ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ STEM Graduate Program บริษัท EssilorLuxottica

EssilorLuxottica ผู้นำระดับโลกทางด้านการแก้ไขปัญหาสายตา ที่มีประวัติยาวนานกว่า 170ปี ปัจจุบันมีโรงงานผลิตและศูนย์วิจัยสายตามากกว่า 70 แห่งทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย ซึ่งมีพันธกิจเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คนด้วยการแก้ปัญหาสายตา

บริษัทกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาในประเทศไทยและต่างประเทศ ระดับ ป. ตรี / ป. โท ในชั้นปีสุดท้ายหรือสำเร็จการศึกษาระดับ ป. ตรี / ป. โท แล้วไม่เกิน 1 ปี ในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์เพื่อเข้าร่วมโครงการ STEM Graduate Program ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมโครงการได้พัฒนาทักษะ และเพิ่มพูนประสบการณ์ด้วยการปฏิบัติงานจริงกับผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงานต่างๆของ EssilorLuxottica โดยมีระยะเวลาทั้งสิ้น 24 เดือน

ประเภทข่าว: 

มอบความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ เริ่มต้นธุรกิจอย่างมีทิศทาง

มอบความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ เริ่มต้นธุรกิจอย่างมีทิศทาง
"1 เมษาวันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน"

รับชมคลิก https://www.youtube.com/watch?v=yT3trGU2BmA&t=1s

ประเภทข่าว: 

การโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือน งวดเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2565 ของนักเรียนทุนรัฐบาล

สนร. ฝรั่งเศส ขอแจ้งเรื่องการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือน งวดเดือนเมษายน - มิถุนายน 2565 ของนักเรียนทุนรัฐบาล โดยจะได้รับภายในวันที่ 1 เมษายน 2565  ดังรายละเอียดต่อไปนี้
  
สาธารณรัฐฝรั่งเศส - ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม 3 เดือน  คือเดือนเมษายน - มิถุนายน 2565
  
สมาพันธรัฐสวิส - ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม 3 เดือน  คือเดือนเมษายน - มิถุนายน 2565
  

ประเภทข่าว: 

1 เมษายน "วันข้าราชการพลเรือน"

1 เมษายน ของทุกปี
เป็น "วันข้าราชการพลเรือน" จัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการพลเรือนดีเด่น รวมกิจกรรม เผยแพร่ผลงานของข้าราชการและส่วนราชการ และการสร้างความเข้าใจอันดีแก่ประชาชนต่อบทบาทหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ อีกทั้งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ในพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ ซึ่งเป็นผู้ทรงวางรากฐานระเบียบข้าราชการพลเรือนไทยสมัยใหม่ขึ้นมา

สามารถติดตามกิจกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ข่าวสาร และความเคลื่อนไหว ของทุกหน่วยงานราชการได้ที่ เพจ “วันข้าราชการพลเรือน”

ประเภทข่าว: 

สาระสำคัญของมาตรฐานทางจริยธรรม

สาระสำคัญของมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 76 วรรค 3 และ 219

รับชมคลิก https://www.youtube.com/watch?v=iSFQlzCa3KI

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Website : http://jumkunjai.ocsc.go.th/
Website : https://www.ocsc.go.th/
Facebook : https://www.facebook.com/jumkunjai/
Twitter : https://twitter.com/jumkunjai123?s=11
Youtube : https://bit.ly/3rmlThe

#จำขึ้นใจ
#มาตรฐานทางจริยธรรม
#สำนักงานกพ

ประเภทข่าว: 

สรุปสาระสำคัญ การแนะนำกฏหมายพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒

สรุปสาระสำคัญ การแนะนำกฏหมายพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒

รับชมคลิก https://www.youtube.com/watch?v=q9KtOQSHHKU

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Website : http://jumkunjai.ocsc.go.th/
Website : https://www.ocsc.go.th/
Facebook : https://www.facebook.com/jumkunjai/
Twitter : https://twitter.com/jumkunjai123?s=11
Youtube : https://bit.ly/3rmlThe

#จำขึ้นใจ
#มาตรฐานทางจริยธรรม
#สำนักงานกพ

ประเภทข่าว: 

สาระสำคัญเกี่ยวกับการจัดทำประมวลจริยธรรม

สาระสำคัญเกี่ยวกับการจัดทำประมวลจริยธรรม และข้อกำหนดจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พุทธศักราช 2562

รับชมคลิป https://www.youtube.com/watch?v=vq3XQxqgipI

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Website : http://jumkunjai.ocsc.go.th/
Website : https://www.ocsc.go.th/
Facebook : https://www.facebook.com/jumkunjai/
Twitter : https://twitter.com/jumkunjai123?s=11
Youtube : https://bit.ly/3rmlThe

#จำขึ้นใจ #มาตรฐานทางจริยธรรม #สำนักงานกพ

ประเภทข่าว: 

มาตรฐานทางจริยธรรมข้อที่ 7 ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี และรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ

มาตรฐานทางจริยธรรมข้อที่ 7 ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี และรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ

ดำรงตนแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต ด้วยการรักษาเกียรติศักดิ์ของความเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีด้วยการเคารพกฎหมายและมีวินัย

รับชมคลิปได้ที่ https://youtu.be/f46gZRi1hr0

ประเภทข่าว: 

กรอบแนวทางการปฏิบัติที่ควรกระทำหรือไม่ควรกระทำสำหรับข้าราชการพลเรือน

กรอบแนวทางการปฏิบัติที่ควรกระทำหรือไม่ควรกระทำสำหรับข้าราชการพลเรือน เพื่อให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม และรักษาจริยธรรมอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Website : http://jumkunjai.ocsc.go.th/
Website : https://www.ocsc.go.th/
Facebook : https://www.facebook.com/jumkunjai/
Twitter : https://twitter.com/jumkunjai123?s=11
Youtube : https://bit.ly/3rmlThe

#จำขึ้นใจ
#มาตรฐานทางจริยธรรม
#สำนักงานกพ
#ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม

ประเภทข่าว: 

Pages