ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมความคิดเห็น วันที่ 1 ก.ค. 59

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๓/๒๑๗ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์มอบหมายข้าราชการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมความคิดเห็น ซึ่งกำหนดจัดในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ และวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องบุษบา ชั้น ๑
โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ภายในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ นั้น

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวม
ความคิดเห็น ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งข้าราชการในสังกัดของท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว รายชื่อผู้เข้าร่วมและรายละเอียดกำหนดการ ตามเอกสารแนบ

ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมความคิดเห็น

สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรวบรวมความคิดเห็น ในวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมแมนดาริน พระรามสี่ กรุงเทพฯ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกขั้นตอนที่ 2 เพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 12

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการแจ้งรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ผ่านการคัดเลือกขั้นตอนที่ ๑ ของส่วนราชการภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๓/ว ๔๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกขั้นตอนที่ ๒ โดยสำนักงาน ก.พ. เพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๒ ตามเอกสารแนบ ๑ โดยมีขั้นตอนและรายละเอียดเกี่ยวกับวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกตามเอกสารแนบ ๒ และ ๓

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกขั้นตอนที่ ๒ โดยสำนักงาน ก.พ. จะต้องเข้าสอบตามกำหนด
วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามเอกสารแนบ ๔ หากผู้ใดไม่เข้าสอบตามที่กำหนดไว้ ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการเข้ารับการคัดเลือกขั้นตอนที่ ๒ โดยสำนักงาน ก.พ. 

ทั้งนี้ ถ้ามีคำถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 02-547-1704 คะ

รับสมัครสอบภาค ก ระดับปริญญาโท ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam)

 

สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

รับสมัครสอบภาค ก ระดับปริญญาโท ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam)
 

ระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ

  • ปริญญาโท หรือเทียบเท่า
 

การรับสมัครสอบ

  • รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป

ประกาศรายชื่อมีสิทธิเข้าร่วมโครงการพัฒนากลุ่มกำลังคนคุณภาพ (กิจกรรมวันดีดี)

                   ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๓/๒๐๒  ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขอเรียนเชิญข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนากลุ่มกำลังคนคุณภาพ (กิจกรรมวันดีดี) ซึ่งกำหนดจัด
ในวันที่ ๙ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน โรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
และศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยกำหนดส่งแบบตอบรับ
เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ และสำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้าร่วมโครงการพัฒนากลุ่มกำลังคนคุณภาพ (กิจกรรมวันดีดี) ในวันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

                    ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการพัฒนากลุ่มกำลังคนคุณภาพ
(กิจกรรมวันดีดี) แล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งข้าราชการในสังกัดของท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว รายชื่อผู้เข้าร่วม
และรายละเอียดกำหนดการ ตามเอกสารแนบ

ขอเชิญข้าราชการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมความเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์และจำเป็นของกลุ่มกำลังคนคุณภาพ

สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห์ส่วนราชการมอบหมายข้าราชการที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัตการเพื่อรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์และจำเป็นของกลุ่มกำลังคนคุณภาพในราชการ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2559 และวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมแมนดาริน พระรามสี่ กรุงเทพฯ  โดยส่งแบบตอบรับไปยังศูนย์นักบริหารระดับสูง สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2559 

กรณีเหตุการณ์ยิงตัวตายที่ UCLA สหรัฐอเมริกา

จากกรณีมีผู้เสียชีวิตด้วยอาวุธปืนที่ University of California at Los Angeles (UCLA) สหรัฐอเมริกา เมื่อเช้าวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และตำรวจท้องถิ่นได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุ ตั้งข้อสันนิษฐานว่าเป็นการฆ่าตัวตาย นั้น สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนว่า สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา ได้ตรวจสอบและติดต่อโดยตรงกับนักเรียนทุนที่กำลังศึกษาอยู่ที่ UCLA จำนวน 7 ราย ได้รับแจ้งเบื้องต้นว่าทุกรายปลอดภัยดี ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว ขณะนี้เหตุการณ์สงบลงและสถานศึกษาได้เปิดชั้นเรียนตามปกติแล้ว

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร หลักสูตร Thailand - Cambodia Civil Service Development Program

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร หลักสูตร Thailand - Cambodia Civil Service Development Program

การสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ในวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2559 สำนักงาน ก.พ. ได้มีการดำเนินการคัดเลือกคนพิการ (ประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย) เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานในกลุ่มงานสารบรรณ สำนักงานเลขาธิการ โดยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ประกอบด้วยการทดสอบความสามารถทางคอมพิวเตอร์ โดยการทดสอบปฏิบัติและการสัมภาษณ์ โดยเกณฑ์การตัดสินผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ซึ่งสำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการคัดเลือกด้วยความเสมอภาค โปร่งใส และยุติธรรม โดยคำนึงถึงระบบคุณธรรม ความรู้ความสามารถความเสมอภาค ความเป็นธรรมในกลุ่มคนพิการด้วยกัน และประโยชน์ของทางราชการเป็นสูงสุด  

ขอเชิญข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนากลุ่มกำลังคนคุณภาพ (กิจกรรมวันดีดี)

ขอเชิญข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนากลุ่มกำลังคนคุณภาพ (กิจกรรมวันดีดี) ระหว่างวันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2559 ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดปราจีนบุรี และศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ดาวน์โหลดแบบตอบรับ >>>>  Fileone_dd.docx

Pages