ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. ขอประชาสัมพันธ์ "กฎ ก.พ. ว่าด้วยการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2565" หรือ “กฎ Sandbox”

สำนักงาน ก.พ. ขอประชาสัมพันธ์
"กฎ ก.พ. ว่าด้วยการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2565"  หรือ “กฎ Sandbox” 

โดยกฎ ก.พ. ฉบับนี้กำหนดให้มีการพัฒนาและทดสอบหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลรูปแบบใหม่ ๆ ก่อนนำไปใช้จริงในระบบราชการ

อันจะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ และยืดหยุ่นสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

โดยกฎ ก.พ. ฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป


 

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๘

แนวทางการประกาศรับสมัครข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ....

 

การเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ....
ตั้งแต่วันที่ 2 - 8 มีนาคม 2565

สาระสำคัญ

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดโรคที่มีลักษณะต้องห้ามเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนตามมาตรา ๓๖ ข. (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน สำนักงาน ก.พ. จึงปรับปรุงกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยเปิดให้มีการฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงกฎ ก.พ. ฉบับดังกล่าวต่อไป

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑ และ ๒)

กำหนดระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น

กำหนดให้มีการแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th ตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ จนถึงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรม และการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) (ฉบับเสนอคณะรัฐมนตรี)

ก.ม.จ. กำหนดให้มียุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการขับเคลื่อนมาตรฐานด้านจริยธรรมอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยในการประชุม ก.ม.จ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐไปยังสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

สาระสำคัญของยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ ซึ่งได้มีการศึกษาวิจัยจากข้อมูลทั้งในประเทศและต่างประเทศ วิเคราะห์ปัจจัยทางยุทธศาสตร์ วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) และการสังเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์ (Strategy Alignment) เพื่อนำข้อมูลมากำหนดยุทธศาสตร์โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

วิสัยทัศน์ เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจได้ (Trusted Public Officers)

ประกาศประชาสัมพันธ์การให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลที่เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค.

ประกาศประชาสัมพันธ์การให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลที่เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค.


หากท่านใดมีข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลที่เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค.

1. นายสมฤทธิ์ ไชยวงค์
2. นายธรรมนูญ เรืองดิษฐ์
3. นางดวงตา ตันโช
4. นายสิทธิพงษ์ ปึงวงศานุรักษ์
5. นายวินัย ลู่วิโรจน์
6. นายภาณุ สังขะวร
7. นายสุรพันธ์ บุรานนท์

 

กรุณาส่งข้อมูลมาได้ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังต่อไปนี้

  1. จัดทำเป็นหนังสือถึง "เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค." กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 โดยวงเล็บที่หน้าซองว่า "ข้อคิดเห็นในการคัดเลือกรรมการ ก.พ.ค."

  2. ส่งทางโทรสาร (FAX) หมายเลข 02 547 1380

  3. ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th (click เพื่อเข้าสู่ระบบ)

ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดสร้างสรรค์คลิปวีดิทัศน์คุณธรรม จริยธรรม

ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดสร้างสรรค์คลิปวีดิทัศน์คุณธรรม จริยธรรม
ภายใต้แนวคิด "เสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม และวินัยข้าราชการ : ข้าราชการพลเรือนต้นแบบ" 

 1. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี โดยไม่จำกัดการศึกษาและอาชีพ

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ต่อยอดพลังความคิดก่อนก้าวสู่โลกแห่งการทำงาน หัวข้อ "ข้าราชการพันธุ์ใหม่ ทำอย่างไรถึงจะเป็นคุณ" โดย ดร.ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการ ก.พ.

ลงทะเบียนด่วน !!! ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ต่อยอดพลังความคิดก่อนก้าวสู่โลกแห่งการทำงาน
หัวข้อ "ข้าราชการพันธุ์ใหม่ ทำอย่างไรถึงจะเป็นคุณ" โดย ดร.ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการ ก.พ.

ในวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.30 น.
ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings (ระบบจะส่งลิงก์เข้าร่วมผ่านทาง Email ที่ใช้สมัคร)

 สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeED-S3pdp7.../viewform
หรือ Scan QR Code ตามภาพด้านล่างนี้
------
จัดโดย คณะทำงานพัฒนามหาวิทยาลัย ปี 2564 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-1180180-1

จุลสาร ก.พ.ค. News (จุลสารความรู้เกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการพลเรือนสามัญ) ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 - มกราคม 2565) เปิดให้อ่านแล้ววันนี้

จุลสาร ก.พ.ค. News (จุลสารความรู้เกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการพลเรือนสามัญ) ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 - มกราคม 2565) เปิดให้อ่านแล้ววันนี้

ท่านสามารถติดตามอ่านและดาวน์โหลดจุลสาร ก.พ.ค. News ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ได้ที่
https://mspc.ocsc.go.th/กพค/KM/กพค-news

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงทางหมายเลขโทรศัพท์ 02 547 1000 ต่อ 6980 หรือ 6981"

สำนักงาน ก.พ. และสำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญส่วนราชการและข้าราชการผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้บริหารของส่วนราชการ (หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1024/ว 1 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565)

 สำนักงาน ก.พ. และสำนักงาน ก.พ.ร.ขอเชิญส่วนราชการและข้าราชการผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้บริหารของส่วนราชการ (หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1024/ว 1 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565)

 ในวันนี้ ! (วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565)

เวลา 09.30 - 12.00 น.

ผ่านทาง YouTube Live สำนักงาน ก.พ. ที่ลิงก์ : https://www.youtube.com/watch?v=yUgbTYLUpV4

Pages