ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

คลิปวิดีโอและสรุปประเด็น การสัมมนานักบริหารภาครัฐ เพื่อการบูรณาการการพัฒนาประเทศไทย

ประเภทข่าว: 

การปรับค่าตอบแทน 4% ของพนักงานราชการ

โดยที่รัฐบาลมีนโยบายให้ปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยิ่งขึ้น และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ได้เห็นชอบให้ปรับอัตราค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ดังปรากฏในตาม

 

ประเภทข่าว: 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการของ ป.ย.ป. 1 รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 2

สำนักงาน ก.พ. โดยสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าภายใต้หลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.1) รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 2 หัวข้อเรื่อง “Data กับการพัฒนาประเทศ” ในวันที่ 9 เมษายน 2562 ณ ห้อง Venus ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ประเภทข่าว: 

งานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องวายุภักษ์ 2 – 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ฯ โดยมีนางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. นำคณะผู้บริหารสำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมพิธี ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวให้โอวาทแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2561 ขอให้ข้าราชการพลเรือนยึดมั่นในพระราโชวาทอยู่ 2 อย่าง คือผลประโยชน์ของแผ่นดิน และความถูกต้องเป็นธรรม เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติราชการ และได้มอบตราสัญลักษณ์วันข้าราชการพลเรือนแก่เจ้าภาพจัดงานฯ ในปีต่อไป ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลังจากนั้นได้มอบหมายให้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวนทั้งสิ้น 619 คน 

ประเภทข่าว: 

HiPPS ข้อมูลผู้ติดต่อสำหรับเข้ารับการประเมิน Digital Literacy

ข้อมูลผู้ติดต่อสำหรับเข้ารับการประเมิน Digital Literacy

  • เครื่องมือ ICDL ติดต่อ 094 996 5126
  • เครื่องมือ IC3 ติดต่อ 099 607 7887
  • เครื่องมือ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ติดต่อ 063 373 3913

 

 

ประเภทข่าว: 

งานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ “เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการไทย เพื่อความโปร่งใส เชื่อมั่น และศรัทธา”

งานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ “เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการไทย เพื่อความโปร่งใส เชื่อมั่น และศรัทธา”
​ งานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องส่งเสริมข้าราชการที่มีความประพฤติและผลการปฏิบัติงานดีเด่น และเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการดีเด่นให้ปรากฏ ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ และอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยมี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าว
ให้โอวาทแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และมอบตราสัญลักษณ์วันข้าราชการพลเรือน
แก่เจ้าภาพจัดงานวันข้าราชการพลเรือนปีต่อไป และนายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันจันทร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องวายุภักษ์ ๒-๔ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือก

ประเภทข่าว: 

หนังสือซักซ้อมแนวทางกระบวนการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง และประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 15 (ฉบับแก้ไข)

ประเภทข่าว: 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าถวายรายงานเกี่ยวกับโครงการตามพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช  ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะกรรมการมูลนิธิฯ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายรายงานผลการดำเนินการประจำปี ๒๕๖๑ และแผนการดำเนินงานฯ ประจำปี 2562 ในวันที่ 12 มีนาคม 2562

โอกาสนี้ เลขาธิการ ก.พ. ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อถวายรายงานเกี่ยวกับโครงการตามพระราชดำริ 2 โครงการ ซึ่งสำนักงาน ก.พ. สนองพระราชดำริทูลเกล้าฯ ถวายทุนฯ ได้แก่

ประเภทข่าว: 

Pages