ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

วารสารข้าราชการ ปีที่ 62 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563

วารสารข้าราชการ ปีที่ 62 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563
"แนวโน้ม HR ที่น่าจับตาในปี ค.ศ. 2020 (HR Trends In 2020)"

สามารถดาวน์โหลดได้ที่: https://www.ocsc.go.th/node/6082

วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2563

โอวาท ของ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2563

ด้วยวันที่ ๑ เมษายน ของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการพลเรือนดีเด่น รวมทั้งจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานของข้าราชการและส่วนราชการ การให้บริการประชาชน และการสร้างความเข้าใจอันดีแก่ประชาชนต่อบทบาทหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ขอความอนุเคราะห์ทำแบบสำรวจความพร้อมในการดำเนินการโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) รอบ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ "ส่วนราชการเจ้าภาพโจทย์"

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๔ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๔ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมี นางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับข้าราชการผู้เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องทองกวาว ๑ ชั้น ๒ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา

นางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. กล่าวเปิดโครงการ

แนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) รอบ 1 เมษายน 2563

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Kick - Off Meeting) โดยขอเชิญท่านหรือผู้แทน ส่วนราชการเจ้าภาพโจทย์ และผู้ได้รับการคัดเลือกฯ เพื่อชี้แจงแนวทางดำเนินการโดยจะขอแจ้งกำหนดการโดยเร็วต่อไป

เลื่อน การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563 (E-EXAM) การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 และการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 (PAPER & PENCIL)

การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563 (E-EXAM)

 

การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2563

การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 (PAPER & PENCIL)

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2563

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2563 โดยหม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ. ในฐานะเลขานุการที่ประชุมได้แนะนำผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเข้าร่วมประชุมเป็นครั้งแรก จำนวน 11 ท่าน ได้แก่ (1) นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (2) นายอนุกูล เจิมมงคล ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ (3) พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (4) นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (5) หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ. (6) นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการ ก.พ.ร. (7) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (8) นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (9) นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (10) นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ (11) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

Pages