งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

วิสัยทัศน์
     เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
บนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ 

กระดานสนทนา
ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อสมาชิก รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ

การขอปรับระดับตำแหน่งประเภทท่วไป ชำนาญงานมาเป็นประเภทวิชาการ ชำนาญการ
(1 จำนวนผู้เยี่ยมชม) (1) บุคคลทั่วไป
  • หน้าที่:
  • 1

กระทู้: การขอปรับระดับตำแหน่งประเภทท่วไป ชำนาญงานมาเป็นประเภทวิชาการ ชำนาญการ

การขอปรับระดับตำแหน่งประเภทท่วไป ชำนาญงานมาเป็นประเภทวิชาการ ชำนาญการ 4 ปี, 1 เดือน ที่ผ่านมา #1455

  • adminocsc
  • ออฟไลน์
  • จำนวนโพส: 2515
คำถาม
ปัจจุบันข้าพเจ้ารับราชการสังกัดกระทรวงคมนาคม เร่มรับราชการมาตั้งแต่ปี 2525 โดยใช้วุฒิ ปวช รวมอายุราชการ 28 ปี และก่อนท่จะมีการเปล่ยนแปลงระบบ ซี เป็นระบบแท่ง ข้าพเจ้าดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าท่บริหารงานขนส่ง ระดับ 6 โดยการสอบแข่งขันและได้เลื่อนตำแหน่งมาได้ด้วยความรู้ความสามารถ และได้รับตำแหน่งนี้มาเมื่อปี 2543 จนมาถึงปี 2552ได้มีการปรับเป็นระบบแท่ง ข้าพเจ้าได้ปรับไปอยู่ประเภททั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน แต่คนอื่นหลายคนได้ปรับไปอยู่แท่งวิชาการ ระดับชำนาญการ ซึ่งแต่ละคนอาวุโสน้อยกว่าข้าพเจ้าหลายปี โดยทางการเจ้าหน้าท่ของสังกัดอ้างว่าข้าพเจ้าไม่มีวุฒิปริญญาตรี จึงต้องไปอยู่แท่งท่วไป แต่ปัจจุบันข้าพเจ้าได้มีความเพียรพยายามศึกษาต่อจนจบปริญญาตรี เอกการบริหารแล้ว เกียรตินิยมอันดับหน่ง ข้าพเจ้าขอหารือมาว่า ข้าพเจ้าจะสามารถปรับมาอยู่แท่งวิชาการ ระดับชำนาญการได้หรือไม่โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการอย่างไร ด้วยความเคารพและนับถือ
คำตอบ
กรณีการแต่งตั้งตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการนั้น จะต้องมีตำแหน่งระดับชำนาญการที่จะแต่งตั้ง มีคุณสมบัติตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งระดับชำนาญการที่จะแต่งตั้ง
มีคุณสมบัติและผ่านการประเมินบุคคลและผลงานตาม ว 10/48
แต่ในกรณีดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงาน และไม่เคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ตาม พ.ร.บ.2535 มาก่อน ก.พ.กำหนดให้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ โดยต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว 12/2533, ว 7/2534 หรือ ว 15/2547 แล้วแต่กรณี (ว 17/2552 ข้อ ข. (1.2))
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
  • หน้าที่:
  • 1
ใช้เวลาในการร่างหน้านี้: 0.31 วินาที
  • สมัครสมาชิก

เมนู

หน้าหลัก

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาข้าราชการ

คุณธรรมจริยธรรม

การเข้ารับราชการ

ทุนรัฐบาล

การศึกษาต่อต่างประเทศ

เครือข่าย

คลังความรู้


สอบเข้ารับราชการ

เส้นทางสู่อาชีพราชการ

ทุน

การสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

สมัครทุน

ฝึกอบรม

 ระบบลงทะเบียนกลาง
 หลักสูตร นบส.
 หลักสูตร นบส. 2
 หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ไมโครไซต์

ศูนย์บริหารการรวมกลุ่มฯ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดทำจรรยาข้าราชการ

เฉพาะเจ้าหน้าที่
สำนักงาน ก.พ.

ระบบจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (OCSC Mail)
ระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์
โปรแกรมระบบ DPIS
โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
ระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาล
ระบบจองรถ / จองห้องประชุม

 

ระบบโปรแกรม

ระบบบรับรองคุณวุฒิ

โปรแกรมประเมินคุณธรรม Online
ระบบข้าราชการลาศึกษา
 โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
 ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (SEIS)
 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ

 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการกลาง (GEIS)

ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาในต่างประเทศ

ลิงค์

รัฐบาลไทย
ส่วนราชการ
หน่วยงาน/โครงการอื่นๆ
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน
ในต่างประเทศ

หน่วยงาน ก.พ. ต่างประเทศ

- - - - - - - - - - - - - - - -

เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้

รับฟัง/รับแจ้ง

สายด่วนของรัฐบาล
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 รับฟังความคิดเห็นด้าน
กฎหมายไทย

  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม

       

[ ดูแบนเนอร์ทั้งหมด ]