ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ข่าว/รายงาน   กิจกรรม Open Hearts Open Homes สำหรับ ODOS   21/07/2017 - 19:15
หนังสือเวียน   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551   21/07/2017 - 18:03
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางจ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิดของสำนักงาน ก.พ.   21/07/2017 - 15:17
เนื้อหาทั่วไป   แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะ ความเข้าใจ และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของส่วนราชการ   21/07/2017 - 09:36
ข่าว/รายงาน   ทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2560 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ)   20/07/2017 - 16:20
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20/07/2017 - 16:20
ข่าว/รายงาน   กิจกรรม UIS First Date วันอังคารที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐   20/07/2017 - 11:35
เนื้อหาทั่วไป   ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯ (ทุน UIS)   19/07/2017 - 15:55
เนื้อหาทั่วไป   ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา   19/07/2017 - 15:49
เนื้อหาทั่วไป   ทุนสำหรับพัฒนาบุคลากรภาครัฐ   19/07/2017 - 15:35
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางการจัดซื้อแบบประเมิน Harrison InnerView   19/07/2017 - 10:50
ข่าว/รายงาน   ความร่วมมือไทย – สิงคโปร์ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Singapore -Thailand Leadership Development Programme   18/07/2017 - 16:58
เนื้อหาทั่วไป   ทุนสำหรับบุคคลทั่วไป   18/07/2017 - 10:39
ข่าว/รายงาน   อ.ก.พ.จริยธรรมและ อ.ก.พ.วินัย ร่วมพิจารณาร่างมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเตรียมเสนอ ก.พ. เดือนนี้   18/07/2017 - 10:27
ข่าว/รายงาน   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีของสำนักงาน ก.พ.   17/07/2017 - 16:12
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างดำเนินโครงการการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   17/07/2017 - 14:26
เนื้อหาทั่วไป   ปฏิทินกิจกรรม (ทุน/ทุนรัฐบาล   17/07/2017 - 09:31
เนื้อหาทั่วไป   เกี่ยวกับทุน   17/07/2017 - 09:29
Carousel   Scholarship Carousel   14/07/2017 - 14:55
เนื้อหาทั่วไป   หน้าหลักทุน/ทุนรัฐบาล   14/07/2017 - 13:37
ข่าว/รายงาน   การประเมินทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ (นบส. ๑)   13/07/2017 - 15:39
ข่าว/รายงาน   การเตรียมความพร้อมสำหรับผู้บริหารภาครัฐ ยุค Thailand 4.0 การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ด้วยการประเมินที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล   13/07/2017 - 15:34
ข่าว/รายงาน   การประชุมฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ระดับนโยบาย เรื่อง การพัฒนาทักษะด้านจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล   11/07/2017 - 19:12
ข่าว/รายงาน   พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (“D power 3”: Digital Government Skills for Public Officers to Transform Digital Government)   11/07/2017 - 18:54
ข่าว/รายงาน   งานสัมมนา “การพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ” วันจันทร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม จินดา ณ สงขลา   11/07/2017 - 18:39
ข่าว/รายงาน   พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ(Digital Government Skill Development) ระหว่าง สำนักงาน ก.พ. สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)   11/07/2017 - 18:03
ข่าว/รายงาน   การเยี่ยม นทร. ที่สมาพันธรัฐสวิส   10/07/2017 - 23:40
ข่าว/รายงาน   การประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง การสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี (Forum on Freer Flow of Workforce)   08/07/2017 - 18:31
ข่าว/รายงาน   การประชุมผู้ประสานงานหลัก ก.พ. อาเซียน 2017   05/07/2017 - 21:27
ข่าว/รายงาน   การประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป ครั้งที่ 6   05/07/2017 - 20:47

Pages