ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

คลิปวิดีโอและสรุปประเด็น การสัมมนานักบริหารภาครัฐ เพื่อการบูรณาการการพัฒนาประเทศไทย

ประเภทข่าว: 

เอกสารประกอบการชี้แจงการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 19

ประเภทข่าว: 

OCSC’s Secretary General welcomes China Economic Cooperation Center’s Deputy Director General and team

On 18 January 2023, Mr. Piyawat Sivaraks, Secretary-General at the Office of the Civil Service Commission (OCSC), led a team of officials to meet with Mr. Liu Jing Hwa, Deputy Director General at the China Economic Cooperation Center (CECC), and his team on their visit to the OCSC to discuss potential partnership on people development. 

ประเภทข่าว: 

เลขาธิการ ก.พ. ให้การต้อนรับรองอธิบดีและคณะผู้แทนจากศูนย์ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (China Economic Cooperation Center - CECC)

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการ ก.พ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. ได้ให้การต้อนรับนายหลิว จิ่ง หวา รองอธิบดี และคณะผู้แทนจากศูนย์ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (China Economic Cooperation Center - CECC) ในโอกาสเข้าพบเลขาธิการ ก.พ. เพื่อหารือเกี่ยวกับโอกาสที่ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมเป็นพันธมิตรกันในการพัฒนาบุคลากร

ประเภทข่าว: 

ข้อมูลและแบบรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการปรับปรุงแก้ไข ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อมูลและแบบรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๑


การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๑

 

กำหนดระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น

  • กำหนดให้มีการแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th ตั้งแต่วันที่ 16 - 20 มกราคม ๒๕๖๖

ประเภทข่าว: 

มาตรการการดำเนินการกรณีข้าราชการฝ่าฝืนจริยธรรม

ประเภทข่าว: 

โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรฐานจริยธรรมและประมวลจริยธรรม

สำนักงาน ก.พ. โดยศูนย์ส่งเสริมจริยรรม จัดโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรฐานจริยธรรมและประมวลจริยธรรม เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรตัวคูณการพัฒนาจริยธรรม เพื่อให้มีความรู้ในเนื้อหาสาระ ตลอดจนแนวทางการใช้เครื่องมือต่าง ๆ และสามารถเผยแพร่เนื้อหาของหลักสูตรให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมมาแล้ว  ๒ ครั้ง ดังนี้

การสัมมนาวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเตรียมอบรมวิทยากรตัวคูณในหลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประเภทข่าว: 

๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ประเภทข่าว: 

Pages