ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ข่าว/รายงาน   โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 87 - 88   18/12/2017 - 18:46
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2) (งานจ้างการพัฒนาโปรแกรมระบบการสรรหาและเลือกสรรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)   18/12/2017 - 16:12
ข่าว/รายงาน   นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. ได้รับการเชิดชูเกียรติในฐานะสตรีบทบาทเด่นในสังคม   17/12/2017 - 09:20
ข่าว/รายงาน   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก   13/12/2017 - 14:34
ข่าว/รายงาน   วโรกาส วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร   08/12/2017 - 16:28
ข่าว/รายงาน   ประกาศรายชื่อและหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.พ. (บัญชีกรมท่าอากาศยาน)   08/12/2017 - 15:48
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560   08/12/2017 - 14:36
ข่าว/รายงาน   แบบตอบรับผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงขยายผลการบริหารจัดการกำลังคนคุณภาพสำหรับราชการไทย เรื่อง แนวทางการคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14 (HiPPS)   08/12/2017 - 10:50
ข่าว/รายงาน   การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2561   08/12/2017 - 09:59
ข่าว/รายงาน   ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุน (ม.เทคโนโลยีราชมงคล) ณ เมือง Brest   07/12/2017 - 17:58
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางซื้อแบบประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   04/12/2017 - 10:42
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ซื้อแบบประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร)   01/12/2017 - 15:47
ข่าว/รายงาน   การบันทึกข้อมูลความรู้ความเชี่ยวชาญ   30/11/2017 - 16:26
ข่าว/รายงาน   Public Hearing ครั้งที่ 2 เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ที่พ้นจากราชการ   30/11/2017 - 11:25
ข่าว/รายงาน   พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6   28/11/2017 - 11:18
เอกสารดาวน์โหลด   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ : EBook   28/11/2017 - 10:15
เอกสารดาวน์โหลด   การคิดเชิงสร้างสรรค์ : EBook   28/11/2017 - 10:13
เอกสารดาวน์โหลด   เทคนิคการสอนงาน : EBook   28/11/2017 - 10:12
เอกสารดาวน์โหลด   การเขียนหนังสือราชการ : EBook   28/11/2017 - 10:10
เอกสารดาวน์โหลด   พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ : EBook   28/11/2017 - 10:09
เอกสารดาวน์โหลด   การดำเนินการทางวินัย : EBook   28/11/2017 - 10:08
เอกสารดาวน์โหลด   การเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง : EBook   28/11/2017 - 10:06
เอกสารดาวน์โหลด   การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ : EBook   28/11/2017 - 10:05
เอกสารดาวน์โหลด   ภาษาอังกฤษที่ใช้การปฏิบัติงานและการประชุมระหว่างประเทศ : EBook   28/11/2017 - 10:04
เอกสารดาวน์โหลด   กฎหมายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง : EBook   28/11/2017 - 10:03
เอกสารดาวน์โหลด   การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ : EBook   28/11/2017 - 10:02
เอกสารดาวน์โหลด   การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ : EBook   28/11/2017 - 10:01
ข่าว/รายงาน   ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา "การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล"   28/11/2017 - 09:47
เนื้อหาทั่วไป   กิจกรรม (Activities) รองอธิบดี   28/11/2017 - 09:39
เนื้อหาทั่วไป   กิจกรรม (Activities) ปลัดกระทรวง อธิบดี   28/11/2017 - 09:28

Pages