ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

โครงการสัมมนาเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึกนักเรียนทุนรัฐบาล 2559 โครงการที่ 1


 
โครงการที่ 1
โครงการสัมมนาเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึกนักเรียนทุนรัฐบาล ประจำปี 2559  
“กิจกรรมเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ปีที่ 2”  

แบบสอบถามเรื่องการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 2559

สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.2/87 ลงวันที่  2 พฤษภาคม 2559
 
เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการกรอกแบบสอบถามเรื่องการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
เรียน   (หัวหน้าส่วนราชการ)
 
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบสอบถามเรื่องการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
 
ด้วยมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 บัญญัติว่า ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 อาจคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง โดยไม่ต้องดำเนินการสอบแข่งขันตามมาตรา 53 ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด ซึ่ง ก.พ. ได้กำหนดกรณีเหตุพิเศษเพื่อให้ส่วนราชการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการไว้ตามหนังสือที่อ้างถึง 
 

สนร. เยอรมนีจัดการประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยในเยอรมนี ครั้งที่ 2 ณ เมือง Hausen-Roth

ตามที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) ได้จัดการประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยในเยอรมนี ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 – 26 เมษายน 2559 ณ โรงแรม Rhön Park Hotel ณ เมือง Hausen-Roth นำโดยอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นายชินพันธุ์ ฤกษ์จำนง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี และมีนักเรียนทุนรัฐบาลทุกทุนและนักเรียนทุนอื่นๆ ที่อยู่ในความดูแลของ สนร. เดินทางมาร่วมงานประชุมในครั้งนี้ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 158 คน
 
เริ่มต้นอย่างคึกคัก เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เม.ย. 59 นักเรียนทุนทยอยเดินทางมาจากเมืองที่ศึกษาทั่วประเทศมายังจุดนัดหมายแรกที่สถานีรถไฟหลักเมืองฟูลด้า (Fulda) และเดินทางขึ้นรถรับส่งต่อไปยังสถานที่จัดประชุม ณ โรงแรม Rhön Park Hotel ณ เมือง Hausen-Roth เพื่อลงทะเบียน รับประทานอาหารเย็น และทยอยเข้าที่พัก เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าประชุมในวันเสาร์และวันอาทิตย์ต่อไป
 

จิตสาธารณะของคนรุ่นใหม่กับความสนใจเข้ารับราชการ

ขอเชิญเข้าร่วมตอบแบบสำรวจความสนใจในการประกอบอาชีพของคนรุ่นใหม่ ได้ที่ http://bit.ly/26ncK5Q 

หมายเหตุ ระบบจะปฏิบัติการได้เต็มประสิทธิภาพเมื่อเปิดใช้กับเว็บเบราว์เซอร์ google Chrome 

การประชุมชี้แจงส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐในการ เตรียมกำลังคนคุณภาพ

CLICK ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมชี้แจงส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐในการเตรียมกำลังคนคุณภาพ

วันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมบางกอกชฎา ห้องชฎาแกรนด์บอลรูม ชั้น ๒ อาคาร ๓ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

กิจกรรม Thailand - Singapore Talent Networking Lunch (สำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นใหม่)

          ประเทศสิงคโปร์ได้ดำเนินโครงการ Public Service Leadership Programme (PSLP) ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาข้าราชการสิงคโปร์รุ่นใหม่ผู้มีศักยภาพ ทั้งนี้ กิจกรรมส่วนหนึ่งของการพัฒนาภายใต้โครงการดังกล่าวคือการศึกษาดูงานในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และเมื่อปี พ.ศ.2554 ข้าราชการภายใต้โครงการดังกล่าวได้เดินทางมาศึกษาดูงานในประเทศไทยและทางสถานทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยได้จัดกิจกรรมเพื่อให้ข้าราชการกลุ่มดังกล่าวและข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงได้พบปะ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และมุมมองร่วมกัน

          ในปี พ.ศ. 2559 นี้ ข้าราชการรุ่นใหม่ภายใต้โครงการดังกล่าวมีกำหนดเดินทางมาศึกษาดูงานในประเทศไทย ซึ่งทางสถานทูตฯ ได้ประสานมายังสำนักงาน ก.พ. เพื่อขอเรียนเชิญข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงเข้าร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง องค์ความรู้ แนวคิดและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 12.15 – 13.45 น. ณ โรงแรมอมรา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร

         ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ทาง link ด้านล่าง ภายในวันที่ 29 เมษายน 2559 (รายละเอียดกิจกรรมตามเอกสารแนบ)

นักเรียนทุนรัฐบาล: ความภาคภูมิใจด้านคณิตศาสตร์

 
นายภควุฒิ  จิรดิลก นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง ได้รับเลือกเป็น Putnam Fellows 2015 (ประเภทบุคคล) หรือเป็น 1 ใน 5 ผู้เข้าร่วมแข่งขันที่มีคะแนนสูงสุดในการแข่งขันคณิตศาสตร์ William Lowell Putnam Mathematical Competition สหรัฐอเมริกา การแข่งขันเริ่มมีการจัดตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1938 โดยจัดขึ้นในวันเสาร์แรกของเดือนธันวาคมประจำทุกปี ซึ่งมีนักศึกษาระดับอุดมศึกษามากกว่า 2,000 คน เข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามทางคณิตศาสตร์ จำนวน 12 ข้อ ในเวลา 6 ชั่วโมง ทั้งประเภททีมและบุคคล
 
 

งานวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2559 ข้าราชการไทย หัวใจประชาชน

สำนักงาน ก.พ. และเจ้าภาพหลัก 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงพลังงาน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย ร่วมกันจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีรูปแบบการจัดงานในหัวข้อ "ข้าราชการไทย หัวใจประชาชน" และให้ความสำคัญแก่ข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น

โดยงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปีนี้ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ วันที่ 17 มีนาคม 2559 การแสดงดนตรีในสวน (Music in the Park) เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ วันที่ 27 มีนาคม 2559 การบรรเลงดนตรีสากล (Symphony Orchestra) ชุด “ใต้ร่มฉัตรพระภูมิพล”โดย วงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร (Thai National Symphony Orchestra - TNSO) การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด องคตยศยง ณ โรงละครแห่งชาติ ทั้งนี้เปิดให้ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมชมการแสดงได้ฟรี 

การจัดส่งเงินค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล งวด เม.ย. - มิ.ย.59

Pages