งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

วิสัยทัศน์
     เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
บนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ 

กระดานสนทนา
ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อสมาชิก รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ

ขอเรียนถาม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินชำนาญ หัวหน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร สาขาคลองขลุงเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา มีคำสั่งแต่งตั้ง ให้รักษาการในตำแหน่ง กรณีเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ข้อสงสัย1 กรณีเจ้าฯ ไปราชการตามคำสั่งจังหวัดไม่ว่าใน หรือนอกจังหวัดหรือลากิจ ลาพักผ่อนการลงนามในหนังสือส่งต้องใช้คำว่ารักษาราชการแทนหรือรักษาการในตำแหน่งหรือปฏิบัติราชการแทน(ที่ปฏิบัติอยู่ใช้คำว่า "รักษาราชการแทน")2กรณีเจ้าฯ อยู่ในสำนักงาน แต่ไม่ว่างที่จะลงนามหนังสือส่งเราเป็นคนลงนามหนังสือส่งแทนต้องใช้คำว่าปฏิบัติราชการแทนหรือรักษาราชการแทน หรือรักษาการในตำแหน่ง(ที่ปฏิบัติอยู่ใช้คำว่า "ปฏิบัติราชการแทน)3เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาสามารถแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนได้หรือไม่4งานในหน้าที่ของเจ้าฯ โดยเฉพาะเช่นลงนามเรื่องเงินเบิกจ่ายการลงนามใช้คำว่า "รักษาการในตำแหน่ง" ถูกต้องหรือไม่5เรื่องใดบ้างที่ต้องใช้คำว่า "รักษาราชการแทน""ปฏิบัติราชการแทน""รักษาการในตำแหน่ง"
(1 จำนวนผู้เยี่ยมชม) (1) บุคคลทั่วไป
  • หน้าที่:
  • 1

กระทู้: ขอเรียนถาม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินชำนาญ หัวหน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร สาขาคลองขลุงเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา มีคำสั่งแต่งตั้ง ให้รักษาการในตำแหน่ง กรณีเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ข้อสงสัย1 กรณีเจ้าฯ ไปราชการตามคำสั่งจังหวัดไม่ว่าใน หรือนอกจังหวัดหรือลากิจ ลาพักผ่อนการลงนามในหนังสือส่งต้องใช้คำว่ารักษาราชการแทนหรือรักษาการในตำแหน่งหรือปฏิบัติราชการแทน(ที่ปฏิบัติอยู่ใช้คำว่า "รักษาราชการแทน")2กรณีเจ้าฯ อยู่ในสำนักงาน แต่ไม่ว่างที่จะลงนามหนังสือส่งเราเป็นคนลงนามหนังสือส่งแทนต้องใช้คำว่าปฏิบัติราชการแทนหรือรักษาราชการแทน หรือรักษาการในตำแหน่ง(ที่ปฏิบัติอยู่ใช้คำว่า "ปฏิบัติราชการแทน)3เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาสามารถแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนได้หรือไม่4งานในหน้าที่ของเจ้าฯ โดยเฉพาะเช่นลงนามเรื่องเงินเบิกจ่ายการลงนามใช้คำว่า "รักษาการในตำแหน่ง" ถูกต้องหรือไม่5เรื่องใดบ้างที่ต้องใช้คำว่า "รักษาราชการแทน""ปฏิบัติราชการแทน""รักษาการในตำแหน่ง"

ขอเรียนถาม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินชำนาญ หัวหน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร สาขาคลองขลุงเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา มีคำสั่งแต่งตั้ง ให้รักษาการในตำแหน่ง กรณีเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ข้อสงสัย1 กรณีเจ้าฯ ไปราชการตามคำสั่งจังหวัดไม่ว่าใน หรือนอกจังหวัดหรือลากิจ ลาพักผ่อนการลงนามในหนังสือส่งต้องใช้คำว่ารักษาราชการแทนหรือรักษาการในตำแหน่งหรือปฏิบัติราชการแทน(ที่ปฏิบัติอยู่ใช้คำว่า "รักษาราชการแทน")2กรณีเจ้าฯ อยู่ในสำนักงาน แต่ไม่ว่างที่จะลงนามหนังสือส่งเราเป็นคนลงนามหนังสือส่งแทนต้องใช้คำว่าปฏิบัติราชการแทนหรือรักษาราชการแทน หรือรักษาการในตำแหน่ง(ที่ปฏิบัติอยู่ใช้คำว่า "ปฏิบัติราชการแทน)3เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาสามารถแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนได้หรือไม่4งานในหน้าที่ของเจ้าฯ โดยเฉพาะเช่นลงนามเรื่องเงินเบิกจ่ายการลงนามใช้คำว่า "รักษาการในตำแหน่ง" ถูกต้องหรือไม่5เรื่องใดบ้างที่ต้องใช้คำว่า "รักษาราชการแทน""ปฏิบัติราชการแทน""รักษาการในตำแหน่ง" 4 ปี, 1 เดือน ที่ผ่านมา #1785

