งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

วิสัยทัศน์
     เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
บนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ 

กระดานสนทนา
ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อสมาชิก รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ

เปลี่ยนสายงาน
(1 จำนวนผู้เยี่ยมชม) (1) บุคคลทั่วไป
  • หน้าที่:
  • 1

กระทู้: เปลี่ยนสายงาน

เปลี่ยนสายงาน 4 ปี, 1 เดือน ที่ผ่านมา #1404

  • adminocsc
  • ออฟไลน์
  • จำนวนโพส: 2515
คำถาม
ข้าพเจ้าจบการศึกษาระดับปริญญาตรี แต่มาสอบเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ระดับ 1 ของกรมสรรพากรปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน รอคำสั่งปรับชำนาญงาน คาดว่าน่าจะออกคำสั่งภายในหนึ่งถึงสองเดือนนับจากนี้ และข้าพเจ้าได้ไปสอบขึ้นบัญชีในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานไว้ ขอถามดังนี้1. ถ้าข้าพเจ้าจะนำผลการสอบขึ้นบัญชีในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปมาปรับสายงานจากสายทั่วไปเป็นสายวิชาการ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของหนังสือเวียน ว12/2533 หรือ ว15/25472. ข้าพเจ้าเคยสอบถามไปยัง สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานของข้าพเจ้า เจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะปรับสายงานจากสายทั่วไปเป็นสายวิชาการได้ ต่อเมื่อได้มีการเรียกบรรจุในลำดับที่ใกล้จะถึงลำดับของข้าพเจ้าแล้วเท่านั้น ถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด3. หากได้เปลี่ยนสายงาน คำสั่งที่ออกจะเป็นคำสั่งย้ายข้าราชการให้ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น หรือคำสั่งใด4. หากคำสั่งปรับชำนาญงานได้ออกแล้ว และได้มีการเปลี่ยนสายงานเป็นสายวิชาการในลำดับต่อมาข้าพเจ้าจะต้องอยู่ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการอีกกี่ปี จึงจะปรับเป็นระดับชำนาญการได้5. หลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติในการปรับเปลี่ยนสายงานของแต่ละหน่วยงานเหมือนกันหรือไม่ อย่างไรขอขอบพระคุณสำหรับคำตอบค่ะ
คำตอบ
ตอบคำถามข้อ 1 กรณีตาม ว 12/2533 เป็นการนำผลการสอบขึ้นบัญชีในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ที่เป็นสายงานเดียวกัน ส่วนกรณีตาม ว 15/2547 เป็นการนำผลการสอบขึ้นบัญชีในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการในสายงานอื่นที่มิใช่นักจัดการงานทั่วไป
ตอบคำถามข้อ 2 กรณีดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ซึ่งเดิมดำรงตำแหน่งระดับ 1 และระดับ 2 ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือระดับ 2 ตาม พ.ร.บ. 2535 หากจะ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สามารถดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตาม ว 5/2536 ซึ่งจะต้องสอบแข่งขันได้ในตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง และถึงลำดับที่ที่จะบรรจุด้วย
กรณีถ้าเคยดำรงตำแหน่งระดับ 3 ขึ้นไป การใช้หลักเกณฑ์ตาม ว 12/2533 หรือ ว 15/2547
แล้วแต่กรณีก็ไม่ต้องรอจนถึงลำดับที่บรรจุ
ตอบคำถามข้อ 3 กรณีออกคำสั่งจากตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ด้วยผลการสอบแข่งขัน สามารถออกเป็น
คำสั่งย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น
ตอบคำถามข้อ 4 กรณีการเลื่อนเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จะต้องมีตำแหน่งระดับชำนาญการที่จะแต่งตั้ง ส่วนตัวบุคคลต้องมีคุณสมบัติตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง ระดับชำนาญการ กรณีระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ระดับปฏิบัติการไม่ครบตามที่กำหนดไว้ จึงอาจนำระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน
ว 19/2551 มาใช้ได้ (กรณีการเลื่อนครั้งแรก) และมีคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง รวมทั้งดำเนินการประเมินบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดไว้ใน ว 10/2548 ด้วย
ตอบคำถามข้อ 5 กรณีการย้ายหรือโอนข้าราชการที่ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับนโยบายของส่วนราชการนั้น ๆ หากจะดำเนินการก็จะต้องใช้หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดไว้ สำหรับกรณีนี้
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
  • หน้าที่:
  • 1
ใช้เวลาในการร่างหน้านี้: 0.34 วินาที
  • สมัครสมาชิก

เมนู

หน้าหลัก

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาข้าราชการ

คุณธรรมจริยธรรม

การเข้ารับราชการ

ทุนรัฐบาล

การศึกษาต่อต่างประเทศ

เครือข่าย

คลังความรู้


สอบเข้ารับราชการ

เส้นทางสู่อาชีพราชการ

ทุน

การสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

สมัครทุน

ฝึกอบรม

 ระบบลงทะเบียนกลาง
 หลักสูตร นบส.
 หลักสูตร นบส. 2
 หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ไมโครไซต์

ศูนย์บริหารการรวมกลุ่มฯ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดทำจรรยาข้าราชการ

เฉพาะเจ้าหน้าที่
สำนักงาน ก.พ.

ระบบจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (OCSC Mail)
ระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์
โปรแกรมระบบ DPIS
โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
ระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาล
ระบบจองรถ / จองห้องประชุม

 

ระบบโปรแกรม

ระบบบรับรองคุณวุฒิ

โปรแกรมประเมินคุณธรรม Online
ระบบข้าราชการลาศึกษา
 โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
 ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (SEIS)
 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ

 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการกลาง (GEIS)

ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาในต่างประเทศ

ลิงค์

รัฐบาลไทย
ส่วนราชการ
หน่วยงาน/โครงการอื่นๆ
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน
ในต่างประเทศ

หน่วยงาน ก.พ. ต่างประเทศ

- - - - - - - - - - - - - - - -

เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้

รับฟัง/รับแจ้ง

สายด่วนของรัฐบาล
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 รับฟังความคิดเห็นด้าน
กฎหมายไทย

  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม

       

[ ดูแบนเนอร์ทั้งหมด ]