ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
เนื้อหาทั่วไป   ทุนรัฐบาลตามโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท   17/11/2017 - 15:46
ข่าว/รายงาน   ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.พ.   16/11/2017 - 14:27
เนื้อหาทั่วไป   การใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต   16/11/2017 - 09:41
เนื้อหาทั่วไป   การบริหารโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (Project Management)   16/11/2017 - 09:25
เนื้อหาทั่วไป   การใช้ Big Data เพื่อการตัดสินใจ   15/11/2017 - 09:26
เนื้อหาทั่วไป   การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันในยุค Thailand 4.0   15/11/2017 - 09:25
เนื้อหาทั่วไป   แนะนำการวิเคราะห์ผลการทดสอบ Digital Literacy   15/11/2017 - 09:18
เนื้อหาทั่วไป   ทดสอบทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ตามมาตรฐาน ICDL   15/11/2017 - 09:15
เนื้อหาทั่วไป   รู้ทันไซเบอร์ (Cyber)   15/11/2017 - 09:12
เนื้อหาทั่วไป   รู้จักทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ   15/11/2017 - 09:09
เนื้อหาทั่วไป   Digital Talks: ข้าราชการยุคดิจิทัล   15/11/2017 - 09:05
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบเสียงห้องประชุม 1 อาคารที่ทำการสำนักงาน ก.พ.   14/11/2017 - 17:14
ข่าว/รายงาน   ตรวจเยี่ยมนักเรียน และร่วมการประชุมประจำปี ของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส   13/11/2017 - 14:27
ข่าว/รายงาน   การประชุมสัมมนานักเรียนทุนรัฐบาลในสาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   13/11/2017 - 14:17
เนื้อหาทั่วไป   Home (การพัฒนาข้าราชการพลเรือน.CSTI)   10/11/2017 - 16:58
เนื้อหาทั่วไป   เอกสารที่เกี่ยวข้อง (สำหรับรองอธิบดี)   10/11/2017 - 15:47
เนื้อหาทั่วไป   ภาพรวมหลักสูตร (Learning Journey) (สำหรับรองอธิบดี)   10/11/2017 - 15:46
เนื้อหาทั่วไป   ลงทะเบียน (สำหรับรองอธิบดี)   10/11/2017 - 15:45
เนื้อหาทั่วไป   ลงทะเบียน (สำหรับปลัดกระทรวงและอธิบดี)   10/11/2017 - 15:43
เนื้อหาทั่วไป   เอกสารที่เกี่ยวข้อง (สำหรับปลัดกระทรวงและอธิบดี)   10/11/2017 - 15:41
เนื้อหาทั่วไป   ภาพรวมหลักสูตร (Learning Journey) (สำหรับปลัดกระทรวงและอธิบดี)   10/11/2017 - 15:31
เนื้อหาทั่วไป   ข้อมูลงานสัมมนาแนวทางทักษะด้านดิจิทัล   10/11/2017 - 14:39
เนื้อหาทั่วไป   เอกสารดาวน์โหลด   10/11/2017 - 10:18
ข่าว/รายงาน   ประกาศรายชื่อและหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.พ. (ของกรมการขนส่งทางบก)   08/11/2017 - 16:55
ข่าว/รายงาน   OCSC summer 2018   08/11/2017 - 11:20
ข่าว/รายงาน   ตรวจเยี่ยมนักเรียน และร่วมการประชุมประจำปี ส.น.ท.ฝ   07/11/2017 - 23:07
ข่าว/รายงาน   หนังสือ "ชีวิตที่ดีที่สุด" จัดทำโดย ชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง   06/11/2017 - 16:39
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ   03/11/2017 - 15:43
ข่าว/รายงาน   ตรวจเยี่ยม นทร. ศึกษา ณ เมือง Le Havre   02/11/2017 - 20:13
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม 2560   02/11/2017 - 16:13

Pages