ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือกให้เข้าประชุมซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประเภทประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา