ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ขอเชิญข้าราชการในระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงเข้าร่วมฝึกอบรมและพัฒนา

ขอเชิญข้าราชการในระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง  ประกอบด้วย

1. ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 1 - 10  

2. ผู้บังคับบัญชาระดับต้นของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

3. ผู้รับผิดชอบระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (ฝ่ายการเจ้าหน้าที่) 

เข้าร่วมหลักสูตร/กิจกรรมฝึกอบรมและพัฒนาฯ โดยผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมหลักสูตร/กิจกรรมฝึกอบรมและพัฒนาฯ สามารถลงทะเบียนด้วยตนเองทางเว็บไซต์ สำนักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th ระหว่างวันที่ 7 - 17 มีนาคม 2559 โดยสำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมแต่ละหลักสูตร/กิจกรรมฝึกอบรมและพัฒนาฯ ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. 

 

สัมมนาคณะกรรมการจริยธรรมและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 14 จังหวัดภาคใต้

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับคณะกรรมการจริยธรรม และสร้างความเป็นมืออาชีพด้านจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ จำนวน 14 จังหวัด ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมทวิน โลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กิจกรรมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ฉลองครบรอบ 60 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตนิวซีแลนด์-ไทย พ.ศ. 2559 หมดเขตส่งภายในวันที่ 18 มี.ค. 59

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง เรื่อง แนวทางการคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 12

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง เรื่อง แนวทางการคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 12

ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

รวมประเด็น ถาม – ตอบ ข้อมูล สถิติ ทั่วไป เกี่ยวกับทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) และการดูแลจัดการศึกษานักเรียนทุนของรัฐบาล

การชี้แจงทำความเข้าใจและตอบคำถามในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทุนของรัฐบาลในความดูแลของ ก.พ.

ตามที่ได้ปรากฏเป็นข่าวกรณีนักเรียนทุนรัฐบาลกระทำผิดสัญญาชดใช้ทุนที่ต้องมีการดำเนินการทางกฎหมายระหว่างหน่วยงานเจ้าของทุนและนักเรียนผู้กระทำผิดสัญญา ตลอดจนผู้ค้ำประกัน ซึ่งเป็นที่สนใจของสื่อมวลชน โดยได้มีข้อคำถามส่วนหนึ่งไปยังสำนักงาน ก.พ. นั้น

โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดโครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขึ้น ประกอบด้วย

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

การประชุมชี้แจงขยายผลระบบการบริหารจัดการกำลังคนคุณภาพสำหรับราชการไทย เรื่อง แนวทางการคัดเลือก HiPPS รุ่นที่ 12

 
ที่ นร 1003/30 ลงวันที่ 28 มกราคม 2559
เรื่อง การประชุมชี้แจงขยายผลระบบการบริหารจัดการกำลังคนคุณภาพสำหรับราชการไทย เรื่อง แนวทางการคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 12
เรียน หัวหน้าส่วนราชการ
 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 
  1. สำเนาประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  2. กำหนดการประชุมชี้แจงการขยายผลระบบการบริหารจัดการกำลังคนคุณภาพสำหรับข้าราชการไทย เรื่อง แนวทางการคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 12
  3. แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม ฯ

Pages