ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ประกาศผลการประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายสำหรับอาคารใหม่ของสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประเภทประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง