ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ลงทะเบียน รับสมัครโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) ปี 2562

รายละเอียดการรับสมัครโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) ปี 2562

ด้วย สำนักงาน ก.พ. จะรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าร่วม “โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program)” เป็นระยะเวลา ๑ ปี  (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) จำนวนทั้งสิ้น ๓๙ คน โดยมีส่วนราชการร่วมเป็นเจ้าภาพดำเนินโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น ๘ ส่วนราชการ
ได้แก่ ๑. สำนักงาน ก.พ. ๒. สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ๓. กรมควบคุมมลพิษ ๔. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ๕. สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ๖. สำนักงานกิจการยุติธรรม ๗. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ ๘. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการและปฏิบัติงานจนเสร็จสิ้นจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อาทิ ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเฉพาะด้าน โอกาส Top-Up ๑% และรางวัลตอบแทนเป็นทีมงาน (**อยู่ระหว่างการพิจารณาจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความเห็นชอบ)

Signing of Memorandum of Understanding (MoU) between Office of the Civil Service Commission of the Kingdom of Thailand (OCSC) and the Ministry of Civil Service of the Kingdom of Cambodia (MCS)

Office of the Civil Service Commission of the Kingdom of Thailand (OCSC) and the Ministry of Civil Service of the Kingdom of Cambodia (MCS) agreed to build cooperation by signing a memorandum of understanding (MOU) on civil service human resource and institutional development. The MOU signing took place at the Ministry of Civil Service, Phnom Penh, the Kingdom of Cambodia on the 14th January 2019.

โครงการศึกษาภาษาภาคฤดูร้อน (Summer Course 2019)

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษจัดโครงการศึกษาภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนประจำปี 2562 (Summer UK 2019)

  • คอร์สภาษาอังกฤษ 4 สัปดาห์ 31 มี.ค.+ 27 เม.ย. 62
  • คอร์สอีสเตอร์ 3 สัปดาห์ 31 มี.ค.+ 19 เม.ย. 62
  • คอร์ส English + Robotics 3 สัปดาห์ 1-19 เม.ย. 62

สำหรับนักเรียนอายุ 14 ปีขึ้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ angela@oealondon.com หรือ pvs2@oealondon.com

 

ประกาศสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ /รับสมัครผู้รับทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2562 ภายใต้โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา

          ด้วยสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้กำหนดการจัดงานแนะนำหลักสูตร (CGI OPEN HOUSE 2019)
เพื่อแนะนำหลักสูตรของสถาบันฯ และเปิดโอกาศให้ผู้เข้าร่วมงานได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของทั้ง 3 สาขา ที่เปิดสอน ได้แก่ 1.สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์  2.สาขาเคมีชีวภาพ และ 3.สาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรับสมัครและสอบสัมภาษณ์ผู้ที่สนใจสมัครทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อที่สถาบันฯ โดยมีกำหนดจัดงานดังกล่าวในวันที่เสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 

เอกสารประกอบกิจกรรมปฐมนิเทศข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นใหม่และสัมมนาเครือข่ายรุ่น ๑ - ๑๔ (HIPPS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นใหม่และสัมมนาเครือข่ายรุ่น 1-14 (เพิ่มเติม)

ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงาน ก.พ. (นนทบุรี) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
และโรงแรมรอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก

สำนักงาน ก.พ. ร่วมดำเนินการนำร่องเสริมสร้างต้นกล้ากำลังพลดิจิทัลรุ่นแรกรองรับไทยแลนด์ 4.0

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. ได้เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ณ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยเป็นผู้ร่วมมอบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนเตรียมทหาร จำนวน 876 นาย ที่ผ่านการประเมินทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลตามหลักการของมาตรฐานการทดสอบที่เป็นสากล ซึ่งเป็นการเน้นย้ำถึงความสำคัญในการพัฒนากำลังพลดิจิทัลของกองทัพตั้งแต่วัยเยาว์ อันจะนำไปสู่การสนับสนุนการดำเนินการของรัฐบาลตามแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ด้านความมั่นคงได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ยุคของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับไว อีกทั้งยังสามารถขับเคลื่อนไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 และดิจิทัลไทยแลนด์ได้ต่อไปในอนาคต

ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นใหม่และสัมมนาเครือข่ายรุ่น 1-14

ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงาน ก.พ. (นนทบุรี) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
และโรงแรมรอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก

Pages