ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ราคากลางงานจ้างเหมาดำเนินโครงการสร้างความเข้าใจระบบการจัดสรรทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ (UIS) ให้แก่นักศึกษากลุ่มเป้าหมายและผู้เกี่ยวข้อง

ประเภทประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง

URL แบบสั้นสำหรับ Share