ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

งานวันมูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลา ประจำปี พ.ศ. 2563

งานวันมูลนิธิพันเอก จินดา  ณ สงขลา ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับมูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลา จัดงานวันมูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลา ประจำปี 2563
ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 08.00 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมจินดา ณ สงขลา อาคาร 3 สำนักงาน ก.พ.

กิจกรรมสำคัญ
การส่งเสริมนักบริหารทรัพยากรบุคคลและหน่วยงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยจัดให้มีการพิจารณาคัดเลือกนักบริหารทรัพยากรบุคคลและหน่วยงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ได้แก่ "กรมธนารักษ์" https://www.treasury.go.th/th/ ซึ่งมีความโดดเด่นด้านคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน

ประเภทข่าว: 

ทุนรัฐบาลไอร์แลนด์ ประจำปี 2563

โอกาสสำหรับคนอยากต่อนอกมาแล้ว!! ทุนการศึกษาจากรัฐบาลไอร์แลนด์ (Government of Ireland International Education Scholarships หรือ GOI-IES) ทุนเรียนต่อสำหรับนักศึกษาจากประเทศนอกสหภาพยุโรป (non-EU)/ เขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ที่ได้รับการตอบรับจากสถานศึกษาไปศึกษาต่อ ณ ไอร์แลนด์ ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก (ไม่จำกัดสาขาวิชา) จำนวน 60 ทุน

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายมูลค่า 10,000 ยูโร
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวน

ส่งใบสมัครได้ที่

http://webportalapp.com/sp/login/heagrantapplication

สนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

http://eurireland.ie/2020/02/10/government-of-ireland-international-education-scholarships-2020

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล goi-ies@hea.ie

ประเภทข่าว: 

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๑ มหาวิทยาลัยบูรพา

                 สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) (รุ่นที่ ๑ มหาวิทยาลัยบูรพาจัดดำเนินการ) ได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. กล่าวเปิดการอบรม นายเกียรติศักดิ์  ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา ผู้แทนเมืองพัทยา กล่าวต้อนรับในนามภาคีพันธมิตร นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี ผู้แทนจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับในนามจังหวัดชลบุรี รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์  กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวต้อนรับในนามมหาวิทยาลัยบูรพา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  พราหมณพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวต้อนรับในนามหน่วยงานผู้ดำเนินโครงการ ณ ห้องประชุมโพเมโล  โรงแรมเลอ บาหลี รีสอร์ท แอน สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประเภทข่าว: 

สนร. เยอรมนี ตรวจเยี่ยมและติดตามการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษา ในแคว้นบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก แคว้นไรน์ลันด์-ฟัลซ์ และแคว้นซาร์ลันด์

สนร. เยอรมนี นำโดย อทศ. นิสรา อุปถัมภ์ประชา และเจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี เดินทางไปตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล (นทร.) ที่ศึกษาในแคว้นบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก (Baden-Württemberg) แคว้นไรน์ลันด์- ฟัลซ์ (Rheinland-Pfalz) และแคว้นซาร์ลันด์ (Saarland) เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการศึกษา ปัญหาในการศึกษา และปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวันของ นทร. ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีนักเรียนทุนรัฐบาล ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (โอดอส) และทุนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 20 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ในวันที่ 31 มกราคม 2563 สนร. เยอรมนี ได้จัดประชุมตรวจเยี่ยมนักเรียนและติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาที่เมืองไมนซ์ (Mainz) โดยมีนักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษาในเมืองดังกล่าวร่วมประชุม จำนวน 1 คน

ประเภทข่าว: 

เลขาธิการ ก.พ. รวมทั้งฝ่ายบริหาร และข้าราชการสำนักงาน ก.พ. เข้าศึกษาดูงาน Krungthai Innovation Lab ณ ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่

ในช่วงบ่ายของวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 เลขาธิการ ก.พ. และฝ่ายบริหารสำนักงาน ก.พ. รวมทั้งข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน Krungthai Innovation Lab ณ ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ โดยมีนายนนทิกร กาญจนะจิตรา ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กล่าวต้อนรับ และนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงของธนาคารกรุงไทย ได้บรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของธนาคารกรุงไทยในเส้นทางการปรับตัวสู่ Digital Banking และ HR Digital Transformation รวมทั้งเข้าชมพื้นที่จัดแสดงนวัตกรรม Innovation Lab ของธนาคารกรุงไทย

ประเภทข่าว: 

สำนักงาน ก.พ. กรมธนารักษ์ และกรมสรรพากร เข้าร่วมเยี่ยมชมพื้นที่ สถาบันพัฒนาการจัดเก็บภาษี กรมสรรพากร (สนามบินน้ำ) อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

ในช่วงเช้าของวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 เลขาธิการ ก.พ. และอธิบดีกรมธนารักษ์ รวมทั้งข้าราชการจากสำนักงาน ก.พ. กรมธนารักษ์ และกรมสรรพากรได้เข้าร่วมเยี่ยมชมพื้นที่สถาบันพัฒนาการจัดเก็บภาษี กรมสรรพากร (สนามบินน้ำ) อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารและปรับปรุงพื้นที่เพื่อนำมาใช้สำหรับการพัฒนาบุคลากร และการจัดฝึกอบรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ประเภทข่าว: 

สำนักงาน ก.พ. ขอรายงานความคืบหน้าจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เรื่องการจัดส่งข้าราชการไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือคนไทยที่นครอู่ฮั่น

สำนักงาน ก.พ. ขอรายงานความคืบหน้าจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เรื่องการจัดส่งข้าราชการไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือคนไทยที่นครอู่ฮั่น ซึ่งได้ออกเดินทางเช้าวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 และคาดว่าจะเดินทางถึงนครอู่ฮั่นในเย็นวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 หากมีความคืบหน้าสำนักงาน ก.พ. จะรายงานเพิ่มเติมต่อไป

สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ : https://thaiembbeij.org/th/news/การจัดส่งข้าราชการไปปฏ/ 

ประเภทข่าว: 

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๒ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) รุ่นที่ ๒ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ รองเลขาธิการ ก.พ.  เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย รศ.ดร.เกรียงไกร  กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับ ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา 

นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ รองเลขาธิการ ก.พ.  เป็นประธานในพิธีเปิด

ประเภทข่าว: 

Pages