ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญรับชมการประชุมชี้แจงหนังสือเวียนที่ออกตาม กฎ ก.พ. ตามมาตรา 63 ครั้งที่ 2 ย้อนหลัง ผ่านทาง YouTube

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญรับชมย้อนหลัง การประชุมชี้แจงหนังสือเวียนที่ออกตาม กฎ ก.พ. ตามมาตรา 63 ครั้งที่ 2  ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้กับส่วนราชการ

โดยท่านสามารถรับชมย้อนหลังผ่าน YouTube สำนักงาน ก.พ. ได้ที่: https://www.youtube.com/watch?v=C0IBSwP_Zv0&list=PL1zsurzYxvaw-rGkfUS6LlqaGB2S8O5F9

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ และ Download เอกสารประกอบการประชุมได้ที่ www.ocsc.go.th/bmpa

 

ประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประกาศระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรมและกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลและหน่วยงานของรัฐจัดทำประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท ซึ่งขณะนี้ มีองค์กรและหน่วยงานที่ได้ดำเนินการจัดทำประมวลจริยธรรมแล้วเสร็จ และมีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนี้

ประมวลจริยธรรม

วันประกาศ

 

รายชื่อผู้มีความประสงค์ขอรับทุนฝึกอบรมสำหรับการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงานของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ขอเชิญข้าราชการและประชาชนทุกท่าน ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๔

ขอเชิญข้าราชการและประชาชนทุกท่าน
ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๔
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ได้ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.
www.ocsc.go.th/ethics/event

 

หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ. พร้อมด้วยฝ่ายบริหารสำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ในวันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔) สำนักงาน ก.พ. นำโดย หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ. พร้อมด้วยฝ่ายบริหารสำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

ส่วนราชการที่เปิดรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ (ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564)

จากแนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ คพร. ได้อนุมัติการจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในกลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น 10,000 อัตรา โดยมีระยะเวลาการจ้างงานไม่เกิน 1 ปี ให้กับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ระดับจังหวัดและหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคที่เป็นหน่วยปฏิบัติ รวม 28 ส่วนราชการ รายละเอียดการรับสมัครสำหรับส่วนราชการที่ดำเนินการรับสมัครในขณะนี้ (23 ส่วนราชการ) สรุปได้ดังนี้

ที่

ส่วนราชการ

จำนวน (อัตรา)

วันที่เปิดรับสมัคร

ช่องทางการรับสมัคร

จุลสาร ก.พ.ค. News ปีที่ 4 ฉบับที่ 2/2564 (เดือนกุมภาพันธ์ 2564 - พฤษภาคม 2564) เปิดให้อ่านแล้ววันนี้

จุลสาร ก.พ.ค. News (จุลสารเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการพลเรือนสามัญ) ปีที่ 4 ฉบับที่ 2/2564
(เดือนกุมภาพันธ์ 2564 - พฤษภาคม 2564) เปิดให้อ่านแล้ววันนี้

ท่านสามารถติดตามอ่านและดาวน์โหลดจุลสาร ก.พ.ค. News ฉบับที่ 2/2564 ได้ที่
https://mspc.ocsc.go.th/กพค/KM/กพค-news

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงในเวลาทำการได้ที่ สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม อาคาร 1 สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี หรือติดต่อทางโทรศัพท์ได้ที่ 02 547 1000 ต่อ 6980 หรือ 6981

วีดิทัศน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ 89

วีดิทัศน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ 89

 

หนังสือ ๘๙ ปี สำนักนายกรัฐมนตรี

หนังสือ ๘๙ ปี สำนักนายกรัฐมนตรี

ประกอบด้วยข้อมูล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี บทความของหน่วยงานสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญพร้อมประมวลภาพกิจกรรมของหน่วยงานสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

Pages