งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

วิสัยทัศน์
     เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
บนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ 

กระดานสนทนา
ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อสมาชิก รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ

องค์ประกอบของธรรมมาภิบาลภาครัฐ
(1 จำนวนผู้เยี่ยมชม) (1) บุคคลทั่วไป
  • หน้าที่:
  • 1

กระทู้: องค์ประกอบของธรรมมาภิบาลภาครัฐ

องค์ประกอบของธรรมมาภิบาลภาครัฐ 4 ปี, 1 เดือน ที่ผ่านมา #2127

  • adminocsc
  • ออฟไลน์
  • จำนวนโพส: 2515
คำถาม
องค์ประกอบของธรรมมาภิบาลภาครัฐ คืออะไรบ้าง
คำตอบ
หลักธรรมาภิบาลภาครัฐมี 6 ประการคือ
1. หลักนิติธรรม
2. หลักโปร่งใส
3. หลักคุณธรรม
4. หลักการมีส่วนร่วม
5. หลักความคุ้มค่า
6. หลักรับผิดชอบ

จากการวิจัยของ ดร. พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว ได้กำหนดตัวชี้วัดด้านธรรมาภิบาลของหน่วยงานดังนี้
1. หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านโครงสร้าง เช่น
- มีการใช้ระบบตรวจสอบภายใน
- มีความสามารถมองเห็นระบบงานถ้วนทั่ว
- มีการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
- มีการใช้ระบบคุณธรรมกับบุคลากร
- มีการปรับปรุงกรรมการตวรจสอบให้เหมาะสมเสมอ
- มีระบบบัญชีที่เข้มแข็ง
2. หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านการให้คุณ
- มีค่าตอบแทนงานสำเร็จ
- มีค่าตอบแทนงานที่มีประสิทธิภาพ
- มีค่าตอบแทนความซื่อสัตย์
- มีมาตราฐานเงินเดือนสูงพอ
3. หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านการให้โทษ
- มีระบบตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ
- มัวิธีลงโทษที่ยุติธรรม
- มีการลงโทษจริงจัง ตามกฎ
- มีระบบฟ้องร้องที่มีประสิทธิภาพ
- มีวิธีลงโทษจริงจัง ตามกฎ
- มีระบบฟ้องร้องที่มีประสิทธิภาพ
- มีหัวหน้างานที่ลงโทษลูกน้องอย่างจริงจัง
- มีการปรามผู้ส่อเค้าทุจริต
- มีกระบวนยุติธรรมที่รวดเร็ว
4. หน่วยงานมีความโปร่งใส - ประชาชนได้รับรู้การทำงานของคณะกรรมการ
5. หน่วยงานมีระบบติดตามประเมินผล - การประเมินผลงาน
6. หน่วยงานมีการจัดการกับผู้ไม่มีผลงาน - มีการจัดการกับผู้ไม่มีผลงาน
7. หน่วยงานมีแผนสำรองการทำแผนสำรอง
8. การสื่อสาร
- มีการกระจายข่าวสารข้อมูลขององค์การอย่างเปิดเผยให้แก่บุคลากรทุกคนได้ทราบโดยทั่วถึง
- ข้อมูลข่าวสารที่สื่อสารให้ทราบนั้นต้องเป็นข้อมูล ข่าวสารที่ถูกต้องสมบูรณ์ ไม่มีการบิดเบือนข้อมูล
9. ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง
- ผู้บังคับบัญชาการให้ความสนับสนุนแก่สมาชิกทุกคนในทีมงานอย่างเท่าเทียมกัน
- สมาชิกของแต่ละทีมงานในองค์การสามารถเข้าถึงและขอรับความสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาได้อย่างเสมอภาค
10. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
- บุคคลากรทุกคนในองค์กรสามารถแสดงความคิดเห็นของตนได้อย่างอิสระเสรี
- สมาชิกทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจขององค์การได้
11. ความไว้ใจ
- ผู้ปฎิบัติงานทุกคนสามารถเชื่อใจได้ว่าเพื่อนร่วมงานจะทำงานหนัก และมีผลงานที่ไว้ใจได้เสมอ
- ผู้ปฎิบัติงานทุกคนรู้สึกปลอดภัยที่จะพูดคุยหรือปรึกษาหารือได้ทุกครั้ง เมื่อมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้น
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
  • หน้าที่:
  • 1
ใช้เวลาในการร่างหน้านี้: 0.24 วินาที
  • สมัครสมาชิก

เมนู

หน้าหลัก

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาข้าราชการ

คุณธรรมจริยธรรม

การเข้ารับราชการ

ทุนรัฐบาล

การศึกษาต่อต่างประเทศ

เครือข่าย

คลังความรู้


สอบเข้ารับราชการ

เส้นทางสู่อาชีพราชการ

ทุน

การสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

สมัครทุน

ฝึกอบรม

 ระบบลงทะเบียนกลาง
 หลักสูตร นบส.
 หลักสูตร นบส. 2
 หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ไมโครไซต์

ศูนย์บริหารการรวมกลุ่มฯ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดทำจรรยาข้าราชการ

เฉพาะเจ้าหน้าที่
สำนักงาน ก.พ.

ระบบจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (OCSC Mail)
ระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์
โปรแกรมระบบ DPIS
โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
ระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาล
ระบบจองรถ / จองห้องประชุม

 

ระบบโปรแกรม

ระบบบรับรองคุณวุฒิ

โปรแกรมประเมินคุณธรรม Online
ระบบข้าราชการลาศึกษา
 โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
 ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (SEIS)
 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ

 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการกลาง (GEIS)

ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาในต่างประเทศ

ลิงค์

รัฐบาลไทย
ส่วนราชการ
หน่วยงาน/โครงการอื่นๆ
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน
ในต่างประเทศ

หน่วยงาน ก.พ. ต่างประเทศ

- - - - - - - - - - - - - - - -

เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้

รับฟัง/รับแจ้ง

สายด่วนของรัฐบาล
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 รับฟังความคิดเห็นด้าน
กฎหมายไทย

  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม

       

[ ดูแบนเนอร์ทั้งหมด ]