งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

วิสัยทัศน์
     เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
บนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ 

กระดานสนทนา
ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อสมาชิก รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ
  • หน้าที่:
  • 1

กระทู้: การปรับโอนย้าย

การปรับโอนย้าย 4 ปี, 1 เดือน ที่ผ่านมา #2543

  • adminocsc
  • ออฟไลน์
  • จำนวนโพส: 2515
คำถาม
ต้องการปรับโอนย้ายจาก ข้าราชการทหารชั้นประทวนยศ ส.อ.มีคุณวุฒิปริญญาตรีเอกการจัดการ รับราชการมาแล้ว ๕ ปี ไปรับราชการ ในสังกัด ก.พ.ได้หรือไม่
คำตอบ
การโอนข้าราชการทหารไปเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ท่านจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของตำแหน่งที่จะโอน ส่วนราชการทั้งสองฝ่ายต้องตกลงยินยอมในการโอน และส่วนราชการที่จะรับโอนส่งเรื่องให้ ก.พ. พิจารณาอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งใด รับเงินเดือนเท่าใด
ทั้งนี้ หากท่านจะโอนไปดำรงตำแหน่งในสายงานที่ เริ่มต้นจากระดับ 3 ซึ่งใช้วุฒิปริญญาตรี ท่านจะต้องเป็น ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง ซึ่งอยู่ในสายงานที่จะรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้ง และบัญชีสอบแข่งขันได้นั้นยังไม่ถูก ยกเลิก ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0706 / ว 6 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2534 โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ocsc.go.th หัวข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
  • หน้าที่:
  • 1
ใช้เวลาในการร่างหน้านี้: 0.22 วินาที
  • สมัครสมาชิก

เมนู

หน้าหลัก

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาข้าราชการ

คุณธรรมจริยธรรม

การเข้ารับราชการ

ทุนรัฐบาล

การศึกษาต่อต่างประเทศ

เครือข่าย

คลังความรู้


สอบเข้ารับราชการ

เส้นทางสู่อาชีพราชการ

ทุน

การสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

สมัครทุน

ฝึกอบรม

 ระบบลงทะเบียนกลาง
 หลักสูตร นบส.
 หลักสูตร นบส. 2
 หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ไมโครไซต์

ศูนย์บริหารการรวมกลุ่มฯ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดทำจรรยาข้าราชการ

เฉพาะเจ้าหน้าที่
สำนักงาน ก.พ.

ระบบจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (OCSC Mail)
ระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์
โปรแกรมระบบ DPIS
โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
ระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาล
ระบบจองรถ / จองห้องประชุม

 

ระบบโปรแกรม

ระบบบรับรองคุณวุฒิ

โปรแกรมประเมินคุณธรรม Online
ระบบข้าราชการลาศึกษา
 โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
 ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (SEIS)
 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ

 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการกลาง (GEIS)

ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาในต่างประเทศ

ลิงค์

รัฐบาลไทย
ส่วนราชการ
หน่วยงาน/โครงการอื่นๆ
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน
ในต่างประเทศ

หน่วยงาน ก.พ. ต่างประเทศ

- - - - - - - - - - - - - - - -

เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้

รับฟัง/รับแจ้ง

สายด่วนของรัฐบาล
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 รับฟังความคิดเห็นด้าน
กฎหมายไทย

  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม

       

[ ดูแบนเนอร์ทั้งหมด ]