ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบวิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการ (Aptitude Test) และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง เพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 12

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตามที่ได้มีประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกขั้นตอนที่ 2 โดยสำนักงาน ก.ฑ. เพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 12 ซึ่งกำหนดให้ผู้ที่สอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการและกลุ่มนักเรียนทุนรัฐบาลที่เคยผ่านการทดสอบวิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการ (Aptitude Test) เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง นั้น
 
อาศัยอำนาจตามความในหนังสือสำนักงาน ก.ฑ. ที่ นร 1003/ว 42 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบวิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการ (Aptitude Test) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
 

กรณีเหตุกราดยิงและระเบิดฆ่าตัวตาย ณ สนามบินในนครอิสตันบุลของตุรกี

จากกรณีเหตุกราดยิงและระเบิดฆ่าตัวตาย ณ สนามบินในนครอิสตันบุลของตุรกี

มีผู้เสียชีวิตกว่า 30 คน และบาดเจ็บ 147 คน ในวันนี้ (29 มิถุนายน 2559) เวลา 02.50 น. ตามเวลาในประเทศไทย นั้น

สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนว่า ไม่มีนักเรียนทุนรัฐบาลและข้าราชการในความดูแลของสำนักงาน ก.พ. ศึกษาอยู่ ณ สาธารณรัฐตุรกี

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

THE ASIA SCHOLARSHIP 13th JAPAN FUTURE LEADERS SCHOOL 2016

สถานเอกอัครราชทูต ขอเชิญนักเรียนไทยระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมโปรแกรม THE ASIA SCHOLARSHIP 13th JAPAN FUTURE LEADERS  SCHOOL 2016 ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2559 โดยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดจาก Japan Future Leaders School  รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.leaderjuku.jp  หรือ e-mail : info@leaderjuku.jp

การจัดส่งเงินค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล งวด ก.ค. - ก.ย. 59

ขอความร่วมมือข้าราชการกรอกแบบสอบถามให้ข้อมูล ความเห็นและข้อเสนอแนะ

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๓/๒๑๗ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์มอบหมายข้าราชการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมความคิดเห็น
ซึ่งกำหนดจัดในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ และวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องบุษบา ชั้น ๑ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม
เชิงปฏิบัติการดังกล่าว ภายในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ พร้อมทั้งได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว นั้น

เนื่องจากข้อจำกัดของวิธีการเก็บข้อมูล ทำให้ไม่สามารถรองรับจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ทั้งหมดที่ส่วนราชการมอบหมายได้ อย่างไรก็ดี สำนักงาน ก.พ. เห็นความสำคัญและความตั้งใจในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อโครงการฯ จึงขอความร่วมมือข้าราชการที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบ ให้ข้อมูล ความเห็นและข้อเสนอแนะผ่านแบบสอบถามที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. www2.ocsc.go.th/hipps

ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมความคิดเห็น วันที่ 1 ก.ค. 59

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๓/๒๑๗ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์มอบหมายข้าราชการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมความคิดเห็น ซึ่งกำหนดจัดในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ และวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องบุษบา ชั้น ๑
โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ภายในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ นั้น

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวม
ความคิดเห็น ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งข้าราชการในสังกัดของท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว รายชื่อผู้เข้าร่วมและรายละเอียดกำหนดการ ตามเอกสารแนบ

ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมความคิดเห็น

สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรวบรวมความคิดเห็น ในวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมแมนดาริน พระรามสี่ กรุงเทพฯ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกขั้นตอนที่ 2 เพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 12

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการแจ้งรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ผ่านการคัดเลือกขั้นตอนที่ ๑ ของส่วนราชการภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๓/ว ๔๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกขั้นตอนที่ ๒ โดยสำนักงาน ก.พ. เพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๒ ตามเอกสารแนบ ๑ โดยมีขั้นตอนและรายละเอียดเกี่ยวกับวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกตามเอกสารแนบ ๒ และ ๓

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกขั้นตอนที่ ๒ โดยสำนักงาน ก.พ. จะต้องเข้าสอบตามกำหนด
วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามเอกสารแนบ ๔ หากผู้ใดไม่เข้าสอบตามที่กำหนดไว้ ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการเข้ารับการคัดเลือกขั้นตอนที่ ๒ โดยสำนักงาน ก.พ. 

ทั้งนี้ ถ้ามีคำถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 02-547-1704 คะ

รับสมัครสอบภาค ก ระดับปริญญาโท ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam)

 

สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

รับสมัครสอบภาค ก ระดับปริญญาโท ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam)
 

ระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ

  • ปริญญาโท หรือเทียบเท่า
 

การรับสมัครสอบ

  • รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป

ประกาศรายชื่อมีสิทธิเข้าร่วมโครงการพัฒนากลุ่มกำลังคนคุณภาพ (กิจกรรมวันดีดี)

                   ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๓/๒๐๒  ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขอเรียนเชิญข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนากลุ่มกำลังคนคุณภาพ (กิจกรรมวันดีดี) ซึ่งกำหนดจัด
ในวันที่ ๙ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน โรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
และศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยกำหนดส่งแบบตอบรับ
เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ และสำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้าร่วมโครงการพัฒนากลุ่มกำลังคนคุณภาพ (กิจกรรมวันดีดี) ในวันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

                    ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการพัฒนากลุ่มกำลังคนคุณภาพ
(กิจกรรมวันดีดี) แล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งข้าราชการในสังกัดของท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว รายชื่อผู้เข้าร่วม
และรายละเอียดกำหนดการ ตามเอกสารแนบ

Pages