ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ข่าว/รายงาน   การสัมมนาประชาพิเคราะห์ชุดทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ   24/09/2017 - 18:34
หนังสือเวียน   วุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๒   22/09/2017 - 10:22
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารงานระบบอาคารของสำนักงาน ก.พ. และบริการพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20/09/2017 - 10:08
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคางานจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ระบบสปริงเกอร์และความสะอาดรอบบริเวณสำนักงาน ก.พ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   20/09/2017 - 10:06
ข่าว/รายงาน   “ทิศทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ”   18/09/2017 - 21:39
ข่าว/รายงาน   เดินหน้าประเทศไทย - บูรณาการการขับเคลื่อนประเทศไทยข้าราชการไทย 4.0   18/09/2017 - 20:54
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร   18/09/2017 - 12:03
ข่าว/รายงาน   ผู้แทนของสำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมประชุมนานาชาติ (International Conference) ครั้งที่ 5 ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลภาครัฐของประเทศสมาชิกอาเซียน   17/09/2017 - 07:57
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไข ระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และซอฟต์แวร์ ของสำนักงาน ก.พ.   15/09/2017 - 15:16
เอกสารดาวน์โหลด   มุมมองมุมคิด 10 ทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติราชการในภูมิภาค   15/09/2017 - 13:10
เอกสารดาวน์โหลด   มุมมองมุมคิด 10 ทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐ   15/09/2017 - 13:09
เอกสารดาวน์โหลด   มุมมองมุมคิด 10 ทุนฝึกอบรมสำหรับผู้มีศักยภาพสูง (Talent Network)   15/09/2017 - 13:07
เอกสารดาวน์โหลด   มุมมองมุมคิด 10 ทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ   15/09/2017 - 13:06
เอกสารดาวน์โหลด   ุมุมมองมุมคิด 10 ทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการระดับชำนาญการ   15/09/2017 - 13:04
เอกสารดาวน์โหลด   มุมมองมุมคิด 10 ทุนฝึกอบรมสำหรับการเสริมสร้างนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ   15/09/2017 - 12:59
ข่าว/รายงาน   โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2560   15/09/2017 - 10:33
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   14/09/2017 - 16:33
ข่าว/รายงาน   ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น The Young Leaders' Program (YLP) ประจำปีการศึกษา 2561   14/09/2017 - 16:13
ข่าว/รายงาน   ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ Function – based ประจำปี 2561   14/09/2017 - 15:24
เอกสารดาวน์โหลด   กำลังคนภาครัฐ 2559 : ข้าราชการพลเรือนสามัญ   14/09/2017 - 09:30
ข่าว/รายงาน   เอกสารนำเสนอในกิจกรรมปฐมนิเทศข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) รุ่นที่ 13   14/09/2017 - 09:23
เอกสารดาวน์โหลด   กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2559   14/09/2017 - 08:30
ข่าว/รายงาน   ระบบราชการในสาธารณรัฐฝรั่งเศส (4)   13/09/2017 - 19:41
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 86 (สำหรับนักบริหารระดับสูงผู้มีผลงานการศึกษากลุ่มระดับดีเด่น)   13/09/2017 - 11:26
ข่าว/รายงาน   ผลการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีของสำนักงาน ก.พ.   11/09/2017 - 13:32
ข่าว/รายงาน   การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบความสามารถคอมพิวเตอร์สากล   08/09/2017 - 15:54
ข่าว/รายงาน   ระบบราชการในสาธารณรัฐฝรั่งเศส (3)   07/09/2017 - 22:54
เอกสารดาวน์โหลด   รวมเล่มบทความติดปีกความคิด HiPPS รุ่น 12   07/09/2017 - 15:34
เอกสารดาวน์โหลด   รายงานประจำปีระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปีงบประมาณ 2560   07/09/2017 - 15:21
ข่าว/รายงาน   ประมวลภาพ Civil Service International Conference 2017   06/09/2017 - 10:12

Pages