ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ประจำอาคารสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประเภทประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง