ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Displaying 1 - 50 of 832
เช่น 2015-01-31
เรื่อง: ราคากลางจ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิดของสำนักงาน ก.พ.
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 21/07/2017 - 15:17
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางจ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิดของสำนักงาน ก.พ.
เรื่อง: ราคากลางการจัดซื้อแบบประเมิน Harrison InnerView
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 19/07/2017 - 10:50
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางการจัดซื้อแบบประเมิน Harrison InnerView
เรื่อง: ราคากลางจ้างรื้อท่อเหล็กรอบ Cooling Tower บริเวณดาดฟ้า อาคาร 3 โดยวิธีตกลงราคา
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 30/06/2017 - 15:18
เอกสารประกอบ : PDF icon pricedemolitioncoolingtower30.6.60.pdf
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างเหมาบริการเครื่องป้องกันการทุจริตการสอบด้วยระบบรีโมตคอนโทรล
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 19/05/2017 - 11:01
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจ้างเหมาบริการเครื่องป้องกันการทุจริตการสอบด้วยระบบรีโมตคอนโทรล
เรื่อง: ราคากลางจ้างพิมพ์และเตรียมแบบทดสอบ รวมทั้งพิมพ์และตรวจกระดาษคำตอบ
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 08/05/2017 - 15:35
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางจ้างพิมพ์และเตรียมแบบทดสอบ รวมทั้งพิมพ์และตรวจกระดาษคำตอบ
เรื่อง: ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ประเภทประกาศ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 28/03/2017 - 10:49
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เรื่อง: ราคากลางการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 28/03/2017 - 10:47
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เรื่อง: ราคากลางจ้างให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ OECD iLibrary
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 21/03/2017 - 15:13
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางจ้างให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ OECD iLibrary
เรื่อง: ราคากลางการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 20/03/2017 - 10:45
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง
เรื่อง: ราคากลางจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของสำนักงาน ก.พ.
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 20/03/2017 - 10:03
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของสำนักงาน ก.พ.
เรื่อง: ราคากลางจ้างซ่อมแซมระบบเสียงตามสายของสำนักงาน ก.พ. โดยวิธีตกลงราคา
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 14/03/2017 - 10:28
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางจ้างซ่อมแซมระบบเสียงตามสายของสำนักงาน ก.พ.
เรื่อง: ร่างรายละเอียดงานจ้างเพื่อดำเนินโครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกเพื่อให้ข้าราชการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ
ประเภทประกาศ : ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา
วันที่ประกาศ : 10/03/2017 - 10:27
เอกสารประกอบ : PDF icon ร่างรายละเอียดงานจ้างเพื่อดำเนินโครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกเพื่อให้ข้าราชการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมฯ, PDF icon ร่างประกาศ และร่างประกวดราคางานจ้างเพื่อดำเนินโครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกเพื่อให้ข้าราชการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมฯ

Pages