งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

วิสัยทัศน์
     เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
บนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ 

กระดานสนทนา
ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อสมาชิก รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ

การแต่งตั้งเลื่อนจากปฏิบัติงานเป็นชำนาญงาน
(1 จำนวนผู้เยี่ยมชม) (1) บุคคลทั่วไป
  • หน้าที่:
  • 1

กระทู้: การแต่งตั้งเลื่อนจากปฏิบัติงานเป็นชำนาญงาน

การแต่งตั้งเลื่อนจากปฏิบัติงานเป็นชำนาญงาน 4 ปี, 1 เดือน ที่ผ่านมา #1641

  • adminocsc
  • ออฟไลน์
  • จำนวนโพส: 2515
คำถาม
เนื่องมีการออกคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนตำแหน่งจากปฏิบัติงานเป็นชำนาญงาน ของแท่งทั่วไป โดยระบุวันที่แต่งตั้งมีผลเป็นวันที่อกพกระทรวงอนุมัติตำแหน่งซึ่งในระบบซีเดิมนั้นจะระบุวันที่มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ ผู้ได้รับแต่งตั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเข้ารับการพิจารณาประเมินซึ่งการส่งแบบประเมินก็เกิดขึ้นณวันที่คุณสมบัติครบทำให้ได้รับสิทธิการเลื่อเงินเดือนย้อนหลังได้แต่ตามคำสั่งที่ได้รับในปัจจุบันนั้นทำให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งเสียสิทธิที่ควรได้ณวันที่คุณสมบัติครบถ้วน จึงขอเรียนถามว่าใช้ระเบียบกฎเกกณฑือะไรในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ซึ่งทำให้เสียสิทธิอื่นๆตามมา สามารถแก้ไขระเบียบได้หรือไม่อย่างไรขอแสดงความนับถือ
คำตอบ
1.การจะกำหนดตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานเป็นระดับชำนาญงานได้ตำแหน่งนั้นจะต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของงานเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญและผ่านการประเมินคุณภาพงานของตำแหน่งตามหลักเกณฑ์การประเมินค่างานที่ ก.พ.กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1008/ว17 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 ซึ่งต้องเสนอ อ.ก.พ.กระทรวงพิจารณา ดังนั้นการกำหนดตำแหน่งดังกล่าวจึงมีผลไม่ก่อนวันที่ อ.ก.พ.กระทรวงมีมติอนุมัติ
2.การแต่งตั้งข้าราชการผุ้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานเป็นระดับชำนาญงาน ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.พ. กำหนดในหนังสือ ว 16/2552 ข้อ ก (2) ซึ่งกำหนดให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตาม ว34/2547 ซึ่งส่วนราชการอาจดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบ หรือการประเมินผลงาน หรือการทดลองงาน อย่างใดอย่างหนึ่ง
1) ถ้าใช้วิธีการประเมินผลงาน จะแต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด และไม่ก่อนวันที่ อ.ก.พ.กรม หรือคณะกรรมการที่ อ.ก.พ.กรมแต่งตั้งมีมติให้ผ่านการประเมินผลงานนั้น
2) โดยวิธีการสอบหรือการทดลองปฏิบัติงาน จะแต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่ก่อนวันที่ผ่านการสอบคัดเลือกหรือผ่านการทดลองปฏิบัติงานแล้วแต่กรณี
และหากจะแต่งตั้งย้อนหลังในตำแหน่งที่ผู้นั้นไม่ได้ครองอยู่ต้องเป็นไปตามหนังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/ว 255 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2542
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
  • หน้าที่:
  • 1
ใช้เวลาในการร่างหน้านี้: 0.22 วินาที
  • สมัครสมาชิก

เมนู

หน้าหลัก

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาข้าราชการ

คุณธรรมจริยธรรม

การเข้ารับราชการ

ทุนรัฐบาล

การศึกษาต่อต่างประเทศ

เครือข่าย

คลังความรู้


สอบเข้ารับราชการ

เส้นทางสู่อาชีพราชการ

ทุน

การสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

สมัครทุน

ฝึกอบรม

 ระบบลงทะเบียนกลาง
 หลักสูตร นบส.
 หลักสูตร นบส. 2
 หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ไมโครไซต์

ศูนย์บริหารการรวมกลุ่มฯ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดทำจรรยาข้าราชการ

เฉพาะเจ้าหน้าที่
สำนักงาน ก.พ.

ระบบจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (OCSC Mail)
ระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์
โปรแกรมระบบ DPIS
โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
ระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาล
ระบบจองรถ / จองห้องประชุม

 

ระบบโปรแกรม

ระบบบรับรองคุณวุฒิ

โปรแกรมประเมินคุณธรรม Online
ระบบข้าราชการลาศึกษา
 โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
 ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (SEIS)
 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ

 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการกลาง (GEIS)

ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาในต่างประเทศ

ลิงค์

รัฐบาลไทย
ส่วนราชการ
หน่วยงาน/โครงการอื่นๆ
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน
ในต่างประเทศ

หน่วยงาน ก.พ. ต่างประเทศ

- - - - - - - - - - - - - - - -

เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้

รับฟัง/รับแจ้ง

สายด่วนของรัฐบาล
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 รับฟังความคิดเห็นด้าน
กฎหมายไทย

  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม

       

[ ดูแบนเนอร์ทั้งหมด ]