งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

วิสัยทัศน์
     เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
บนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ 

กระดานสนทนา
ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อสมาชิก รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ

ปรับเงินเดือนวุฒิป.โท เทคนิคการแพทย์
(1 จำนวนผู้เยี่ยมชม) (1) บุคคลทั่วไป
  • หน้าที่:
  • 1

กระทู้: ปรับเงินเดือนวุฒิป.โท เทคนิคการแพทย์

ปรับเงินเดือนวุฒิป.โท เทคนิคการแพทย์ 1 ปี, 11 เดือน ที่ผ่านมา #44227

ผมจบป.โท พยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ (วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต) คณะเทคนิคการแทพย์ ม.ขอนแก่น ทำงานที่กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ร.พ.น่าน ขอปรับวุฒิป.โทรอบแรก กระทรวงสาธารณสุขตอบว่า ก.พ.ตอบว่าวุฒิไม้่ตรง รอบที่สองผมส่งหนังสือที่ ก.พ.ตอบรุ่นพี่ที่จบมาแล้วและวุฒิเดียวกัน ว่าวุฒิที่จบเป็นวุฒิทางเทคนิคการแพทย์ ทางกระทรวงจึงขอเอกสารการทำวิจัยอิสระประกอบ และส่งให้ทางก.พ.พิจารณาอีกครั้ง แต่นับจากวันนั้นยังไม่ได้รับคำตอบจาก ทางก.พ. ซึ่งทางอาจารย์ประธานหลักสูตรจากทางคณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่นท่านก็พร้อมที่จะทำหนังสือชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตรหากทางก.พ. สอบถามมา ซึ่งที่ผ่านมาเข้าใจว่าทาง ก.พ.อาจจะมองแต่ชื่อของหลักสูตรแต่ไม่ได้มองที่เนื้อหาของหลักสูตร เพราะนักเทคนิคการแพทย์ที่ไปต่อปริญญาโทส่วนใหญ่จะไปต่อโทหลากหลายสาขาแต่ส่วนใหญ่จะเป็นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตเกือบทั้งหมดแต่วุฒิเทคนิคการแพทย์มหาบัณทิตนั้นเพิ่งจะจบออกมาเพียงไม่กี่รุ่น ด้วยเหตุผลนี้หรือเปล่าที่ทาง ก.พ.เลยบอกว่าวุฒิวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต มันไม่ตรง แต่ก็ขัดแย้งกันกับหนังสือที่ทางก.พ.ได้ตอบ ในเอกสารแนบว่าวุฒิพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ (วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต) เป็นวุฒิทางเทคนิคการแพทย์ ขอทราบเหตุผลและรายละเอียดครับ

ตอบกลับ: ปรับเงินเดือนวุฒิป.โท เทคนิคการแพทย์ 1 ปี, 11 เดือน ที่ผ่านมา #44237

  • mukdawan
  • ออฟไลน์
  • จำนวนโพส: 4
ตอบ สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนว่า คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ระดับปฏิบัติการ กำหนดคุณวุฒิการศึกษาไว้ว่าได้รับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์
สำหรับการรับรองคุณวุฒิเพื่อเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง สำนักงาน ก.พ. ได้นำสาขาวิชาซึ่งเป็นข้อย่อยของกลุ่มวิชามาจัดทำบัญชีรายชื่อคุณวุฒิการศึกษาจำแนกตามสาขาวิชาและทาง โดยในระดับปริญญาได้อ้างอิงจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2549 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา (ฉบับที่ 2) และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551และ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 ซึ่งได้กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาใช้ชื่อปริญญาให้เป็นระบบและสอดคล้องกับการจัดการศึกษาของประเทศไทย
กรณีคุณวุฒิปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (รับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรดังกล่าว หลายพื้นฐาน) ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/ว 14 ลงวันที่ 10 กันยายน 2555 ผลการพิจารณาเป็นปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ ซึ่งจะไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
อนึ่ง ตามที่คุณแจ้งว่ามีรุ่นพี่จบการศึกษาหลักสูตรดังกล่าว และสำนักงาน ก.พ. เคยพิจารณาเป็นทางเทคนิคการแพทย์ นั้น การรับรองคุณวุฒิเพื่อเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และการรับรองคุณวุฒิตามที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มีความแตกต่างกัน ดังนี้

พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน การรับรองคุณวุฒิปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พ.ศ. 2535 มีชั้นเดียว คือ เป็นทางต่างๆ
พ.ศ. 2551 มี 2 ชั้น คือ สาขาวิชา – ทาง โดยอิงหลักเกณฑ์การใช้ชื่อปริญญาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา
  • หน้าที่:
  • 1
ผู้ดูแลฟอรัม: sombat, phatcharinporn
ใช้เวลาในการร่างหน้านี้: 0.24 วินาที
  • สมัครสมาชิก

เมนู

หน้าหลัก

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาข้าราชการ

คุณธรรมจริยธรรม

การเข้ารับราชการ

ทุนรัฐบาล

การศึกษาต่อต่างประเทศ

เครือข่าย

คลังความรู้


สอบเข้ารับราชการ

เส้นทางสู่อาชีพราชการ

ทุน

การสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

สมัครทุน

ฝึกอบรม

 ระบบลงทะเบียนกลาง
 หลักสูตร นบส.
 หลักสูตร นบส. 2
 หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ไมโครไซต์

ศูนย์บริหารการรวมกลุ่มฯ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดทำจรรยาข้าราชการ

เฉพาะเจ้าหน้าที่
สำนักงาน ก.พ.

ระบบจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (OCSC Mail)
ระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์
โปรแกรมระบบ DPIS
โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
ระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาล
ระบบจองรถ / จองห้องประชุม

 

ระบบโปรแกรม

ระบบบรับรองคุณวุฒิ

โปรแกรมประเมินคุณธรรม Online
ระบบข้าราชการลาศึกษา
 โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
 ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (SEIS)
 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ

 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการกลาง (GEIS)

ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาในต่างประเทศ

ลิงค์

รัฐบาลไทย
ส่วนราชการ
หน่วยงาน/โครงการอื่นๆ
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน
ในต่างประเทศ

หน่วยงาน ก.พ. ต่างประเทศ

- - - - - - - - - - - - - - - -

เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้

รับฟัง/รับแจ้ง

สายด่วนของรัฐบาล
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 รับฟังความคิดเห็นด้าน
กฎหมายไทย

  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม

       

[ ดูแบนเนอร์ทั้งหมด ]