ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

กระทรวงแรงงาน จัดงาน Job Expo Thailand 2020 มหกรรมการจัดหางานครั้งยิ่งใหญ่ระดับประเทศ

กระทรวงแรงงาน จัดงาน Job Expo Thailand 2020 มหกรรมการจัดหางานครั้งยิ่งใหญ่ระดับประเทศ
พบกับงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน กว่า 1 ล้านอัตรา เพื่อให้คนไทยมีงานทำ รวมถึงการจ้างงานกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ จำนวน 260,000 อัตรา ที่ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน อาทิ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน), บริษัท ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) และ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)

 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2563
 ณ ไบเทค บางนา ฮอลล์ EH 98-99

 ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าที่  https://www.xn--72c5abh2bf8icw0m9d.com/

เอกสารประกอบการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการในระบบกำลังคนคุณภาพ พ.ศ. 2563

หลักสูตร การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) วันที่ 14-15 กันยายน 2563  คลิกที่นี่

ประชาสัมพันธ์ทุนของสำนักงาน ก.พ.

 

แนะนำทุน PWST : Policy Work/Study Team


แนะนำทุน HIPPS


แนะนำทุนรัฐบาล ก.พ.


แนะนำทุน UIS


OCSC Talent Management

 

ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๕ และ รุ่นที่ ๑๔ ที่ไม่ได้เข้ารับการอบรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตอบแบบสอบถาม

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร "ผู้นำในการให้คำปรึกษาการเรียนรู้ในองค์กร" (Being a Good Mentor) ประจำปีงบประมาณ 2563

การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ผู้นำในการให้คำปรึกษาการเรียนรู้ในองค์กร" (Being a Good Mentor) ปีงบประมาณ 2563

สำนักงาน ก.พ. ขอเลื่อน การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ผู้นำในการให้คำปรึกษาการเรียนรู้ในองค์กร" (Being a Good Mentor) ปีงบประมาณ 2563 

กลุ่ม 3

จากเดิมวันที่  7 - 8 กันยายน 2563  เป็นวันที่ 16 - 17 กันยายน 2563

อ้างถึง หนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 1003/306 ลว. 7 สิงหาคม 2563

ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่นสำนักงาน ก.พ.

เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง โดยหม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ. ประธานกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน นางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒๓ ราย จาก ๑๕ ส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุมราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอแสดงความยินดีกับนางสมสวาท วงษ์ยี่ บรรณารักษ์ชำนาญการ สำนักงานเลขาธิการ และนางศศิธร สาทชื่น เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักมาตรฐานวินัย ที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น และเข้ารับมอบประกาศนียบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติฯ ในวันดังกล่าวด้วย

Pages