ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

คลิปวิดีโอและสรุปประเด็น การสัมมนานักบริหารภาครัฐ เพื่อการบูรณาการการพัฒนาประเทศไทย

ประเภทข่าว: 

สำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต หรือ วันวชิราวุธ

ในวันนี้ วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ฝ่ายบริหารและข้าราชการสำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) หรือเรียกว่า วันวชิราวุธ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านต่อประชาชนชาวไทยทั้งปวง

วันวชิราวุธ ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี หรือเดิมเรียกกันว่า ‘วันวชิราวุธานุสรณ์’ เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) แม้ในภายหลังมีหลักฐานปรากฏชัดว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตในช่วงเช้ามืดล่วงเข้าวันที่ 26 พฤศจิกายน 2468 แต่ทางราชการยังคงถือว่าวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันวชิราวุธเช่นเดิม

ประเภทข่าว: 

ขอเชิญรับชมวีดิทัศน์ย้อนหลัง การประชุมชี้แจงส่วนราชการเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามกฎ ก.พ. และระเบียบ ก.พ. จำนวน 3 ฉบับ

ขอเชิญรับชมวีดิทัศน์ย้อนหลัง การประชุมชี้แจงส่วนราชการเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามกฎ ก.พ. และระเบียบ ก.พ. ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา จำนวน 3 ฉบับ
1. กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2566
2. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิฯ ใน อ.ก.พ. สามัญ พ.ศ. 2566
3. ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2551

ทางลิงก์ https://www.youtube.com/watch?v=x-qaLjj6iG0

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมฯ ได้ที่ https://shorturl.ocsc.go.th/r/b1c1b601
*หมายเหตุ* เอกสารประมวลคำถาม-คำตอบจะอัปโหลดลงให้ในภายหลัง

ประเภทข่าว: 

พิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

ในวันนี้ (วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566) เวลา 07.45 น. คณะนักบริหารและผู้แทนสำนัก/สถาบัน/ศูนย์ สำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ พระลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระเกียรติคุณ พระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตา

ประเภทข่าว: 

21 ตุลาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 21 ตุลาคม

วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
-----------------------------
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

 

 

ประเภทข่าว: 

สำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการ ก.พ. พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ท้องสนามหลวง

ประเภทข่าว: 

สำนักงาน ก.พ. เข้ารับรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ ในงานสัมมนาวิชาการและพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566

ในวันนี้ (วันที่ 7 กันยายน 2566) นายกิติพงษ์ มหารัตนวงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ. และนางสาวกำไล อ่างแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์สรรหาและเลือกสรร เป็นผู้แทนสำนักงาน ก.พ. เข้ารับรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ ในผลงานชื่อ การพัฒนาระบบการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ในงานสัมมนาวิชาการและพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ) ในวันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้อง Grand Diamond Ballroom ชั้น 2 อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ประเภทข่าว: 

แบบสำรวจเกี่ยวกับมาตรฐานสมรรถนะของข้าราชการพลเรือนสามัญ

          ด้วยสำนักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างการพัฒนามาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนสามัญ และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการของข้าราชการให้มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงสอดคล้องกับความคาดหวังของประชาชนและเหมาะสมกับบริบทการทำงานของภาครัฐยุคใหม่ ในการนี้ สำนักงาน ก.พ.

ประเภทข่าว: 

Pages