ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารจ้างเหมาตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ประจำอาคารสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 1)
ท่านสามารถเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทาง E-mail [email protected] มายังสำนักงาน ก.พ. โดยเปิดเผยตัว ภายในวันที่  4  กันยายน 2552
 

ประเภทประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา