ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

มูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ประจำปี 2559

ประเภทข่าว: 

แจ้งรายชื่อข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) ที่ได้เข้าร่วมฝึกอบรมและพัฒนาฯ

สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งรายชื่อข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์สูงที่ได้เข้าร่วมฝึกอบรมและพัฒนาในหัวข้อ ดังนี้
 
1. หลักสูตร Effective Meeting and Presentation Skills ระหว่างวันที่ 28 - 29 ธันวาคม 2558
ณ โรงแรมแมนดาริน ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ
 
2. หลักสูตรการพัฒนาทักษะเพื่อการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพสูง (Presentation Advantage) วันที่ 6 มกราคม 2559
ณ โรงแรมแมนดาริน ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ
 

 

ประเภทข่าว: 

หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1) เปิดรับสมัครแล้วบัดนี้

โครงการฝึกอบรม “หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. 1)” เป็นโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาเนื้อหาสาระด้านการบริหารและกระบวนการเรียนรู้ใหม่ ๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง เพื่อให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.พ. โดยมีรายละเอียดของหลักสูตร ดังนี้

ปรัชญา

ประเภทข่าว: 

ขอเชิญข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) เข้าร่วมโครงการพัฒนาฯ

ประเภทข่าว: 

เปิดลงทะเบียนเข้าอบรม หลักสูตร "นักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ"

เปิดลงทะเบียนเข้าอบรม หลักสูตร "นักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ" สำหรับส่วนราชการ ดังนี้

  1. การบริหารพนักงานราชการ (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 20 กรกฎาคม 2558)
  2. การบันทึกด้วยภาพ (Graphic Recording) (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 3 สิงหาคม 2558)

ท่านสามารถดูรายละเอียดและเงื่อนไขการรับสมัครหลักสูตรข้างต้นได้จากหนังสือถึงส่วนราชการของท่าน

ลงทะเบียนได้ที่ ระบบลงทะเบียนกลาง สำนักงาน ก.พ.

ประเภทข่าว: 

Pages