ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ประกาศ ก.พ.ค. เรื่องการแต่งตั้ง กวฉ. ปี 2559

ประกาศ ก.พ.ค. แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ ก.พ.ค. กำหนดเพื่อเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือหรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็น กวฉ. พ.ศ. 2559

ประกาศ ก.พ.ค. เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. 2559
ก.พ.ค. ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามลำดับที่ ดังต่อไปนี้

 

ประเภทข่าว: 

ประกาศ ก.พ.ค. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิต และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ กวฉ. พ.ศ. 2559

ตามที่ได้มีประกาศ ก.พ.ค. เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ และประกาศ ก.พ.ค. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์หรือผลงานและมีสิทธิเข้ารับการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิต และก าหนดวัน เวลา สถานที่ และข้อปฏิบัติในการ ตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิต ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัย อุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ ก.พ.ค. ได้พิจารณาผลการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิตเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิต และมีสิทธิเข้ารับการสอบ สัมภาษณ์ในการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังไฟล์เอกสารประกอบนี้

ประเภทข่าว: 

ประกาศ ก.พ.ค. รายชื่อผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์หรือผลงานของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็น กวฉ.

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์หรือผลงานและมีสิทธิเข้ารับการตรวจ สุขภาพกายและสุขภาพจิต และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และข้อปฏิบัติในการ ตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิต ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็น กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๙

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ

ประเภทข่าว: 

รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน กวฉ. ปี พ.ศ. 2559

รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการประเมินประสบการณ์หรือผลงานในตำแหน่งกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. 2559

 

ประเภทข่าว: 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจคุณสมบัติและประกาศ กำหนด วันเวลา สถานที่สอบ กวฉ. 2559

รายชื่อ ผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น และมีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนในตำแหน่งกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. 2559

ประกาศรายชื่อผู้ตรวจคุณสมบัติ กวฉ. 2559

ประกาศ กำหนด วันเวลา สถานที่สอบ กวฉ. 2559

ประเภทข่าว: 

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค.

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค.
 
ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. ได้มีประกาศลงวันที่ 21 มิถุนายน 2559 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. นั้น
 
บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. ตามมาตรา 26 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ดังนี้
 
เลขประจำตัว: 59009
ชื่อ-สกุล: นายสุชาติ เวโรจน์
 

ประเภทข่าว: 

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสุขภาพทางร่างกายและทางจิตใจ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค.
 
เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสุขภาพทางร่างกายและทางจิตใจ
 
          ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. ได้มีประกาศลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. ที่ผ่านการประเมินประสบการณ์และหรือผลงานเข้ารับการตรวจสุขภาพทางร่างกายและทางจิตใจ นั้น
          บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. ได้พิจารณาผลการตรวจสุขภาพทางร่างกายและทางจิตใจตามรายงานของคณะอนุกรรมการแพทย์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการตรวจสุขภาพทางร่างกายและทางจิตใจ และมีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้
 
   ๑. รศ.ดร.ภมร ขันธะหัตถ์
   ๒. นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล
   ๓. นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์
   ๔. นายชัยรัตน์ ขนิษฐบุตร
   ๕. นางสาวนงนารถ เพชรสม
   ๖. นายขจร จิตสุขุมมงคล
   ๗. นายสุชาติ เวโรจน์
 

ประกาศ ก.พ.ค. เรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. 2559

ประกาศ ก.พ.ค. เรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. 2559

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์และหรือผลงาน

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค.
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์และหรือผลงาน
 
ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. ได้มีประกาศลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ให้ผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ยื่นหลักฐานที่แสดงประสบการณ์และหรือผลงานที่บ่งชี้ถึงความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก นั้น
 
บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. ได้พิจารณาประเมินประสบการณ์และหรือผลงานของผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินประสบการณ์และหรือผลงาน ดังต่อไปนี้
 
ลำดับที่ 
1. รศ.ดร.ภมร ขันธะหัตถ์
2. นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล
3. นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์
4. นายชัยรัตน์ ขนิษฐบุตร
5. นางสาวนงนารถ เพชรสม
6. นายขจร จิตสุขุมมงคล
7. นายสุชาติ เวโรจน์
 

ประเภทข่าว: 

Pages