรขอมติที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิก เพื่อลดปัญหาโต้แย้งที่อาจเกิดขึ้นต่อไป


 
 รายจ่ายของสวัสดิการ
  จะเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อนําไปจัดกิจกรรมหรือกิจการสวัสดิการ เพื่อสมาชิกสวัสดิการ และรายจ่ายทั้งหมดจะต้องเป็นไปตามที่ทางคณะกรรมการ สวัสดิการของส่วนราชการอนุมัติ   ซึ่งอาจอนุมัติเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหรืออนุมัติในหลักการ   สําหรับค่าใช้จ่ายประจําหรือขออนุมัติค่าใช้จ่ายเป็นรายกรณีแล้วแต่ลักษณะ ของเรื่องและคณะกรรมการสวัสดิการภายในส่วนราชการของส่วนราชการจะเห็นสมควร อนุมัติ

 

แก้ไขล่าสุด ใน 12 ต.ค. 2013
 
การเงินและการบัญชี
PDF
พิมพ์
อีเมล
เขียนโดย สำนักงาน ก.พ.   

ข้อกําหนดที่สำคัญเกี่ยวกับการเงินและบัญชีของกองทุนสวัสดิการ

1. การฝากเงินกองทุนสวัสดิการจะฝากกับธนาคารพาณิชย์หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ของส่วนราชการก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสวัสดิการภายในส่วนราชการกําหนด
2. ให้สวัสดิการฯกําหนดและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีที่เหมาะสมแก่กิจการที่มีอยู่แต่อย่างน้อย ต้องมีบัญชีรายรับและรายจ่ายแยกประเภทสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นอยู่จริงเป็นต้น
3.  ให้มีการจัดทํางบรับจ่ายประจําเดือนเสนอคณะกรรมการสวัสดิการของส่วนราชการและมีการตรวจสอบบัญชีภายในเป็นประจํา
4. การปิดบัญชีทําปีละครั้งตามปีปฏิทิน และให้จัดทํางบการเงินภายใน 45 วันนับแต่วันสิ้น งวดปีบัญชี
5. ผู้สอบบัญชีจะต้องตรวจสอบเอกสารทางการเงิน บัญชีและรับรองงบดุลการเงินให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับงบการเงิน
6. ผู้สอบบัญชี อาจสอบถามผู้เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์การตรวจสอบบัญชีและรับรองงบดุล การเงินได้
7.  ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการสวัสดิการ ของส่วนราชการเพื่อประกอบการพิจารณาประเมินผลการจัดสวัสดิการประจําปี
8. คณะกรรมการสวัสดิการของส่วนราชการจะประชาสัมพันธ์การประเมินผลการจัดสวัสดิการ และงบดุลการเงินให้สมาชิกสวัสดิการทราบภายใน30 วันนับแต่ผู้สอบบัญชีรับรองการตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน ตามหลักเกณฑ์การประชาสัมพันธ์ที่คณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการกําหนด

ตามระเบียบสวัสดิการใหม่สมาชิกสวัสดิการมีสิทธิในการสอบถามเหตุผลและตรวจสอบ การดําเนินการ ดังนั้นการพิจารณาจัดสรรรายได้รายจ่ายของคณะกรรมการสวัสดิการภายในส่วนราชการ ควรมีการพิจารณาอย่างรอบคอบและระบุเหตุผลไว้ด้วยทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการชี้แจงสมาชิกในโอกาสต่อไป

 

ข้อกําหนดอื่นๆ

1. การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการด้านการจัดสวัสดิการให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติราชการ
2. สวัสดิการภายในส่วนราชการที่มีกฎหมายรองรับไว้เป็นการเฉพาะ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ ฌาปนกิจสงเคราะห์ เป็นต้น ให้ดําเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมายนั้น และให้นําบทบัญญัติในระเบียบสวัสดิการนี้มาใช้บังคับกับการจัดสวัสดิการเท่าที่ไม่ขัด หรือแย้งกับกฎหมายเฉพาะชั้นนั้นการที่หัวหน้าส่วนราชการให้ใช้อาคาร สถานที่ ทรัพย์สิน นํ้า กระแสไฟฟ้าของทางราชการในการจัด สวัสดิการดังกล่าว เป็นต้น
3. การจัดสวัสดิการเรื่องใดมีความสําคัญและมีลักษณะเฉพาะ คณะกรรมการสวัสดิการ ภายใน ส่วนราชการ จะมีระเบียบสวัสดิการเฉพาะและกองทุนสวัสดิการแยกต่างหากก็ได้
4.  การจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจจะกระทํามิได้ เว้นแต่เป็นการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ เพื่อประโยชน์ของส่วนราชการ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการกําหนด
5. สวัสดิการภายในส่วนราชการที่ส่วนราชการต่างๆ จัดอยู่แล้วให้เป็นสวัสดิการตาม ระเบียบนี้ และให้แก้ไขระเบียบสวัสดิการเดิม แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการภายในส่วนราชการ บริหารงานการจัดสวัสดิการ บริหารงานด้านการเงินและบัญชี ให้เป็นไปตามระเบียบสวัสดิการใหม่นี้ภายในหนึ่งปีนับแต่ระเบียบสวัสดิการใหม่นี้บังคับ หรือภายในวันที่ 22 กันยายน 2548
6. ส่วนราชการที่ยังไม่เคยจัดสวัสดิการ ระเบียบสวัสดิการใหม่กําหนดให้ดําเนินการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ ได้แก่การร่างระเบียบสวัสดิการ แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการภายในส่วนราชการ ดําเนินการจัดสวัสดิการตามระเบียบสวัสดิการใหม่ ภายในสองปีนับแต่ระเบียบนี้ใช้บังคับ หรือภายในวันที่ 22 กันยายน 2549

 

แก้ไขล่าสุด ใน 12 ต.ค. 2013
 
การบริจาคเงินเข้ากองทุนสวัสดิการ
PDF
พิมพ์
อีเมล
เขียนโดย สำนักงาน ก.พ.   

