ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

บรรยากาศการเปิดหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นใหม่ (HiPPS) ประจำปีงบประมาณ 2559

         ศูนย์นักบริหารระดับสูง สำนักงาน ก.พ. มีกำหนดจัดฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นใหม่ภายใต้หลักสูตร HiPPS Capability Development Program ระหว่างวันที่ 17 - 21, 23 - 25 พฤศจิกายน 2558 และ 12 ธันวาคม 2558 ณ ประเทศไทย และสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ คุณลักษณะ ทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในบริบทที่เปลี่ยนแปลงและท้าทาย ซึ่งมีข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงเข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 87 คน จาก 49 ส่วนราชการ โดย ปรร.ภาณุ สังขะวร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมพาลาสโซ่ กรุงเทพฯ 
 
 

รายงานสถานการณ์และความปลอดภัยของนักเรียนไทยในปารีส

ตามประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เรื่องการก่อการร้ายในกรุงปารีส และรัฐบาลฝรั่งเศสได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศฝรั่งเศส นั้น

สนร. ขอให้นักเรียนทุนรัฐบาลและนักเรียนไทยทุกท่าน เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางในชีวิตประจำวัน หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในที่ชุมชน และงดการเดินทางมายังกรุงปารีสหรือการเดินทางออกนอกประเทศในระหว่างนี้ อีกทั้งขอให้ติดตามข่าวของทางราชการฝรั่งเศส และข่าวจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส อย่างใกล้ชิด และขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกท่าน กรณีเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ขอให้แจ้งผู้ปกครองและ สนร. ทราบเกี่ยวกับสถานะความปลอดภัยของตนในโอกาสแรก ต่อไปด้วย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ด้วยความปรารถนาดีและห่วงใย
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / พฤศจิกายน 2558

แบบสำรวจ e-learning สำนักงาน ก.พ.

แบบสำรวจ ความต้องการการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
โปรด ... Click เพื่อเข้าสู่การตอบแบบสำรวจ ...
 
           ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สมบูรณ์และสอดคล้องกับแนวทางการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) และการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ โดยได้พิจารณาว่าหน่วยงานของท่าน เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสังกัดมาอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นเครือข่ายองค์กรพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐในประเทศไทยที่มีความสำคัญยิ่ง

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2558

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ตามที่คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของสำนักงาน ก.พ. กำหนดเป็นนโยบายในการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในกลุ่มผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นประจำทุกปีในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นั้น

Dutch Placement Day 2015 (งานศึกษาต่อฮอลแลนด์)

งานศึกษาต่อฮอลแลนด์ 2015 ท่านจะได้รับข้อมูลการศึกษาต่อฮอลแลนด์ และทุนการศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมในเวบไซต์ https://www.nesothailand.org/dutch-placement-day-2015

Hiroshima Study Fair 2015

 งานแนะแนวการศึกษาต่อในฮิโรชิมา ท่านจะได้พบมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาจากฮิโรชิม่าที่จะมาแนะนำข้อมูลการเรียนต่อ การหาทุน และปรึกษารุ่นพี่ รายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบ

การจัดส่งเงินค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล งวด ต.ค. - พ.ย.58

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ จำนวน 8 เรื่อง

1. การย้าย การโอน การปรับวุฒิ การช่วยราชการ และการสั่งให้ไปปฏิบัติงาน
2. เงินทดแทน
3. การฝึกอบรม ดูงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
4. คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้งติดต่อกัน
5. หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทน กรณีการนับระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
6. การเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการ กรณีถูกลงโทษทางวินัย
7. การปรับอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ตรงตามลักษณะงานในตำแหน่งที่ได้รับการว่าจ้าง
8. การสั่งให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง

คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด >>>  หนังสือที่ นร 1008.5/26 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 

ฟรีสัมมนาการศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา โดย University of North Texas (UNT)

ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมฟังงานสัมมนาฟรี เรื่อง การเลือกเรียนมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาอย่างไรให้ถูกใจ โดยคุณ Pieter Vermeulen UNT Director of International Recruitment และศิษย์เก่า UNT ในวันที่ 15 ส.ค. 58 ตั้งแต่เวลา 14.00-16.00 น. ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ (BTS นานา) สำหรับท่านใดสนใจกรุณาลงทะเบียนเพื่อจองที่นั่งล่วงหน้าที่ http://bit.ly/1U1ws07 หรือติดต่อคุณมด ตัวแทนมหาวิทยาลัย UNT ประจำประเทศไทยได้ที่ ThailandOffice@unt.edu

Pages