ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ข่าว/รายงาน   แบบสำรวจข้อมูลและความเห็นของส่วนราชการ เรื่อง การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ   24/03/2017 - 13:44
เนื้อหาทั่วไป   ประกาศรายชื่อผู้สมัครหลักสูตร ป.ย.ป. 2/1   24/03/2017 - 11:24
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)   24/03/2017 - 09:25
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคางานจ้างเพื่อดำเนินโครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกเพื่อให้ข้าราชการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   23/03/2017 - 10:27
ข่าว/รายงาน   ประกาศ ก.พ.ค. เรื่องการแต่งตั้ง กวฉ. ปี 2559   23/03/2017 - 09:39
Webform   แบบตอบรับการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ”   22/03/2017 - 09:51
ข่าว/รายงาน   วารสาร HiPPS ฉบับประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2560   22/03/2017 - 08:52
ข่าว/รายงาน   เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐในการขอรับการจัดสรรทุนรัฐบาล ก.พ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐   21/03/2017 - 16:15
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางจ้างให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ OECD iLibrary   21/03/2017 - 15:13
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางจัดซื้อระบบควบคุมการเปิด-ปิดประตูด้วยบัตรสำหรับห้องผู้บริหารพร้อมติดตั้ง   21/03/2017 - 09:20
หนังสือเวียน   หนังสือรับรองความประพฤติ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560   20/03/2017 - 16:30
ข่าว/รายงาน   การจัดส่งเงินค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล งวด เม.ย. - มิ.ย. 60   20/03/2017 - 13:55
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง   20/03/2017 - 10:45
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของสำนักงาน ก.พ.   20/03/2017 - 10:03
ข่าว/รายงาน   การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างข้อเสนอด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐตามกรอบ ป.ย.ป. ประเด็นย่อยด้านบุคลากรภาครัฐ (ยุทธศาสตร์ด้านระบบบริหารจัดการ)   18/03/2017 - 19:58
ข่าว/รายงาน   “สืบสานพระราชปณิธานและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560   17/03/2017 - 13:41
เนื้อหาทั่วไป   หลักสูตร ป.ย.ป. 2/1   16/03/2017 - 09:34
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   15/03/2017 - 15:31
เนื้อหาทั่วไป   scr to google form   15/03/2017 - 09:45
เนื้อหาทั่วไป   rsr/register   15/03/2017 - 09:40
เนื้อหาทั่วไป   rsr/analysis   15/03/2017 - 09:32
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางจ้างซ่อมแซมระบบเสียงตามสายของสำนักงาน ก.พ. โดยวิธีตกลงราคา   14/03/2017 - 10:28
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ร่างรายละเอียดงานจ้างเพื่อดำเนินโครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกเพื่อให้ข้าราชการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ   10/03/2017 - 10:27
เนื้อหาทั่วไป   ที่มา   10/03/2017 - 10:23
ข่าว/รายงาน   ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของสำนักงาน ก.พ.   10/03/2017 - 10:18
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างเพื่อดำเนินโครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกเพื่อให้ข้าราชการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   10/03/2017 - 10:17
ข่าว/รายงาน   วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2560   10/03/2017 - 10:00
ข่าว/รายงาน   แสดงความจำนงเข้าร่วมกิจกรรม UIS Pre-professional ๒ วันที่ ๒๔ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐   09/03/2017 - 13:59
ข่าว/รายงาน   นายกฯ ย้ำข้าราชการต้องปรับความคิดให้ทันสมัย เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นกุญแจสู่ประเทศไทย 4.0   08/03/2017 - 18:41
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   08/03/2017 - 15:14

Pages