ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

แนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) รอบ 1 เมษายน 2563

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Kick - Off Meeting) โดยขอเชิญท่านหรือผู้แทน ส่วนราชการเจ้าภาพโจทย์ และผู้ได้รับการคัดเลือกฯ เพื่อชี้แจงแนวทางดำเนินการโดยจะขอแจ้งกำหนดการโดยเร็วต่อไป

เลื่อน การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563 (E-EXAM) การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 และการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 (PAPER & PENCIL)

การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563 (E-EXAM)

 

การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2563

การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 (PAPER & PENCIL)

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2563

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2563 โดยหม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ. ในฐานะเลขานุการที่ประชุมได้แนะนำผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเข้าร่วมประชุมเป็นครั้งแรก จำนวน 11 ท่าน ได้แก่ (1) นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (2) นายอนุกูล เจิมมงคล ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ (3) พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (4) นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (5) หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ. (6) นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการ ก.พ.ร. (7) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (8) นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (9) นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (10) นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ (11) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการ ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศเลื่อนวันสอบ e-Exam ประจำปี 2563 (เลื่อนการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)

โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ประเทศต่าง ๆ ต้องมีมาตรการดูแลสุขภาพของประชาชนพร้อมกับการควบคุมการแพร่กระจายของโรค ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ดังนั้น เพื่อให้การเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อันเป็นสาธารณภัยอย่างหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว

ประกาศด่วน! เลื่อนการอบรมปฐมนิเทศนักเรียนทุนรัฐบาลก่อนสมัครสถานศึกษา (ทุนระดับมัธยม) ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 ออกไปก่อน

ประกาศด่วน! เลื่อนการอบรมปฐมนิเทศนักเรียนทุนรัฐบาลก่อนสมัครสถานศึกษา (ทุนระดับมัธยม) ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 ออกไปก่อน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) (เพิ่มรายละเอียดวิธีการคัดเลือก)

รายละเอียดวิธีการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ  

คลิกที่นี่ >>>>  https://qrgo.page.link/qnEU3

Pages