ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

รับสมัครสอบภาค ก ระดับปริญญาโท ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam)

 

สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

รับสมัครสอบภาค ก ระดับปริญญาโท ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam)
 

ระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ

  • ปริญญาโท หรือเทียบเท่า
 

การรับสมัครสอบ

  • รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป

ประกาศรายชื่อมีสิทธิเข้าร่วมโครงการพัฒนากลุ่มกำลังคนคุณภาพ (กิจกรรมวันดีดี)

                   ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๓/๒๐๒  ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขอเรียนเชิญข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนากลุ่มกำลังคนคุณภาพ (กิจกรรมวันดีดี) ซึ่งกำหนดจัด
ในวันที่ ๙ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน โรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
และศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยกำหนดส่งแบบตอบรับ
เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ และสำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้าร่วมโครงการพัฒนากลุ่มกำลังคนคุณภาพ (กิจกรรมวันดีดี) ในวันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

                    ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการพัฒนากลุ่มกำลังคนคุณภาพ
(กิจกรรมวันดีดี) แล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งข้าราชการในสังกัดของท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว รายชื่อผู้เข้าร่วม
และรายละเอียดกำหนดการ ตามเอกสารแนบ

ขอเชิญข้าราชการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมความเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์และจำเป็นของกลุ่มกำลังคนคุณภาพ

สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห์ส่วนราชการมอบหมายข้าราชการที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัตการเพื่อรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์และจำเป็นของกลุ่มกำลังคนคุณภาพในราชการ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2559 และวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมแมนดาริน พระรามสี่ กรุงเทพฯ  โดยส่งแบบตอบรับไปยังศูนย์นักบริหารระดับสูง สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2559 

กรณีเหตุการณ์ยิงตัวตายที่ UCLA สหรัฐอเมริกา

จากกรณีมีผู้เสียชีวิตด้วยอาวุธปืนที่ University of California at Los Angeles (UCLA) สหรัฐอเมริกา เมื่อเช้าวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และตำรวจท้องถิ่นได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุ ตั้งข้อสันนิษฐานว่าเป็นการฆ่าตัวตาย นั้น สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนว่า สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา ได้ตรวจสอบและติดต่อโดยตรงกับนักเรียนทุนที่กำลังศึกษาอยู่ที่ UCLA จำนวน 7 ราย ได้รับแจ้งเบื้องต้นว่าทุกรายปลอดภัยดี ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว ขณะนี้เหตุการณ์สงบลงและสถานศึกษาได้เปิดชั้นเรียนตามปกติแล้ว

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร หลักสูตร Thailand - Cambodia Civil Service Development Program

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร หลักสูตร Thailand - Cambodia Civil Service Development Program

การสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ในวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2559 สำนักงาน ก.พ. ได้มีการดำเนินการคัดเลือกคนพิการ (ประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย) เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานในกลุ่มงานสารบรรณ สำนักงานเลขาธิการ โดยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ประกอบด้วยการทดสอบความสามารถทางคอมพิวเตอร์ โดยการทดสอบปฏิบัติและการสัมภาษณ์ โดยเกณฑ์การตัดสินผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ซึ่งสำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการคัดเลือกด้วยความเสมอภาค โปร่งใส และยุติธรรม โดยคำนึงถึงระบบคุณธรรม ความรู้ความสามารถความเสมอภาค ความเป็นธรรมในกลุ่มคนพิการด้วยกัน และประโยชน์ของทางราชการเป็นสูงสุด  

ขอเชิญข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนากลุ่มกำลังคนคุณภาพ (กิจกรรมวันดีดี)

ขอเชิญข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนากลุ่มกำลังคนคุณภาพ (กิจกรรมวันดีดี) ระหว่างวันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2559 ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดปราจีนบุรี และศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ดาวน์โหลดแบบตอบรับ >>>>  Fileone_dd.docx

คณะข้าราชการระดับสูงจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. ได้ให้การต้อนรับคณะข้าราชการระดับสูง ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร NIPA Leadership Training Programme Year of 2016 Batch IV ของศูนย์การศึกษาและการฝึกอบรม กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำนวน 35 ราย เพื่อมาศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐของสำนักงาน ก.พ. โดยมี นางสาว ภมรพรรณ วงศ์เงิน ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยอำนวยการ ให้การต้อนรับ และร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคณะฯ และได้รับเกียรติจาก ดร.สุรพงษ์ มาลี นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ บรรยายในหัวข้อ Job Description and Analysis of Civil Servants และ Public Service Delivery เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคารสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

โครงการสัมมนาเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึกนักเรียนทุนรัฐบาล 2559

 
 

Click เข้าสู่ โครงการที่ 1

โครงการสัมมนาเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึกนักเรียนทุนรัฐบาล ประจำปี 2559  
“กิจกรรมเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ปีที่ 2”  
ระหว่างวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2559
 
*ประกาศรายชื่อผู้สมัครโครงการที่ 1: ดาวน์โหลด
 
ตชด1

 
 

โครงการสัมมนาเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึกนักเรียนทุนรัฐบาล 2559 โครงการที่ 2

 
โครงการที่ 2
โครงการสัมมนาเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึกนักเรียนทุนรัฐบาล ประจำปี 2559 
“กิจกรรมการสร้างแนวกันไฟ ณ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย”

 

Pages