ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

คลิปวิดีโอและสรุปประเด็น การสัมมนานักบริหารภาครัฐ เพื่อการบูรณาการการพัฒนาประเทศไทย

ประเภทข่าว: 

การปรับค่าตอบแทน 4% ของพนักงานราชการ

โดยที่รัฐบาลมีนโยบายให้ปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยิ่งขึ้น และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ได้เห็นชอบให้ปรับอัตราค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ดังปรากฏในตาม

 

ประเภทข่าว: 

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องมาตรการสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม 2563 

ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทำให้ประเทศต่างๆ ต้องมีมาตรการดูแลสุขภาพของประชาชนพร้อมกับการควบคุมการแพร่กระจายของโรค อันส่งผลกระทบต่อการศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย ในต่างประเทศ ของบุคลากรภาครัฐและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ.

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 (10) ..

ประเภทข่าว: 

การตรวจเยี่ยม นทร ศึกษา ณ เมือง Clermont Ferrand ฝรั่งเศส

ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวพนิดา โรจน์รัตนชัย อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) และเจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาของ นางสาวสุภคกุล สงวนสุข นทร.โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (รุ่น 4) ที่กำลังศึกษาปริญญาตรี สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัย Clermont Ferrand Auvergne ซึ่ง นทร. ได้นำเยี่ยมชมคณะวิชาที่กำลังศึกษา ทั้งห้องเรียนและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทางชีววิทยาของสถาบัน

ประเภทข่าว: 

การประชุม สนทฝ. เมือง Lyon ฝรั่งเศส

การประชุม สนทฝ. เมือง Lyon ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563
 

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 นางมาฆวดี อัครราชทูต ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้กล่าวเปิดงานประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2563 ของสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองลียง ในหัวข้อ «ยุคแอนโทรโปซีน : ประเทศไทยจะเอาตัวรอดได้อย่างไรในวิกฤติสิ่งแวดล้อม» และ นางสาวพนิดา โรจน์รัตนชัย อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ได้ให้โอวาทแก่นักศึกษา โดยกล่าวถึงความร่วมแรงร่วมใจ และการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการช่วยกันแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้น ขอให้นักศึกษาตั้งเป้าหมายในการเรียน เพื่อจะสำเร็จการศึกษาและกลับไปช่วยกันพัฒนาประเทศไทย

ประเภทข่าว: 

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๑ มหาวิทยาลัยบูรพา

ประเภทข่าว: 

งานวันมูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลา ประจำปี พ.ศ. 2563

งานวันมูลนิธิพันเอก จินดา  ณ สงขลา ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับมูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลา จัดงานวันมูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลา ประจำปี 2563
ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 08.00 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมจินดา ณ สงขลา อาคาร 3 สำนักงาน ก.พ.

กิจกรรมสำคัญ
การส่งเสริมนักบริหารทรัพยากรบุคคลและหน่วยงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยจัดให้มีการพิจารณาคัดเลือกนักบริหารทรัพยากรบุคคลและหน่วยงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ได้แก่ "กรมธนารักษ์" https://www.treasury.go.th/th/ ซึ่งมีความโดดเด่นด้านคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน

ประเภทข่าว: 

ทุนรัฐบาลไอร์แลนด์ ประจำปี 2563

โอกาสสำหรับคนอยากต่อนอกมาแล้ว!! ทุนการศึกษาจากรัฐบาลไอร์แลนด์ (Government of Ireland International Education Scholarships หรือ GOI-IES) ทุนเรียนต่อสำหรับนักศึกษาจากประเทศนอกสหภาพยุโรป (non-EU)/ เขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ที่ได้รับการตอบรับจากสถานศึกษาไปศึกษาต่อ ณ ไอร์แลนด์ ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก (ไม่จำกัดสาขาวิชา) จำนวน 60 ทุน

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายมูลค่า 10,000 ยูโร
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวน

ส่งใบสมัครได้ที่

http://webportalapp.com/sp/login/heagrantapplication

สนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

http://eurireland.ie/2020/02/10/government-of-ireland-international-education-scholarships-2020

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล goi-ies@hea.ie

ประเภทข่าว: 

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๑ มหาวิทยาลัยบูรพา

                 สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) (รุ่นที่ ๑ มหาวิทยาลัยบูรพาจัดดำเนินการ) ได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. กล่าวเปิดการอบรม นายเกียรติศักดิ์  ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา ผู้แทนเมืองพัทยา กล่าวต้อนรับในนามภาคีพันธมิตร นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี ผู้แทนจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับในนามจังหวัดชลบุรี รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์  กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวต้อนรับในนามมหาวิทยาลัยบูรพา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  พราหมณพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวต้อนรับในนามหน่วยงานผู้ดำเนินโครงการ ณ ห้องประชุมโพเมโล  โรงแรมเลอ บาหลี รีสอร์ท แอน สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประเภทข่าว: 

Pages