ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การชี้แจงทำความเข้าใจและตอบคำถามในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทุนของรัฐบาลในความดูแลของ ก.พ.

ตามที่ได้ปรากฏเป็นข่าวกรณีนักเรียนทุนรัฐบาลกระทำผิดสัญญาชดใช้ทุนที่ต้องมีการดำเนินการทางกฎหมายระหว่างหน่วยงานเจ้าของทุนและนักเรียนผู้กระทำผิดสัญญา ตลอดจนผู้ค้ำประกัน ซึ่งเป็นที่สนใจของสื่อมวลชน โดยได้มีข้อคำถามส่วนหนึ่งไปยังสำนักงาน ก.พ. นั้น

โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดโครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขึ้น ประกอบด้วย

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

การประชุมชี้แจงขยายผลระบบการบริหารจัดการกำลังคนคุณภาพสำหรับราชการไทย เรื่อง แนวทางการคัดเลือก HiPPS รุ่นที่ 12

 
ที่ นร 1003/30 ลงวันที่ 28 มกราคม 2559
เรื่อง การประชุมชี้แจงขยายผลระบบการบริหารจัดการกำลังคนคุณภาพสำหรับราชการไทย เรื่อง แนวทางการคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 12
เรียน หัวหน้าส่วนราชการ
 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 
  1. สำเนาประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  2. กำหนดการประชุมชี้แจงการขยายผลระบบการบริหารจัดการกำลังคนคุณภาพสำหรับข้าราชการไทย เรื่อง แนวทางการคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 12
  3. แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม ฯ

งานสัมมนา ASJA-ASCOJA International Symposium เข้าฟังฟรี

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดสัมมนา ASJA-ASCOJA International Symposium ในหัวข้อ : Japanese Language Education in ASEAN Countries : The Situation and the Roles of ASCOJA (ASEAN Council of Japan Alumni) Chapters in Promoting Japanese Language for Business Practice under the AEC Context ในวันเสารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องกิ่งเพชร ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท กรุงเทพฯ (สถานีรถไฟฟ้า BTS ราชเทวี)
 
การจัดสัมมนาในครั้งนี้ทางสมาคมฯ ได้เชิญวิทยากรจากประเทศญี่ปุ่น วิทยากรชาวไทยที่ทรงคุณวุฒิ และวิทยากรจากประเทศในกลุ่ม ASEAN มาร่วมในการบรรยาย
 
จึงขอเรียนเชิญอาจารย์และนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมฟังการสัมมนาในครั้งนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนากรุณากรอกใบสมัคร และส่งกลับมาที่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ ทางเมล์ admin@ojsat.or.th หรือโทรสาร 02-357-1246 ภายในวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
 

รายงานเหตุการณ์การเกิดพายุหิมะในสหรัฐอเมริกา จาก สนร.อเมริกา

ตามที่ได้เกิดพายุหิมะ ชื่อ Snow Storm Jonas ที่ส่งผลกระทบรุนแรงและกว้างขวางในหลายพื้นที่ของสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะรัฐทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีการประกาศภาวะฉุกเฉิน ในช่วงวันที่ 22 - 24 มกราคม 2559 โดยปัจจุบันพายุดังกล่าวได้พัดผ่าน และส่งผลให้สภาพอากาศกลับสู่ภาวะฤดูหนาวตามปกติแล้วนั้น 
 
ซึ่งขณะนี้ สนร. ยังไม่ได้รับรายงาน กรณีนักเรียนที่อยู่ในความดูแลได้รับผลกระทบร้ายแรงแต่อย่างใด โดยก่อนเกิดพายุเป็นเวลา 2 – 3 วัน สนร. ได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ของ สนร. เช่น เว็บไซต์ อีเมล Facebook และโทรศัพท์ เป็นต้น พร้อมได้เตือนให้เตรียมการรับมือผลกระทบจากพายุหิมะที่อาจอยู่นอกเหนือความคาดหมาย

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) รุ่นที่ 12

สนร.อเมริกาเปลี่ยนสถานที่จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักเรียนทุนมัธยมปลายสมัครต่อปริญญาตรี


เมื่อวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2558 นายพิรุฬ เพียรล้ำเลิศ อัครราชฑูตฝ่ายการศึกษา สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา (สนร. อเมริกา) นำคณะเจ้าหน้าที่ตรวจเยี่ยมโครงการเตรียมความพร้อมสมัครสถานศึกษาระดับปริญญาตรี ของนักเรียนทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Christmas Program) โดยปีนี้พิเศษกว่าปีที่ผ่านมา เพราะได้ย้ายสถานที่จัดจาก Stony Point นิวยอร์ก ไปยัง Kemsley Academy แมสซาชูเซตส์ โดยมีนักเรียนทุนเข้าร่วมทั้งหมด 52 ราย
 

เปิดหลักสูตร HRD e-learning ปีงบประมาณ 2559

     สำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์การพัฒนาข้าราชการด้วยบทเรียนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (HRD e-Learning) นี้ขึ้น สำหรับผู้ที่สนใจได้มีโอกาสศึกษารายละเอียดของบทเรียนและสามารถเลือกสมัครเข้ารับการอบรมได้ตรงตามความต้องการเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการที่ส่งผลต่อตนเอง และหน่วยงาน ตามเจตนารมณ์ของสำนักงาน ก.พ. ที่มุ่งสู่การ "เปิดโลกแห่งองค์ความรู้ สู่การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังคนของประเทศ"

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.

#ตัวอย่าง#--แบบสอบถามความผูกพันสำหรับส่วนราชการนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตน

 

ตัวอย่าง แบบสอบถามความผูกพัน

สำหรับให้ส่วนราชการนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตน
 
เอกสารแนบ
  1. ปก : ความผูกพัน สำหรับให้ส่วนราชการนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตน
  2. แบบสอบถามความผูกพัน สำหรับให้ส่วนราชการนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตน

 

Pages