ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การจัดส่งเงินค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล งวด เม.ย. - มิ.ย. 60

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างข้อเสนอด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐตามกรอบ ป.ย.ป. ประเด็นย่อยด้านบุคลากรภาครัฐ (ยุทธศาสตร์ด้านระบบบริหารจัดการ)

“สืบสานพระราชปณิธานและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560

“สืบสานพระราชปณิธานและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”
วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560   31 มีนาคม 2560 ณ ทำเนียบรัฐบาล

นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. เจ้าภาพหลักการจัดงาน และกระทรวงเจ้าภาพร่วม 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แถลงข่าวการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “สืบสานพระราชปณิธานและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” 

วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2560


 

1 เมษายน วันข้าราชการพลเรือน

"สืบสานพระราชปณิธานและหลักการทรงงานของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"

                   วันข้าราชการพลเรือน ตรงกับวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช 2471 ซึ่งเป็นการจัดระเบียบข้าราชการฝ่ายพลเรือนให้เป็นมาตรฐาน มีผลใช้บังคับในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2471 จึงได้ถือวันนี้เป็นวันข้าราชพลเรือนตั้งแต่นั้นมา

วัตถุประสงค์ของการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน

                  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

แสดงความจำนงเข้าร่วมกิจกรรม UIS Pre-professional ๒ วันที่ ๒๔ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐

CLICKแสดงความจำนงเข้าร่วมกิจกรรม UIS Pre-professional ๒ วันที่ ๒๔ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐

๑. มอบหมายให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒ ราย เป็นผู้ประสานงาน/ผู้ดูแลผู้รับทุนรัฐบาล ในวันที่ ๒๔ มีนาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ ส่วนราชการต้นสังกัดและเข้าร่วม
การอบรมและพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับราชการ ครั้งที่ ๒ (UIS Pre-professional 2)
วันที่ ๒๔ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ชวาลันรีสอร์ท  จังหวัดนครปฐม

๒. กรณีหากส่วนราชการได้ดำเนินการบรรจุแต่งตั้งผู้รับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูง
ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว ขอได้โปรดพิจารณาอนุญาตให้นักเรียนทุนรัฐบาลฯ  เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

หมายเหตุ   

๑. แสดงความจำนงเข้าร่วมกิจกรรมภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐

นายกฯ ย้ำข้าราชการต้องปรับความคิดให้ทันสมัย เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นกุญแจสู่ประเทศไทย 4.0

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (Digital Government Skill Development) ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ สำนักงาน ก.พ. สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) หรือ สคช. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้บุคลากรภาครัฐ เตรียมพร้อมรัฐบาลดิจิทัลยุคใหม่ ในวันนี้ (8 มีนาคม 2560) ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

การประชุมชี้แจงส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐในการขอรับการจัดสรรทุนรัฐบาล ก.พ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

CLICK แบบตอบรับการประชุมชี้แจงส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐในการขอรับการจัดสรรทุนรัฐบาล ก.พ.

จัดประชุมฯ ในวันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

๑. แสดงความจำนงเข้าร่วมกิจกรรมภายในวันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐
๒. หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ศูนย์นักบริหารระดับสูง  นายพรสิริ วงศ์อนันต์ / น.ส.ปวีณา เพชรเลิศ โทร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๑๗, ๑๖๘๓

 

 

 

 

สรุปผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2559

                   ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ 13 บัญญัติให้ ก.พ. มีหน้าที่ควบคุม กำกับให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างทั่วถึงและจริงจังโดยรวมถึงให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ของหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจริยธรรมและข้าราชการพลเรือน และจัดทำรายงานประจำปีเสนอคณะรัฐมนตรี และผู้ตรวจการแผ่นดินแล้ว เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ

นายกรัฐมนตรีประกาศผลักดันการปฏิรูปประเทศสู่ Thailand 4.0 ผ่านหลักสูตร ป.ย.ป.

นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ร่วมกับสำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการจัดทำหลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้น สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงาน ก.พ. จึงร่วมกันจัดหลักสูตรฯ สำหรับผู้บริหารระดับต่างๆ จำนวนกว่า 1,200 คน เพื่อขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วย
1. หลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ สำหรับปลัดกระทรวงและอธิบดี (ป.ย.ป. 1)
2. หลักสูตรการสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (ป.ย.ป. 2)
2.1) หลักสูตรการสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง สำหรับรองอธิบดี (ป.ย.ป. 2/1)
2.2) หลักสูตรการสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง สำหรับรองผู้ว่าราชการจังหวัด (ป.ย.ป. 2/2)

Pages