หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุ แต่งตั้ง
PDF
พิมพ์
อีเมล

alt คู่มือการประเมินค่างาน alt

 


 

altคู่มือปฏิบัติงานบุคคล

alt คู่มือปฏิบัติงานบุคคลในเรื่องที่เกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่ง การโอน และการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ระดับ 9 ระดับ 10 และระดับ 11
alt ปก
alt ปกใน  คำนำ สารบัญ
alt การเลื่อนตำแหน่ง
alt การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
alt การแต่งตั้งระดับ 9 ระดับ 10 และระดับ 11
alt ภาคผนวก
  - หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0504/ว 9 ลงวันที่ 16 มกราคม 2547  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้ง  ข้าราชการระดับ 10 หรือระดับ 11   ( เอกสารแนบ 1 )
  - หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร 0205/414 ลงวันที่ 14 มกราคม 2541  เรื่อง การสับเปลี่ยนหน้าที่ ย้าย หรือโอน นักบริหารผู้ดำรงตำแหน่งรับ 11  ( เอกสารแนบ 2 )
  - หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.1/4582 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2540  เรื่อง การสับเปลี่ยนหน้าที่ ย้าย หรือโอน
  นักบริหารผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 11( เอกสารแนบ 3 )
  - หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.1/4817 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2540 เอกสารแนบ 4 เรื่อง ขอยืนยันการเสนอเรื่องการสับเปลี่ยนหน้าที่ ย้าย หรือโอนนักบริหารผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับ 11 ( เอกสารแนบ 4 )

 

 

   
alt คู่มือปฏิบัติงานบุคคล ว่าด้วย  หลักเกณฒ์ทั่วไปเกี่ยวกับการแต่งตั้ง   และการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
alt ปก
alt ปกใน สารบัญ
alt หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการแต่งตั้ง
alt การแต่งตั้งล่วงหน้าและย้อนหลัง
alt การบรรจุผู้สอบแข่งขันได้
alt การบรรจุผู้ได้รับคัดเลือก
alt การบรรจุผู้ทรงคุณวุฒิ (มาตรา 51)
alt การบรรจุผู้ที่ไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการ (มาตรา 63)
alt การบรรจุผู้ที่ไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีกลับเข้ารับราชการ (มาตรา 64)
alt การบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการ (มาตรา 65, 66)
alt การโอนข้าราชการประเภทอื่น
alt ตารางเทียบ หลักเกณฑ์ทั่วไป
alt ปกหลัง (ด้านใน)

 

 

   
alt คู่มือปฏิบัติงานบุคคล ว่าด้วย การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การรักษา ราชการแทน การรักษาการในตำแหน่ง การแก้ไขคำสั่งหรือยกเลิกคำสั่ง
alt ปก
alt ปกใน สารบัญ ปกหลัง (ด้านใน)
alt การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
alt การเลื่อนขั้นเงินเดือน
alt รักษาราชการแทน
alt การแก้ไขคำสั่งหรือการยกเลิกคำสั่ง
alt คำถาม-คำตอบ
     
alt คู่มือปฏิบัติงานบุคคล ว่าด้วยทะเบียนประวัติข้าราชการ การรายงาน ก.พ. การแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด การควบคุมเกษียณอายุ การออกจากราชการ
alt ปก
alt ปกใน คำนำ สารบัญ ปกหลัง (ด้านใน)
alt ทะเบียนประวัติ ขรก.และการรายงาน ก.พ
alt การแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด
alt การควบคุมเกษียณอายุ
alt การออกจากราชการ
alt การสั่งให้ออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน
alt ลาออกจากราชการ

 

 

   
alt คู่มือปฏิบัติงานบุคคล ว่าด้วย การแต่งตั้ง การประจำส่วนราชการ การให้ได้รับเงินเดือนในอัตรากำลัง ทดแทน การพักราชการ การให้ออกจากราชการไว้ก่อน
alt ปก
alt ปกใน คำนำ สารบัญ ปกหลัง (ด้านใน)
alt การย้าย
alt การแต่งตั้งผู้ขาดคุณสมบัติสำหรับตำแหน่ง
alt การแต่งตั้งผู้มีความชำนาญเฉพาะตัว
alt การประเมินบุคคล
alt การประจำส่วนราชการ
alt การให้ได้รับเงินเดือน
alt การพักราชการ
alt การให้ออกจากราชการไว้ก่อน

 

 

   
alt การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548
alt ปก
alt ปกใน คำนำ สารบัญ
alt การประเมินบุคคล
alt ประเมินฯ ตั้งแต่ระดับ 8 ลงมา
alt เอกสารประกอบหนังสือเวียน
alt flowchart คู่มือ
alt ว10 ปี 48 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
alt สรุปหน้าที่ อ.ก.พ.กรมคณะกรรมการ ว10 ปี 2548
alt คำถาม-คำตอบ