งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

วิสัยทัศน์
     เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
บนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ 

กระดานสนทนา
ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อสมาชิก รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ

ป่วยจำเป็น หมายถึง อย่างไรค่ะ
(1 จำนวนผู้เยี่ยมชม) (1) บุคคลทั่วไป
  • หน้าที่:
  • 1

กระทู้: ป่วยจำเป็น หมายถึง อย่างไรค่ะ

ป่วยจำเป็น หมายถึง อย่างไรค่ะ 4 ปี, 1 เดือน ที่ผ่านมา #2358

  • adminocsc
  • ออฟไลน์
  • จำนวนโพส: 2515
คำถาม
ในกรณีที่ xป่วย แต่ไม่มีใบรับรองแพทย์ ถือว่าป่วยจำเป็นหรือป่าวค่ะ
คำตอบ
ตามข้อ 17 ของระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535 ได้กำหนดไว้ดังนี้
"ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาป่วยเพื่อรักษาตัว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่ในกรณีจำเป็นจะเสนอหรือจัดส่งใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ขอลามีอาการป่วยจนไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้จะให้ผู้อื่นลาแทนก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้ว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว
การลาป่วยตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาด้วย ในกรณีจำเป็นหรือเป็นสมควรผู้มีอำนาจอนุญาตจะสั่งให้ใช้ใบรับรองของพทย์ซึ่งผุ้มีอำนาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได้
การลาป่วยไม่ถึง 30 วัน ไม่ว่าจะเป็นการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกัน ถ้าผู้มีอำนาจอนุญาตเห็นสมควร จะสั่งให้มีใบรับรองแพทย์ตามวรรคสามประกอบใบลา หรือสั่งให้ผู้ลาไปรับการตรวจจากแพทย์ของทางราชการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้"
การลาป่วย เป็นการลาหยุดราชการเพื่อรักษาตัวเมื่อมีอาการป่วย โดยมีหลักเกณฑ์ในการลาป่วยดังนี้
1. การลาป่วยติดต่อกันตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาด้วย ในกรณีจำเป็นหรือเห็นสมควร ผู้มีอำนาจอนุญาตจะสั่งให้ใช้ใบรับรองแพทย์ซึ่งผู้มีอำนานอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได้
2. การลาป่วยไม่ถึง 30 วัน ไม่ว่าจะเป็นการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกัน ถ้าผู้มีอำนาจอนุญาตเห็นสมควร จะสั่งให้ผู้ลาไปรับการตรวจจากแพทย์ของทางราชการ เพื่อประกอบการอนุญาตก็ได้
ดังนั้น การลาป่วยโดยไม่มีใบรับรองแพทย์ จะต้องไม่ใช่การลาป่วยติดต่อกันตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่ใช่การลาป่วยติดต่อกันเป็นเวลาตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป แต่หากผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอำนาจอนุญาตเป็นสมควร ก็อาจจะสั่งให้มีใบรับรองแพทย์ประกอบใบลา หรือสั่งให้ผู้ลาไปรับการตรวจจากแพทย์ของทางราชการ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้

ป่วยจำเป็น
กรณีที่จะถือว่าเป็นการลาป่วยจำเป็นได้นั้น ต้องเป็นกรณีที่กำหนดไว้ในกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544 ข้อ 7(8)(ค) ที่ว่า
ลาป่วย ซึ่งจำเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไม่เกินหกสิบวันทำการ"
ดังนั้น ป่วยจำเป็นจึงหมายถึงการป่วยที่ต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานาน ซึ่งการป่วยเช่นนี้ต้องยื่นใบลาตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวแล้วข้างต้นเช่นเดียวกัน
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
  • หน้าที่:
  • 1
ใช้เวลาในการร่างหน้านี้: 0.22 วินาที
  • สมัครสมาชิก

เมนู

หน้าหลัก

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาข้าราชการ

คุณธรรมจริยธรรม

การเข้ารับราชการ

ทุนรัฐบาล

การศึกษาต่อต่างประเทศ

เครือข่าย

คลังความรู้


สอบเข้ารับราชการ

เส้นทางสู่อาชีพราชการ

ทุน

การสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

สมัครทุน

ฝึกอบรม

 ระบบลงทะเบียนกลาง
 หลักสูตร นบส.
 หลักสูตร นบส. 2
 หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ไมโครไซต์

ศูนย์บริหารการรวมกลุ่มฯ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดทำจรรยาข้าราชการ

เฉพาะเจ้าหน้าที่
สำนักงาน ก.พ.

ระบบจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (OCSC Mail)
ระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์
โปรแกรมระบบ DPIS
โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
ระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาล
ระบบจองรถ / จองห้องประชุม

 

ระบบโปรแกรม

ระบบบรับรองคุณวุฒิ

โปรแกรมประเมินคุณธรรม Online
ระบบข้าราชการลาศึกษา
 โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
 ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (SEIS)
 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ

 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการกลาง (GEIS)

ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาในต่างประเทศ

ลิงค์

รัฐบาลไทย
ส่วนราชการ
หน่วยงาน/โครงการอื่นๆ
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน
ในต่างประเทศ

หน่วยงาน ก.พ. ต่างประเทศ

- - - - - - - - - - - - - - - -

เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้

รับฟัง/รับแจ้ง

สายด่วนของรัฐบาล
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 รับฟังความคิดเห็นด้าน
กฎหมายไทย

  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม

       

[ ดูแบนเนอร์ทั้งหมด ]