ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วม "หลักสูตรสร้างความพร้อมและเสริมศักยภาพหัวหน้างาน" (Onboarding for New Manager) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเภทข่าว: 

โครงการฝึกอบรมข้าราชการอาเซียนเพื่อการพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (ASEAN Civil Service Development Program for HR Innovations) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

          สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนดำเนินการโครงการฝึกอบรมข้าราชการอาเซียนเพื่อการพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (ASEAN Civil Service Development Program for HR Innovations) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  โดยนายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการ ก.พ. ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และพิธีปิด โดยมี รกพ. สุลักขณา ธรรมานุสติ ผอ.สพข. นางอรวรรณ คงธนขันติธร และ ผชช. ศิริวรรณ เมนะโพธิ เข้าร่วมด้วย

ประเภทข่าว: 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (Middle Manager Development Program) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (Middle Manager Development Program) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

 

 

ประเภทข่าว: 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 97 และ 98

ประเภทข่าว: 

หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 28 (New Wave Leader 28 ) เปิดรับสมัครแล้ว ‼️

New Wave Leader 28 เปิดรับสมัครแล้ว ‼️
วันนี้ - 23 ธันวาคม 2565

หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 28
อยากชวนคุณมาติดอาวุธให้ตัวเอง และขยายเครือข่ายทางสังคม ผ่านการเรียนรู้และกิจกรรมจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา 

สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ลิงก์นี้เลย
https://register.ocsc.go.th/registration/newwave28

และสามารถติดตามข่าวสารต่างๆ ได้ที่:
https://www.ocsc.go.th/newwave

ประเภทข่าว: 

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2 ประเภททุน (ทุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการฯ และ ทุนฝึกอบรมภาษาที่มิใช่ภาษาอังกฤษ)

ข่าวดี!! โอกาสในการพัฒนาสำหรับข้าราชการมาถึงแล้ววว

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2 ประเภททุน ดังนี้

1. ทุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการนานาชาติ จำนวน 5 ทุน (เปิดรับสมัครวันที่ 26 กันยายน 2565 - 29 กันยายน 2566)
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ocsc.go.th/.../gov-training/academic-conference

2. ทุนฝึกอบรมภาษาที่มิใช่ภาษาอังกฤษ จำนวน 5 ทุน (เปิดรับสมัครวันที่ 26 กันยายน 2565 - 30 มิถุนายน 2566)
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ocsc.go.th/scholarship/gov-training/non-eng

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร กลุ่มงานบริหารการสอบทุน โทร 0 2547 1955
หรือ ศูนย์บริการข้อมูลสำนักงาน ก.พ. โทร 0 2975 5545

ประเภทข่าว: 

แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นข้อมูลให้สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการจัดทำศูนย์กลางข้อมูลการอบรมสัมมนาร่วมกันของส่วนราชการ  เพื่อประสานความร่วมมือในการรับข้าราชการจากส่วนราชการอื่นเข้ารับการอบรม
2. รับทราบแนวทางการติดตามและประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ของส่วนราชการ

โดยแบบสอบถามนี้ จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วนราชการ
ส่วนที่ 2  รายละเอียดผู้ให้ข้อมูล (ข้าราชการผู้รับผิดชอบด้านการพัฒนาและประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของส่วนราชการ)
ส่วนที่ 3  การดำเนินการจัดการอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี
ส่วนที่ 4  การติดตามและประเมินผลการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ประเภทข่าว: 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 95 และ 96


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 95 และ 96

ประเภทข่าว: 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับองค์กรกลางบริหารงานบุคคล และองค์กรที่มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรม เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมสำหรับหน่วยงานของรัฐ รวมถึงเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการจัดทำประมวลจริยธรรม

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องสตูดิโอ ๑ อาคาร ๓ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับองค์กรกลางบริหารงานบุคคล และองค์กรที่มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรม จำนวน ๓๕ องค์กร ดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจง และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมสำหรับหน่วยงานของรัฐ ตามหนังสือคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ที่ นร (กมจ) ๑๐๑๙/ ว ๒๔ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ รวมถึงเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการจัดทำประมวลจริยธรรม

ประเภทข่าว: 

ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ สัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

     ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ. จัดการสัมมนาร่วมกับคณะกรรมการจริยธรรม ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างและผู้ปฏิบัติงานอื่นในส่วนราชการและจังหวัด ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ยังผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” ตามแนวทางการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี
การจัดสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการขับเคลื่อนจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ประเภทข่าว: 

Pages