ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Displaying 1 - 50 of 971
เช่น 2015-01-31
เรื่อง: ราคากลางจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของสำนักงาน ก.พ.
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 23/03/2018 - 18:25
เอกสารประกอบ : PDF icon price_clean_air_condition.pdf
เรื่อง: ราคากลางจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่และอุปกรณ์ลิฟต์อาคาร 3 ตัวที่ 2
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 23/03/2018 - 14:29
เอกสารประกอบ : PDF icon price_repair_the_elevator.pdf
เรื่อง: ราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 22/03/2018 - 16:17
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
เรื่อง: แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 9)
ประเภทประกาศ : แผนจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 20/03/2018 - 16:25
เอกสารประกอบ : PDF icon แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 9)
เรื่อง: ร่างขอบเขตของงานจ้างพัฒนาระบบโปรแกรมกลางด้านสารสนเทศทรัพยากรบุคคล : โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบโปรแกรมกลางด้านสารสนเทศทรัพยากรบุคคลฯ ด้วยวิธีประกวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทประกาศ : ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา
วันที่ประกาศ : 19/03/2018 - 16:05
เอกสารประกอบ : PDF icon ร่างขอบเขตของงานจ้างพัฒนาระบบโปรแกรมกลางด้านสารสนเทศทรัพยากรบุคคล : โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล, PDF icon ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบโปรแกรมกลางด้านสารสนเทศทรัพยากรบุคคล : โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
เรื่อง: แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 8)
ประเภทประกาศ : แผนจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 15/03/2018 - 15:27
เอกสารประกอบ : PDF icon แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 8)
เรื่อง: ขอบเขตของงานจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการพิทักษ์คุณธรรม
ประเภทประกาศ : ขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วันที่ประกาศ : 09/03/2018 - 15:17
เอกสารประกอบ : PDF icon ขอบเขตของงานจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการพิทักษ์คุณธรรม
เรื่อง: ราคากลางซื้อวัสดุสำนักงาน
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 09/03/2018 - 14:11
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางซื้อวัสดุสำนักงาน
เรื่อง: ราคากลางจัดซื้อน้ำดื่ม
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 06/03/2018 - 10:15
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางการซื้อน้ำดื่ม
เรื่อง: ขอปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 6)
ประเภทประกาศ : แผนจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 02/03/2018 - 19:29
เอกสารประกอบ : PDF icon pan.pdf
เรื่อง: ราคากลางจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการพิทักษ์คุณธรรม
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 02/03/2018 - 16:28
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการพิทักษ์คุณธรรม
เรื่อง: รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง
ประเภทประกาศ : ขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วันที่ประกาศ : 02/03/2018 - 16:25
เอกสารประกอบ : PDF icon รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง
เรื่อง: ราคากลางซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 23/02/2018 - 09:14
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง
เรื่อง: ราคากลางจ้างเหมานำเอกสารลับไปทำลาย
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 20/02/2018 - 14:58
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางจ้างเหมานำเอกสารลับไปทำลาย
เรื่อง: ราคากลางซื้อกระดาษคุณภาพมาตรฐาน ขนาด A๔ ชนิด ๘๐ แกรม (สีขาว)
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 13/02/2018 - 14:33
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางซื้อกระดาษคุณภาพมาตรฐาน ขนาด A๔ ชนิด ๘๐ แกรม (สีขาว)
เรื่อง: ราคากลางจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 02/02/2018 - 13:45
เอกสารประกอบ : PDF icon rent_busvan_02.02.2018.pdf
เรื่อง: แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 6)
ประเภทประกาศ : แผนจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 02/02/2018 - 09:06
เอกสารประกอบ : PDF icon แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 6)

Pages