ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของสำนักงาน ก.พ.   23/03/2018 - 18:25
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่และอุปกรณ์ลิฟต์อาคาร 3 ตัวที่ 2   23/03/2018 - 14:29
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง   22/03/2018 - 16:21
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง   22/03/2018 - 16:17
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่นที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป   21/03/2018 - 14:33
ข่าว/รายงาน   แบบสอบถามความคิดเห็นในการทำงาน จัดทำโดยศูนย์สรรหาและเลือกสรร (ศสล.)   21/03/2018 - 11:14
ข่าว/รายงาน   การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2561   21/03/2018 - 09:20
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 9)   20/03/2018 - 16:25
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาโปรแกรมระบบการสรรหาและเลือกสรรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20/03/2018 - 16:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ร่างขอบเขตของงานจ้างพัฒนาระบบโปรแกรมกลางด้านสารสนเทศทรัพยากรบุคคล : โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบโปรแกรมกลางด้านสารสนเทศทรัพยากรบุคคลฯ ด้วยวิธีประกวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   19/03/2018 - 16:05
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางจ้างพัฒนาระบบโปรแกรมกลางด้านสารสนเทศทรัพยากรบุคคล : โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล   19/03/2018 - 16:01
ข่าว/รายงาน   วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2561   15/03/2018 - 18:17
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 8)   15/03/2018 - 15:27
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศนักเรียนทุนรัฐบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   15/03/2018 - 14:46
ข่าว/รายงาน   การจัดงานวันข้าราชการพลเรือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2561   12/03/2018 - 13:29
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศงานโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อส่งเสริมจริยธรรมสำหรับกลุ่มข้าราชการแต่ละช่วงอายุและวางแผนการรณรงค์เพื่อจัดทำสื่อและกิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย   09/03/2018 - 15:43
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อส่งเสริมจริยธรรมสำหรับกลุ่มข้าราชการแต่ละช่วงอายุและวางแผนการรณรงค์เพื่อจัดทำสื่อและกิจกรรมที่เหมาะสม กับกลุ่มเป้าหมาย   09/03/2018 - 15:40
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตของงานโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อส่งเสริมจริยธรรมสำหรับกลุ่มข้าราชการแต่ละช่วงอายุและวางแผนการรณรงค์เพื่อจัดทำสื่อและกิจกรรมที่เหมาะสม กับกลุ่มเป้าหมาย   09/03/2018 - 15:29
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการพิทักษ์คุณธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   09/03/2018 - 15:19
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตของงานจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการพิทักษ์คุณธรรม   09/03/2018 - 15:17
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางซื้อวัสดุสำนักงาน   09/03/2018 - 14:11
เนื้อหาทั่วไป   King4   09/03/2018 - 10:22
เนื้อหาทั่วไป   King3   09/03/2018 - 10:21
เนื้อหาทั่วไป   ประกาศรับสมัครคัดเลือก   09/03/2018 - 10:19
เนื้อหาทั่วไป   King1   09/03/2018 - 10:18
ข่าว/รายงาน   การตรวจเยี่ยม นทร. ในสมาพันธรัฐสวิส - มีนาคม 2561   07/03/2018 - 20:57
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางจัดซื้อน้ำดื่ม   06/03/2018 - 10:15
ข่าว/รายงาน   การตรวจเยี่ยม นทร. ที่สมาพันธรัฐสวิส - มกราคม 2561   05/03/2018 - 19:24
เนื้อหาทั่วไป   แสดงความจำนงเข้าร่วมกิจกรรม (UIS pre-professional2)   05/03/2018 - 15:33
เนื้อหาทั่วไป   ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบัน การศึกษาในประเทศ(UIS)   05/03/2018 - 15:32

Pages