เพื่อ ส่งเสริมการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินต่างๆ ให้กับกองทุนสวัสดิการตามระเบียบ สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ ซึ่งจะได้นำมาดำเนินการช่วยเหลือในการดํารงชีวิตและอำนวยความสะดวกให้แก่ข้า ราชการนอกเหนือจากสวัสดิการที่ภาครัฐจดให้ จึงมีพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 424) พ.ศ.2547ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 121 ตอนพิเศษ 61 ก วันที่ 11 ตุลาคม 2547 กําหนดไว้สรุปได้ดังนี้

1. บุคคลธรรมดาที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่กองทุนสวัสดิการที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้พึ่งประเมินหลังหักค่าใช้จ่ายแะหักลดหย่อนตามที่ประมวลรัษฎากร กําหนดแล้ว ได้เท่าเงินบริจาคแต่เมื่อรวมกับ เงินบริจาคตามที่ประมวลรัษฎากรกําหนดแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละสิบของเงินได้พึ่งประเมินหลังหัก ค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนดังกล่าวนั้น
   
2. สําหรับบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ให้ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้ เป็นจำนวนเงินหรือมูลค่าทรัพย์สินเท่าที่บริจาคแต่เมื่อรวมกับรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะตามที่ประมวลรัษฎากรกําหนดจะต้องไม่เกินร้อยละสองของกําไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ


การดําเนินการเพื่อให้ผู้บริจาคเงินได้กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการ ได้รับสิทธิ การหักลดหย่อนภาษีสําหรับเงินบริจาค จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด ดังนี้

1. แจ้งรายชื่อกองทุนสวัสดิการที่ผู้บริจาคจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับการบริจาคเพียงหนึ่งกองทุน เป็นหนังสือไปยังกรมสรรพากรเพื่อให้กรมสรรพากร ประกาศกําหนดให้เป็นกองทุนสวัสดิการที่ผู้บริจาคจะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับการบริจาคและหากต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อกองทุนสวัสดิการดังกล่าวจะต้องแจงเป็นหนังสือไปยังกรมสรรพากรเพื่อมีประกาศ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย
   
2. ในกรณีที่มีผู้บริจาคให้กองทุนสวัสดิการของส่วนราชการแล้วและบุคคลและหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีสิทธิที่จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับการบริจาค สําหรับเงินได้ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 เป็นต้นไปสวัสดิการของส่วนราชการจะต้องออกใบรับหรือแก้ไขรับเงินบริจาคให้แก่ผู้บริจาคตามข้อกําหนดของกรมสรรพากร โดยในใบรับบริจาคจะต้องระบุลําดับที่ของกองทุนสวัสดิการ ตามประกาศของกรมสรรพากร ข้อ 1.

 

แก้ไขล่าสุด ใน 12 ต.ค. 2013
 
หน้า 2 จาก 3
  • สมัครสมาชิก

เมนู

หน้าหลัก

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาข้าราชการ

คุณธรรมจริยธรรม

การเข้ารับราชการ

ทุนรัฐบาล

การศึกษาต่อต่างประเทศ

เครือข่าย

คลังความรู้


สอบเข้ารับราชการ

เส้นทางสู่อาชีพราชการ

ทุน

การสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

สมัครทุน

ฝึกอบรม

 ระบบลงทะเบียนกลาง
 หลักสูตร นบส.
 หลักสูตร นบส. 2
 หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ไมโครไซต์

ศูนย์บริหารการรวมกลุ่มฯ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดทำจรรยาข้าราชการ

เฉพาะเจ้าหน้าที่
สำนักงาน ก.พ.

ระบบจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (OCSC Mail)
ระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์
โปรแกรมระบบ DPIS
โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
ระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาล
ระบบจองรถ / จองห้องประชุม

 

ระบบโปรแกรม

ระบบบรับรองคุณวุฒิ

โปรแกรมประเมินคุณธรรม Online
ระบบข้าราชการลาศึกษา
 โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
 ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (SEIS)
 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ

 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการกลาง (GEIS)

ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาในต่างประเทศ

ลิงค์

รัฐบาลไทย
ส่วนราชการ
หน่วยงาน/โครงการอื่นๆ
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน
ในต่างประเทศ

หน่วยงาน ก.พ. ต่างประเทศ

- - - - - - - - - - - - - - - -

เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้

รับฟัง/รับแจ้ง

สายด่วนของรัฐบาล
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 รับฟังความคิดเห็นด้าน
กฎหมายไทย

  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม

       

[ ดูแบนเนอร์ทั้งหมด ]