ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

แจ้งเลื่อนการสัมมนาวิชาการประจำปีกำลังคนคุณภาพ เป็น 10 ก.ย. 58

แจ้งเลื่อนกำหนดการกิจกรรมสัมมนาวิชาการประจำปีกลุ่มกำลังคนคุณภาพ 
หัวข้อ "หนึ่งองศาขยับ ปรับเปลี่ยนประเทศไทย : ก้าวต่อไปของพลังแห่งอนาคต" 
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 12.30 - 17.00 น.
ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ์ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
 
โดยได้รับเกียรติจากรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานในพิธีและปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "หนึ่งองศาขยับปรับเปลี่ยนประเทศไทย : กำลังคนคุณภาพกับการพัฒนาประเทศ"
 

การประชุมผู้ประสานงานหลัก ก.พ. อาเซียน ปี 2015 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

               สำนักงาน ก.พ. จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้ประสานงานหลัก ก.พ. อาเซียน ปี 2015” ระหว่างวันที่ 3-7 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ เพลินจิต กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำร่างแผนงาน ก.พ. อาเซียน ค.ศ. 2016-2020 สำหรับใช้เป็นแนวทางการทำงานร่วมกันภายหลังการเข้าสู่ประชาคม

               การประชุมดังกล่าวจะเป็นกลไกในการสร้างให้เกิดการสร้างกระบวนการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อใจ เสริมสร้างประสิทธิผลในการทำงาน และนำไปสู่ความสัมพันธ์ของประเทศสมาชิกที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ คณะผู้แทนจากสำนักงานเลขานุการอาเซียน ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนพลัสสามประจำประเทศไทย และผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ

ขอเชิญข้าราชการเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการประจำปีกลุ่มกำลังคนคุณภาพ

ร่วมส่งคลิป ไอเดียดี มีรางวัล ชิงทุนการศึกษากว่า 180,000 บาท กับ OCSC Expo 2015

สำนักงาน ก.พ. กำหนดจัด "งานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 12" (OCSC International  Education Expo) ระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2558 เวลา 12:00 - 18:00 น. ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

โดยในครั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ร่วมส่งผลงานคลิปวีดิโอประชาสัมพันธ์เชิญชวนมาร่วม "งานมหกรรมศึกษาต่อต่างประเทศ จัดโดย สำนักงาน ก.พ." ภายใต้หัวข้อ "Me and My Future Education" โดย ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร หลักเกณฑ์ กติกาและเงื่อนไขการส่งผลงานคลิปวีดิโอได้ที่ ocscexpo.net/vdo-contest ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (กำหนดส่งใบสมัครเข้าประกวดพร้อมผลงาน ภายในวันที่ 15 กันยายน 2558)

 

ติดตามรายละเอียดได้ที่ : ocscexpo.net/vdo-contest

การประชุมชี้แจง เรื่อง แนวทางการปรับเงินเดือนเข้าสู่อัตราในบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงที่ปรับใหม่และแนวทางการเลื่อนเงินเดือน

ตามที่สำนักงาน ก.พ. ได้นำส่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 และแจ้งแนวทางการปรับเงินเดือนเข้าสู่อัตราในบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงที่ปรับใหม่ (ว 6/58) รวมทั้งแนวทางการเลื่อนเงินเดือนตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 58 เป็นต้นไป (ว 7/58)  เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ หลักการ และข้อกฎหมายที่กำหนดไว้ สำนักงาน ก.พ. จึงได้จัดประชุมชี้แจงส่วนราชการในวันที่ 29 พ.ค. 58 เวลา 9.30-11.30 น. ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี โดยเชิญผู้อำนวยการสำนัก/กอง/หัวหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโปรแกรมระบบสารสนเทศ (DPIS) เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงสาระสำคัญและแนวทางปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว 

สำนักงาน ก.พ. ชี้แจง การปรับเงินเดือนข้าราชการ ในวันที่ 1 เมษายน 2558

ตามที่ได้มีข่าวเกี่ยวกับการปรับเงินเดือนข้าราชการในวันที่ 1 เมษายน 2558 ระบุว่าสำนักงาน ก.พ. ได้มีหนังสือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ การประเมินผลการปฎิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ

การลงนามความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการจัดทำและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศบุคลากรภาครัฐ

 
การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการจัดทำและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศบุคลากรภาครัฐ
วันอังคารที่ 2 กันยายน 2557
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี
 
สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  มาตรา 13 (6) กำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ. เป็นศูนย์กลางข้อมูลทรัพยากรบุคคลภาครัฐ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องคือ 

    โครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (รู้ คิด ดู ทำ)


     
    สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย จัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการแก่นักบริหารระดับสูงภาครัฐ (ปลัดกระทรวง อธิบดี และผู้ว่าราชการจังหวัด) เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ เพิ่มทักษะ ขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐในการบริหารราชการแบบบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากนโยบายของ นายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)
     

    Pages