ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

แบบประเมินสมรรถนะ (Pre-assessment) หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 15

 

แบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคลของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี จึงขอให้ท่านตอบแบบสอบถามชุดนี้ด้วยตัวเอง และให้ข้อมูลตามความเป็นจริง

Website: https://docs.google.com/forms

ประเภทข่าว: 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 87 - 88

*หมายเหตุ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเข้ารับการฝึกอบรมช่วงที่ 1 การปฐมนิเทศ (กิจกรรมการชี้แจงรายละเอียดหลักสูตร การประเมินบุคลิกภาพเพื่อการพัฒนา (MBTI) การพัฒนากระบวนการคิดของนักบริหาร การวางแผนการจัดทำรายงานการศึกษากลุ่ม การฝึกปฏิบัติการวางแผนการพัฒนาตนเอง และการพัฒนาภาวะผู้นำและเครือข่ายผู้บริหาร) ครบ 100% มิฉะนั้น จะไม่สามารถให้เข้ารับการอบรมในช่วงต่อไปได้


ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง "รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1)

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 2 รุ่น ทำแบบประเมินตนเอง (Self-Assessment)

ประเภทข่าว: 

หลักสูตร: การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย (New Wave) รุ่นที่ 23

หลักสูตร: การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย (New Wave) รุ่นที่ 23 ปีงบประมาณ 2561

เปิดรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ่มเป้าหมาย

ท่านใดสนใจสามารถศึกษารายละเอียดโครงการได้ที่ลิงค์นี้ >>New Wave รุ่นที่ 23

ประเภทข่าว: 

โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2560

ประเภทข่าว: 

สำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส. รุ่นที่ 10) ประจำปีงบประมาณ 2560

สำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส. รุ่นที่ 10) ประจำปีงบประมาณ 2560 ในระหว่างวันที่ 6 - 20 ตุลาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้นักบริหารมีความรู้ครบถ้วนตามที่กำหนดในกรอบมาตรฐานหลักสูตรนักบริหารระดับสูง รวมทั้งเป็นผู้มีคุณสมบัติเสมือนผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.พ.

ประเภทข่าว: 

กิจกรรม UIS First Date วันอังคารที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

CLICKเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมUIS First Date วันอังคารที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

สำนักงาน ก.พ. มีกำหนดจัดประชุมชี้แจงและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ในส่วนราชการต้นสังกัดแก่ผู้มีสิทธิรับทุนรัฐบาลฯ ข้างต้น ก่อนลงนามในสัญญารับทุนรัฐบาลฯ  ในวันที่ ๑ สิงหาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๙ อาคารสำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์  จังหวัดนนทบุรี 

หมายเหตุ

๑. สมัครเข้าร่วมกิจกรรมภายใน วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๒. หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ศูนย์นักบริหารระดับสูง   นายพรสิริ วงศ์อนันต์ โทร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๑๗ / 
นางสาววรรษพร อากาศแจ้ง โทร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๘๕

ประเภทข่าว: 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม (หลักสูตร Singapore-Thailand)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร Singapore-Thailand Leadership Development Programme

 

ประเภทข่าว: 

การอบรมหลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง ปีงบประมาณ 2560 ในส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 1 / 2560 ระหว่างวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2560

                       ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ.

ประเภทข่าว: 

Pages