ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

มาตรการจำกัดการออกจากที่พักอาศัยของรัฐบาลฝรั่งเศส (Confinement / Lockdown)

สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสปอดอักเสบ Covid -19  ในสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้ทวีความรุนแรง เป็นระลอกที่ 2 ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศใช้มาตรการ Couvre-feu/curfew เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2563 ที่ผ่านมา และต่อมาได้ยกระดับมาตรการทางสาธารณสุขเป็น การจำกัดการออกจากที่พักอาศัยทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่  30 ต.ค – 1 ธ.ค. 2563 เป็นอย่างน้อย นั้น

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส  ขอให้นักเรียนในประเทศฝรั่งเศสให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตนตามมาตรการของราชการโดยเคร่งครัด ซึ่งหลักการบางอย่างยังคงเหมือนการจำกัดบริเวณครั้งแรกเมื่อเดือน มี.ค. – เม.ย. 2563  สำหรับการเรียนในระดับอุดมศึกษานั้น จะเป็นการเรียนการสอนทางไกล ขอให้นักเรียนติดตามรายละเอียดและแนวปฏิบัติอื่นจากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาอย่างใกล้ชิด

ประเภทข่าว: 

สำนักงาน ก.พ. เดินหน้าสร้างความร่วมมือกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี)

เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 - 11.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ. เป็นประธานการประชุม และให้การต้อนรับนายสุรพันธ์ ปุสสเด็จ ที่ปรึกษาอาวุโสคณะเจ้าหน้าที่บริหารและคณะผู้บริหารจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยในการประชุมดังกล่าว เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการนำ RPA (Robotic Process Automation) มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ประเภทข่าว: 

โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 13

ประเภทข่าว: 

สำนักงาน ก.พ. ยกระดับการพัฒนาข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ด้วยความร่วมมือ Secondment กับ 2 องค์กรต้นแบบ

สำนักงาน ก.พ. ร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย ในฐานะต้นแบบองค์กรดิจิทัล

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 11.30 - 12.00 น. หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ. และนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ร่วมลงนามบันทึกความตกลง ในโครงการ “เพิ่มพูนประสบการณ์และเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับข้าราชการสำนักงาน ก.พ.” ณ Innovation Lab ชั้น 3 อาคาร นานา บมจ. ธนาคารกรุงไทย เพื่อตอกย้ำความเป็นพันธมิตรระหว่างกันในการพัฒนาข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ให้ได้เรียนรู้ระบบงานด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลจากธนาคารกรุงไทย ในฐานะหน่วยงานต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจิทัล

ประเภทข่าว: 

จุลสาร ก.พ.ค. News ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2563 – กันยายน 2563)

จุลสาร ก.พ.ค. News ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2563 – กันยายน 2563) เปิดให้อ่านและดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

จุลสาร ก.พ.ค. News ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2563 – กันยายน 2563)

ท่านสามารถติดตามอ่านจุลสาร ก.พ.ค. News ฉบับที่ 3/2563 ได้ที่
https://mspc.ocsc.go.th/sites/default/files/2020-10/News3.pdf

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงในเวลาทำการได้ที่ สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม อาคาร 1 สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี หรือติดต่อทางโทรศัพท์ได้ที่ 02 547 1000 ต่อ 6980 หรือ 6981

ประเภทข่าว: 

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) โดยการอบรมรูปแบบออนไลน์หลักสูตร YourNextU

ประเภทข่าว: 

Pages