  • adminocsc
  • ออฟไลน์
  • จำนวนโพส: 2515
คำถาม
ขอเรียนถาม
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินชำนาญ หัวหน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร สาขาคลองขลุงเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา มีคำสั่งแต่งตั้ง ให้รักษาการในตำแหน่ง กรณีเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ข้อสงสัย1 กรณีเจ้าฯ ไปราชการตามคำสั่งจังหวัดไม่ว่าใน หรือนอกจังหวัดหรือลากิจ ลาพักผ่อนการลงนามในหนังสือส่งต้องใช้คำว่ารักษาราชการแทนหรือรักษาการในตำแหน่งหรือปฏิบัติราชการแทน(ที่ปฏิบัติอยู่ใช้คำว่า "รักษาราชการแทน")2กรณีเจ้าฯ อยู่ในสำนักงาน แต่ไม่ว่างที่จะลงนามหนังสือส่งเราเป็นคนลงนามหนังสือส่งแทนต้องใช้คำว่าปฏิบัติราชการแทนหรือรักษาราชการแทน หรือรักษาการในตำแหน่ง(ที่ปฏิบัติอยู่ใช้คำว่า "ปฏิบัติราชการแทน)3เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาสามารถแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนได้หรือไม่4งานในหน้าที่ของเจ้าฯ โดยเฉพาะเช่นลงนามเรื่องเงินเบิกจ่ายการลงนามใช้คำว่า "รักษาการในตำแหน่ง" ถูกต้องหรือไม่5เรื่องใดบ้างที่ต้องใช้คำว่า "รักษาราชการแทน""ปฏิบัติราชการแทน""รักษาการในตำแหน่ง"
คำตอบ
ขอเรียนว่า การสั่งให้"รักษาการในตำแหน่ง" ต้องสั่งโดยผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ มิใช่สั่งโดยเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา
ฉะนั้น ขอตอบข้อสงสัย ดังนี้
1. ปฏิบัติราขการแทน
2. ปฏิบัติราชการแทน
3. ไม่ได้ เพราะต้องสั่งโดย อธิบดี
4. ต้องใช้ว่า ปฏิบัติราชการแทน หากเป็นเรื่องที่สามารถ
มอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนได้
5. " รักษาราชการแทน " เป็นกรณีตำแหน่งตามกฎหมาย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ที่ไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการ
กอง หรือหัวหน้ากอง
" รักษาการในตำแหน่ง " เป็นกรณีตำแหน่งอื่น ๆ นอกจาก
กรณีรักษาราชการแทน
" ปฏิบัติราชการแทน " คือการมอบอำนาจ ซึ่งต้องพิจารณา
ว่ามอบอำนาจในเรื่องใด เป็นกรณี ๆ ไป
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
  • หน้าที่:
  • 1
ใช้เวลาในการร่างหน้านี้: 0.33 วินาที
  • สมัครสมาชิก

เมนู

หน้าหลัก

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาข้าราชการ

คุณธรรมจริยธรรม

การเข้ารับราชการ

ทุนรัฐบาล

การศึกษาต่อต่างประเทศ

เครือข่าย

คลังความรู้


สอบเข้ารับราชการ

เส้นทางสู่อาชีพราชการ

ทุน

การสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

สมัครทุน

ฝึกอบรม

 ระบบลงทะเบียนกลาง
 หลักสูตร นบส.
 หลักสูตร นบส. 2
 หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ไมโครไซต์

ศูนย์บริหารการรวมกลุ่มฯ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดทำจรรยาข้าราชการ

เฉพาะเจ้าหน้าที่
สำนักงาน ก.พ.

ระบบจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (OCSC Mail)
ระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์
โปรแกรมระบบ DPIS
โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
ระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาล
ระบบจองรถ / จองห้องประชุม

 

ระบบโปรแกรม

ระบบบรับรองคุณวุฒิ

โปรแกรมประเมินคุณธรรม Online
ระบบข้าราชการลาศึกษา
 โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
 ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (SEIS)
 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ

 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการกลาง (GEIS)

ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาในต่างประเทศ

ลิงค์

รัฐบาลไทย
ส่วนราชการ
หน่วยงาน/โครงการอื่นๆ
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน
ในต่างประเทศ

หน่วยงาน ก.พ. ต่างประเทศ

- - - - - - - - - - - - - - - -

เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้

รับฟัง/รับแจ้ง

สายด่วนของรัฐบาล
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 รับฟังความคิดเห็นด้าน
กฎหมายไทย

  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม

       

[ ดูแบนเนอร์ทั้งหมด ]