ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ผู้บริหารส่วนราชการเตรียมความพร้อมสร้างวิสัยทัศน์การทำงานร่วมกัน เพื่อปฏิรูปและพัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการภาครัฐ

สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการจัดหลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง

นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ร่วมกับสำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการจัดทำหลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้น โดยแบ่งหลักสูตรออกเป็น 2 ระดับ คือ (1) ระดับหัวหน้าหน่วยงาน เช่น ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการระดับหัวหน้าประจำอำเภอ และ (2) ระดับรองหัวหน้าหน่วยงาน เช่น รองปลัดกระทรวง รองอธิบดี ซึ่งจะมุ่งเน้นกิจกรรมระดมความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนหรือแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญต่างๆ ของรัฐบาล

ประเภทข่าว: 

แจ้งผลการคัดเลือกผู้ได้รับเข้าฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 22

 

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 22 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยใช้การคัดเลือกด้วยการประเมินแบบเทคนิคศูนย์การประเมิน (Assessment Center Method - ACM) ปรากฎว่า มีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 55 คน และบัญชีรายชื่อสำรอง 8 คน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร

ประเภทข่าว: 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ปี 2560

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ปี 2560

จำนวน 3 หมวดวิชา >> คลิก

ประเภทข่าว: 

แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (HR201, D201)

สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพแล้ว 
จำนวน 2 หมวดวิชา

โดยโปรดแจ้งให้ข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมจัดทำกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม (Pre-work) และให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมกรอกแบบฟอร์มติดตามการพัฒนารายบุคคล รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 2 และ 3

ประเภทข่าว: 

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส. รุ่นที่ 9)

ประเภทข่าว: 

หลักสูตรการประเมินสมรรถนะด้วยเทคนิคศูนย์การประเมินเพื่อการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ

โครงการพัฒนาการประเมินสมรรถนะด้วยเทคนิคศูนย์การประเมิน (Assessment Center Method - ACM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สถานที่ฝึกอบรม: ณ อาคารศูนย์สัมมนา สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

  • รุ่นที่ 1 (วันที่ 10, 12, 23 และ 28 กันยายน 2559)

  • รุ่นที่ 2 (วันที่ 11, 13, 26 และ 28 กันยายน 2559)

หมายเหตุ: ท่านสามารถเลือกได้เพียงรุ่นเดียวเท่านั้น และต้องสามารถเข้าร่วมฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร (3.5 วัน) และจะแจ้งห้องฝึกอบรมให้ท่านทราบผ่านทาง E-mail

 

ประเภทข่าว: 

กำหนดการฝึกอบรมและปฐมนิเทศ หลักสูตรนักบริหารระดับสูง:ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1)

 

หนังสือขออนุมัติให้ข้าราชการที่เข้ารับการฝึกอบรม เดินทางไปฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ: ดาวน์โหลด  NEW

แบบแจ้งการอนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปฝึกอบรมและศึกษาดูงานในและต่างประเทศ:  ดาวน์โหลด NEW

กำหนดการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

ประเภทข่าว: 

การสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูประเทศไทย” โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) ประจำปี พ.ศ. 2559

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จัดสัมมนาเชิงวิชาการ หรือ Annual Forum ซึ่งเป็นกิจกรรมในหลักสูตร นบส.2 รุ่นที่ 8 ภายใต้หัวข้อ “ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูประเทศไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำภาครัฐได้ตระหนักถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสภาพแวดล้อม ทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศไทย อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ให้สามารถแข่งขันได้ในประชาคมโลก โดยมีนายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์ เลขาธิการ ก.พ.

ประเภทข่าว: 

Pages