ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสำหรับอาคารใหม่ของสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 1)
ท่านสามารถเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทาง E-mail [email protected] มายังสำนักงาน ก.พ. โดยเปิดเผยตัว ภายในวันที่  15  มิถุนายน 2552
 

ประเภทประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา