เงินเดือน
PDF
พิมพ์
อีเมล
เขียนโดย โครงการปรับระบบค่าตอบแทนฯ   

          เงินเดือนพื้นฐาน (Base Salary) คือ ค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับข้าราชการพลเรือนสามัญทุกคนตามประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง เพื่อสะท้อนถึงขนาดของงาน (Job Size) ผลงาน (Performance) และสมรรถนะ (Competency) โดยปัจจุบันได้แบ่งบัญชีเงินเดือนออกเป็น 4 บัญชีตามประเภทตำแหน่ง ได้แก่ ประเภทบริหาร ประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ซึ่งแต่ละประเภทได้มีการกำหนดเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของแต่ละระดับไว้alt

alt


alt

การปรับบัญชีปี 2551 เข้าสู่บัญชีปี 2554

การปรับบัญชีปี 2550 เข้าสู่บัญชีปี 2551

การปรับจากบัญชีปี 2548 เข้าสู่บัญชีปี 2550

การปรับจากบัญชีปี 2547 เข้าสู่บัญชีปี 2548

การปรับจากบัญชีปี 2537 เข้าสู่บัญชีปี 2547


alt

กฎ ก.พ.

หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

(1)การกำหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

(2)การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ

(3)การให้ได้รับเงินเดือน กรณีการรับโอนพนง.ส่วนท้องถิ่น และบรรจุกลับ ขรก.ที่ไม่ใช่ ขรก.พลเรือนสามัญ


alt

กฎ ก.พ.

หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

หนังสือซักซ้อม 1012.2-43/2558 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ (ระหว่าง ร่าง พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน ฉบับที่ .. พ.ศ. .... อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญํติแห่งชาติ)alt

การเลื่อนเงินเดือนกรณีเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูง

การเลื่อนเงินเดือนในส่วนภูมิภาค (โควตาผู้ว่าฯ)

การเลื่อนเงินเดือนผู้ได้รับบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ


alt

alt


แก้ไขล่าสุด ใน 27 ก.พ. 2015