งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

วิสัยทัศน์
     เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
บนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ 

กระดานสนทนา
ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อสมาชิก รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ

การขอกลับเข้ารับราชการ
(1 จำนวนผู้เยี่ยมชม) (1) บุคคลทั่วไป
  • หน้าที่:
  • 1

กระทู้: การขอกลับเข้ารับราชการ

การขอกลับเข้ารับราชการ 4 ปี, 1 เดือน ที่ผ่านมา #1586

  • adminocsc
  • ออฟไลน์
  • จำนวนโพส: 2515
คำถาม
ขอเรียนถามท่านว่าดิฉันลาออกจากราชการจากสาเหตุรับราชการนานกว่า 25ปี ( ปัจจุบันอายุ 43ปี ) โดยลาออกเมื่อ 1 พค 2550ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับ 7 สนง ปลัดกระทรวงสาธารณสุขหากดิฉันมีความประสงค์จะขอกลับเข้ารับราชการใหม่จะทำได้หรือไม่และทำอย่างไรขอบคุณค่ะ
คำตอบ
ตามมาตรา 65 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 บัญญัติว่า ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดออกจากราชการไปแล้ว และไม่ใช่เป็นกรณีออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ถ้าสมัครเข้ารับราชการและทางราชการต้องการจะรับผู้นั้นเข้ารับราชการ ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 52 สั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและรับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.กำหนดได้ ซึ่ง ก.พ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีบรรจุกลับในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ สร 0711/ว 8 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2523 สรุปได้ว่า ท่านต้องยื่นคำขอกลับเข้ารับราชการ ซึ่งหากส่วนราชการมีตำแหน่งว่างและประสงค์จะบรรจุกลับท่านและท่านมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ก็สามารถบรรจุกลับได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากตำแหน่งที่ท่านดำรงอยู่ก่อนออกจากราชการเป็นตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ดังนั้น การขอกลับเข้ารับราชการในระดับเดิมไม่ว่าจะสายงานเดิมหรือสายงานอื่น หากเป็นตำแหน่งสำหรับผู้มีปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) หรือตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ การบรรจุกลับต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 ด้วย ซึ่งท่านควรสอบถามรายละเอียดดังกล่าวจากหน่วยงานที่ท่านประสงค์จะขอบรรจุกลับเข้ารับราชการ ตลอดจนควรศึกษารายละเอียดหนังสือเวียน ว 8/2523 และ ว 10/2548 จาก website สำนักงาน ก.พ. ด้วย อนึ่ง การลาออกจากราชการจากสาเหตุรับราชการนานและได้รับบำเหน็จบำนาญ การขอกลับบรรจุกลับเข้ารับราชการจะต้องคืนเงินบำเหน็จบำนาญหรือไม่นั้น ขอให้สอบถามจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
  • หน้าที่:
  • 1
ใช้เวลาในการร่างหน้านี้: 0.30 วินาที
  • สมัครสมาชิก

เมนู

หน้าหลัก

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาข้าราชการ

คุณธรรมจริยธรรม

การเข้ารับราชการ

ทุนรัฐบาล

การศึกษาต่อต่างประเทศ

เครือข่าย

คลังความรู้


สอบเข้ารับราชการ

เส้นทางสู่อาชีพราชการ

ทุน

การสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

สมัครทุน

ฝึกอบรม

 ระบบลงทะเบียนกลาง
 หลักสูตร นบส.
 หลักสูตร นบส. 2
 หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ไมโครไซต์

ศูนย์บริหารการรวมกลุ่มฯ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดทำจรรยาข้าราชการ

เฉพาะเจ้าหน้าที่
สำนักงาน ก.พ.

ระบบจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (OCSC Mail)
ระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์
โปรแกรมระบบ DPIS
โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
ระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาล
ระบบจองรถ / จองห้องประชุม

 

ระบบโปรแกรม

ระบบบรับรองคุณวุฒิ

โปรแกรมประเมินคุณธรรม Online
ระบบข้าราชการลาศึกษา
 โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
 ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (SEIS)
 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ

 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการกลาง (GEIS)

ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาในต่างประเทศ

ลิงค์

รัฐบาลไทย
ส่วนราชการ
หน่วยงาน/โครงการอื่นๆ
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน
ในต่างประเทศ

หน่วยงาน ก.พ. ต่างประเทศ

- - - - - - - - - - - - - - - -

เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้

รับฟัง/รับแจ้ง

สายด่วนของรัฐบาล
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 รับฟังความคิดเห็นด้าน
กฎหมายไทย

  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม

       

[ ดูแบนเนอร์ทั้งหมด ]