ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ข่าว/รายงาน   ผลการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีของสำนักงาน ก.พ.   25/04/2017 - 15:24
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคางานจ้างปรับปรุงระบบกันซึมอาคารสำนักงาน ก.พ. (อาคาร 2 อาคาร 3 อาคาร 6 และอาคาร 8)   24/04/2017 - 10:12
ข่าว/รายงาน   ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมในหลักสูตร/กิจกรรมฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการในระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560   21/04/2017 - 09:58
ข่าว/รายงาน   ความร่วมมือการใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลผู้สอบผ่าน การวัดความรู้ความสามารถทั่วไป หรือ “ภาค ก” ระหว่างสำนักงาน ก.พ. กับหน่วยงานของรัฐ ๕ แห่ง   20/04/2017 - 14:31
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางจ้างทำกระเป๋าผ้าใส่เอกสาร สำหรับโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   19/04/2017 - 13:54
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ   19/04/2017 - 13:36
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ   19/04/2017 - 13:32
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนกุมภาพันธฺ์ 2560   19/04/2017 - 10:11
ข่าว/รายงาน   การเยี่ยม นทร. โอดอส เมืองมงเปลิเย่   13/04/2017 - 16:09
ข่าว/รายงาน   พิธีลงนาม MOU เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างสำนักงาน ก.พ. กับ University of Chinese Academy of Sciences (UCAS) สาธารณรัฐประชาชนจีน   12/04/2017 - 17:01
ข่าว/รายงาน   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีของสำนักงาน ก.พ.   12/04/2017 - 10:03
ข่าว/รายงาน   ประชุมประจำปี 2560 นทร. โครงการโอดอส ( รุ่น 3 และ 4)   10/04/2017 - 22:01
เนื้อหาทั่วไป   Redirect 2560 แบบสอบถาม กลุ่มที่ 2 ผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์   07/04/2017 - 15:32
เนื้อหาทั่วไป   Redirect 2560 แบบสอบถาม กลุ่มที่ 1 ผู้มีบทบาทการเป็นผู้บริหาร ผู้อำนวยการและหัวหน้างาน   07/04/2017 - 15:26
ข่าว/รายงาน   โครงการสำรวจ Global Leadership Forecast 2017 – 2018   07/04/2017 - 11:44
ข่าว/รายงาน   ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ สร้างความพร้อมปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลดิจิทัล : ยกระดับขีดความสามารถเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมการทํางานและการให้บริการของรัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล   05/04/2017 - 14:09
เอกสารดาวน์โหลด   พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   04/04/2017 - 10:46
ข่าว/รายงาน   การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3/2560   03/04/2017 - 17:07
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2560   03/04/2017 - 11:00
ข่าว/รายงาน   วันข้าราชการพลเรือน ประจําปีพุทธศักราช 2560   02/04/2017 - 18:46
ข่าว/รายงาน   พระราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2560   01/04/2017 - 00:00
หนังสือเวียน   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้   31/03/2017 - 15:31
ข่าว/รายงาน   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีของสำนักงาน ก.พ.   31/03/2017 - 08:40
ข่าว/รายงาน   ขอเชิญข้าราชการในระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงเข้าร่วมฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development Roadmap 2017)   30/03/2017 - 16:19
ข่าว/รายงาน   การบูรณาการความร่วมมือสร้างและพัฒนาแบบทดสอบเพื่อประเมินความพร้อมก่อนเข้ารับราชการ   30/03/2017 - 11:00
หนังสือเวียน   การปรับปรุงแนวทางการดำเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ   28/03/2017 - 16:37
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับโครงการจัดหาระบบสำรองข้อมูลสำหรับเครื่องคอมพิวแม่ข่ายพร้อมจัดตั้งศูนย์สำรองระบบสารสนเทศอันเนื่องมาจากภัยพิบัติ   28/03/2017 - 15:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์   28/03/2017 - 10:49
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์   28/03/2017 - 10:47
ข่าว/รายงาน   รายงานผลการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นใหม่   28/03/2017 - 10:16

Pages