ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา (สอบราคาจ้างเหมาบริการรับ-ส่งเอกสารของสำนักงาน ก.พ.)

ประเภทประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา
เอกสารแนบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 

URL แบบสั้นสำหรับ Share