ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

คลิปวิดีโอและสรุปประเด็น การสัมมนานักบริหารภาครัฐ เพื่อการบูรณาการการพัฒนาประเทศไทย

ประเภทข่าว: 

การปรับค่าตอบแทน 4% ของพนักงานราชการ

โดยที่รัฐบาลมีนโยบายให้ปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยิ่งขึ้น และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ได้เห็นชอบให้ปรับอัตราค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ดังปรากฏในตาม

 

ประเภทข่าว: 

ประธาน ก.พ. แห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์ เดินทางมาหารือข้อราชการ เกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือด้านราชการพลเรือน ระหว่างสำนักงาน ก.พ. และ Civil Service Commission แห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ณ สำนักงาน ก.พ. จ.นนทบุรี

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 รกพ. ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ นางพิภาวิน ลี้สัมพันธ์ ผอ.ชอ. และข้าราชการ ชอ. ได้ร่วมให้การต้อนรับ Dr. Aly Shameem ประธาน ก.พ. แห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์ พร้อมด้วย Mr. Ali Hashim เลขานุการโท จากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐมัลดีฟส์ประจำประเทศไทย ในโอกาสที่เดินทางมาหารือข้อราชการเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือด้านราชการพลเรือนระหว่างสำนักงาน ก.พ. และ Civil Service Commission แห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์ โดยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและประสบการณ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในภาคราชการพลเรือนของทั้งสองประเทศ และหารือแนวทางที่จะกระชับความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต

ประเภทข่าว: 

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) รุ่นที่ 1/2563 โดยมี หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ. เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ต่อพันธ์ ทันดร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวต้อนรับ นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน และนางสาวรพีพร มณีพงษ์ ผู้อำนวยการข้าราชการพลเรือน เข้าร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุมอมรินทร์ โรงแรม S.D. Avenue ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 เดือน มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ. กล่าวเปิดโครงการ

ประเภทข่าว: 

เลขาธิการ ก.พ. นำคณะผู้บริหารสำนักงาน ก.พ. เข้าสวัสดีปีใหม่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2563

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ. นำคณะผู้บริหารสำนักงาน ก.พ. เข้าสวัสดีปีใหม่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2563 ณ  ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

ประเภทข่าว: 

ก.พ. ปรับหลักสูตรการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 ภาค ก. มีอะไรใหม่ พร้อม Update ล่าสุด! ตัวอย่างแนวข้อสอบภาค ก. ที่ปรับหลักสูตรใหม่

ประเภทข่าว: 

แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ ก.พ.ค. กำหนด เพื่อเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. 2562

เรื่อง แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ ก.พ.ค. กำหนด เพื่อเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. 2562
ประเภทข่าว: 

ประกาศ ก.พ.ค. เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ 2562

ประกาศ ก.พ.ค. เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ 2562

ประเภทข่าว: 

Pages