ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ.มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 28 ตู้ โดยกำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2550 ในวันเวลาราชการ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพย์สิน อาคารศูนย์สัมมนา(อาคาร 3 ชั้น3)สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
หรือสอบถามทางโทรศัทพ์ หมายเลข 0 2547 1084, 0 2547 1097

ประเภทประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง