ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

งานสัมมนา ASJA-ASCOJA International Symposium เข้าฟังฟรี

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดสัมมนา ASJA-ASCOJA International Symposium ในหัวข้อ : Japanese Language Education in ASEAN Countries : The Situation and the Roles of ASCOJA (ASEAN Council of Japan Alumni) Chapters in Promoting Japanese Language for Business Practice under the AEC Context ในวันเสารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องกิ่งเพชร ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท กรุงเทพฯ (สถานีรถไฟฟ้า BTS ราชเทวี)
 
การจัดสัมมนาในครั้งนี้ทางสมาคมฯ ได้เชิญวิทยากรจากประเทศญี่ปุ่น วิทยากรชาวไทยที่ทรงคุณวุฒิ และวิทยากรจากประเทศในกลุ่ม ASEAN มาร่วมในการบรรยาย
 
จึงขอเรียนเชิญอาจารย์และนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมฟังการสัมมนาในครั้งนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนากรุณากรอกใบสมัคร และส่งกลับมาที่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ ทางเมล์ admin@ojsat.or.th หรือโทรสาร 02-357-1246 ภายในวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
 

รายงานเหตุการณ์การเกิดพายุหิมะในสหรัฐอเมริกา จาก สนร.อเมริกา

ตามที่ได้เกิดพายุหิมะ ชื่อ Snow Storm Jonas ที่ส่งผลกระทบรุนแรงและกว้างขวางในหลายพื้นที่ของสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะรัฐทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีการประกาศภาวะฉุกเฉิน ในช่วงวันที่ 22 - 24 มกราคม 2559 โดยปัจจุบันพายุดังกล่าวได้พัดผ่าน และส่งผลให้สภาพอากาศกลับสู่ภาวะฤดูหนาวตามปกติแล้วนั้น 
 
ซึ่งขณะนี้ สนร. ยังไม่ได้รับรายงาน กรณีนักเรียนที่อยู่ในความดูแลได้รับผลกระทบร้ายแรงแต่อย่างใด โดยก่อนเกิดพายุเป็นเวลา 2 – 3 วัน สนร. ได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ของ สนร. เช่น เว็บไซต์ อีเมล Facebook และโทรศัพท์ เป็นต้น พร้อมได้เตือนให้เตรียมการรับมือผลกระทบจากพายุหิมะที่อาจอยู่นอกเหนือความคาดหมาย

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) รุ่นที่ 12

สนร.อเมริกาเปลี่ยนสถานที่จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักเรียนทุนมัธยมปลายสมัครต่อปริญญาตรี


เมื่อวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2558 นายพิรุฬ เพียรล้ำเลิศ อัครราชฑูตฝ่ายการศึกษา สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา (สนร. อเมริกา) นำคณะเจ้าหน้าที่ตรวจเยี่ยมโครงการเตรียมความพร้อมสมัครสถานศึกษาระดับปริญญาตรี ของนักเรียนทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Christmas Program) โดยปีนี้พิเศษกว่าปีที่ผ่านมา เพราะได้ย้ายสถานที่จัดจาก Stony Point นิวยอร์ก ไปยัง Kemsley Academy แมสซาชูเซตส์ โดยมีนักเรียนทุนเข้าร่วมทั้งหมด 52 ราย
 

เปิดหลักสูตร HRD e-learning ปีงบประมาณ 2559

     สำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์การพัฒนาข้าราชการด้วยบทเรียนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (HRD e-Learning) นี้ขึ้น สำหรับผู้ที่สนใจได้มีโอกาสศึกษารายละเอียดของบทเรียนและสามารถเลือกสมัครเข้ารับการอบรมได้ตรงตามความต้องการเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการที่ส่งผลต่อตนเอง และหน่วยงาน ตามเจตนารมณ์ของสำนักงาน ก.พ. ที่มุ่งสู่การ "เปิดโลกแห่งองค์ความรู้ สู่การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังคนของประเทศ"

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.

#ตัวอย่าง#--แบบสอบถามความผูกพันสำหรับส่วนราชการนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตน

 

ตัวอย่าง แบบสอบถามความผูกพัน

สำหรับให้ส่วนราชการนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตน
 
เอกสารแนบ
  1. ปก : ความผูกพัน สำหรับให้ส่วนราชการนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตน
  2. แบบสอบถามความผูกพัน สำหรับให้ส่วนราชการนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตน

 

การจัดส่งเงินค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล งวด ธ.ค.58 - มี.ค.59

บรรยากาศการเปิดหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นใหม่ (HiPPS) ประจำปีงบประมาณ 2559

         ศูนย์นักบริหารระดับสูง สำนักงาน ก.พ. มีกำหนดจัดฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นใหม่ภายใต้หลักสูตร HiPPS Capability Development Program ระหว่างวันที่ 17 - 21, 23 - 25 พฤศจิกายน 2558 และ 12 ธันวาคม 2558 ณ ประเทศไทย และสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ คุณลักษณะ ทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในบริบทที่เปลี่ยนแปลงและท้าทาย ซึ่งมีข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงเข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 87 คน จาก 49 ส่วนราชการ โดย ปรร.ภาณุ สังขะวร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมพาลาสโซ่ กรุงเทพฯ 
 
 

รายงานสถานการณ์และความปลอดภัยของนักเรียนไทยในปารีส

ตามประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เรื่องการก่อการร้ายในกรุงปารีส และรัฐบาลฝรั่งเศสได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศฝรั่งเศส นั้น

สนร. ขอให้นักเรียนทุนรัฐบาลและนักเรียนไทยทุกท่าน เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางในชีวิตประจำวัน หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในที่ชุมชน และงดการเดินทางมายังกรุงปารีสหรือการเดินทางออกนอกประเทศในระหว่างนี้ อีกทั้งขอให้ติดตามข่าวของทางราชการฝรั่งเศส และข่าวจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส อย่างใกล้ชิด และขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกท่าน กรณีเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ขอให้แจ้งผู้ปกครองและ สนร. ทราบเกี่ยวกับสถานะความปลอดภัยของตนในโอกาสแรก ต่อไปด้วย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ด้วยความปรารถนาดีและห่วงใย
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / พฤศจิกายน 2558

แบบสำรวจ e-learning สำนักงาน ก.พ.

แบบสำรวจ ความต้องการการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
โปรด ... Click เพื่อเข้าสู่การตอบแบบสำรวจ ...
 
           ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สมบูรณ์และสอดคล้องกับแนวทางการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) และการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ โดยได้พิจารณาว่าหน่วยงานของท่าน เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสังกัดมาอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นเครือข่ายองค์กรพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐในประเทศไทยที่มีความสำคัญยิ่ง

Pages