ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ทุนฝึกอบรมสำหรับผู้มีศักยภาพสูง (Talent Network) ประจำปี 2560

ประเภทข่าว: 

ทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ประจำปี 2560

ทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ประจำปี 2560

ประเภทข่าว: 

ทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ประจำปี 2560

ทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ประจำปี 2560

ประเภทข่าว: 

ทุนสำหรับข้าราชการประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ ประจำปี 2560

ทุนสำหรับข้าราชการประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ ประจำปี 2560

ประเภทข่าว: 

ทุนสำหรับการเสริมสร้างนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ประจำปี 2560

ประเภทข่าว: 

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น The Young Leaders' Program (YLP) (School of Government) ประจำปีการศึกษา 2560

           ด้วย สำนักงาน ก.พ. ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทยว่ารัฐบาลญี่ปุ่นประสงค์จะให้ทุน The Young Leaders’ Program (YLP) (School of Government) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ การศึกษาแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาโท สาขา Public Administration หรือ Public Policy ณ National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลาการศึกษา ๑ ปี ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ (๒๐๑๗) ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๑

ประเภทข่าว: 

ทุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม) (ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ)

กำหนดการ

ขั้นตอน วัน เดือน ปี หมายเหตุ
รับสมัคร 21 ก.ย. 59 – 15 มี.ค. 60 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS)

ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนฯ

ภายในวันที่ 31 มี.ค. 60 
 

ประเภทข่าว: 

ทุนรัฐบาล ประจำปี 2559 (เพิ่มเติม) (ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันในต่างประเทศ)

 

*** มีผู้มีสิทธิได้รับทุนแล้ว จำนวน ๔ ราย ***

 

ประเภทข่าว: 

ทุนฝึกอบรม เพื่อพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติราชการในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม)

ประเภทข่าว: 

Pages