ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

คลิปวิดีโอและสรุปประเด็น การสัมมนานักบริหารภาครัฐ เพื่อการบูรณาการการพัฒนาประเทศไทย

ประเภทข่าว: 

เลขาธิการ ก.พ. พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ครั้งที่ 15/2563

เลขาธิการ ก.พ. พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ครั้งที่ 15/2563
--------------------------------------
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ได้จัดการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ครั้งที่ 15/2563 ร่วมกับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ก.พ. อันประกอบด้วย หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (เลขาธิการ ก.พ.) นางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ รองเลขาธิการ ก.พ. นางสุทธิลักษณ์ เอื้อจิตถาวร ที่ปรึกษาระบบราชการ นายกิติพงษ์ มหารัตนวงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ. และเจ้าหน้าที่กลุ่ม ป.ย.ป. สำนักงาน ก.พ.  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ในกิจกรรมปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.

ประเภทข่าว: 

สำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

สำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
------------------------------------

ประเภทข่าว: 

สำนักงาน ก.พ. ร่วมมือกับอีก 6 หน่วยงาน พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อต่อยอดสู่รัฐบาลดิจิทัล

สำนักงาน ก.พ. ร่วมมือกับอีก 6 หน่วยงาน พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อต่อยอดสู่รัฐบาลดิจิทัล
---------------------------------------
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง Ballroom ab ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 7 แห่ง ได้แก่ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยมีหม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (เลขาธิการ ก.พ.) เป็นผู้ลงนามในนามของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ประเภทข่าว: 

หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ. ร่วมเสวนาในหัวข้อ “งานปฏิรูปต้องเร่งทำ งานประจำต้องเร่งตาม”

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 10.45 - 12.00 น. ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการตณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ร่วมเสวนาในหัวข้อ “งานปฏิรูปต้องเร่งทำ งานประจำต้องเร่งตาม” โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย พลเอกวรพงษ์ สง่าเนตร เลขานุการคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ วุฒิสภา

ประเภทข่าว: 

สำนักงาน ก.พ. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ก.พ. อาเซียน ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2563 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์

สำนักงาน ก.พ. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ก.พ. อาเซียน ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2563 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex ณ อาคารสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี โดยเป็นการจัดประชุมครั้งสุดท้ายก่อนจะส่งมอบตำแหน่งการเป็นประธาน ก.พ. อาเซียน ให้แก่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ประเภทข่าว: 

การหารือเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหา ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมท่าจีน ชั้น 8 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้จัดประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) โดยมีท่านเลขาธิการ สทนช. (ดร. สมเกียรติ ประจำวงษ์) เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทนช. ร่วมกับสำนักงาน ก.พ. นำโดย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน (นางอรวรรณ คงธนขันติธร) และ นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ (นางสาวอัจฉรา ระจิตร) รวมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน และกลุ่มภารกิจการพัฒนาระบบและกลไกการมอบอำนาจการบริหารทรัพยากรบุคคลให้แก่ส่วนราชการ และกลุ่มภารกิจการพัฒนาความเป็นมืออาชีพของผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล

ประเภทข่าว: 

เลขาธิการ ก.พ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. เข้าศึกษาเรียนรู้วิถีการทำงานแบบ Agile กับทาง ธนาคารไทยพาณิชย์

เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 - 11.30 น. ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. เข้าศึกษาเรียนรู้วิถีการทำงานแบบ Agile กับทาง ธนาคารไทยพาณิชย์ โดยได้รับการต้อนรับจากคุณวรวัจน์ สุวคนธ์ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มงาน SCB Academy

ประเภทข่าว: 

การประชุมหารือข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เรื่อง “การส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือ การขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายของรัฐบาล”

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. เป็นประธานในการจัดประชุมหารือข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเรื่อง “การส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายของรัฐบาล” ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๙ อาคารสำนักงาน ก.พ. นนทบุรี โดยมีผู้บริหาร และผู้แทนจาก ๖ ส่วนราชการ ได้แก่ สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักงาน ป.ย.ป. เข้าร่วมการประชุมหารือดังกล่าว เพื่อระดมความคิดเห็นในการดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ในการรวบรวมประเด็นปัญหาของส่วนราชการต่าง ๆ ที่ไม่สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานได้ และพิจารณาแนวทางการจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการรุ่นใหม่และข้าราชการที่มีผลสัมฤทธิ์สูงเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้นำมาสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

จากการประชุมดังกล่าวได้ข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินตามข้อสั่งการทั้งสิ้น ๔ ประเด็น ได้แก่

ประเภทข่าว: 

Pages