ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการหลังใหม่ของ ก.พ.ค. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1

ท่านสามารถเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทาง E-mail : opm@ocsc.go.th มายังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 6 กันยายน 2556 โดยต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย
 

ประเภทประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

URL แบบสั้นสำหรับ Share