ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

โครงการปฐมนิเทศข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นใหม่และสัมมนาเครือข่าย รุ่นที่ 1-14

โครงการปฐมนิเทศข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นใหม่และสัมมนาเครือข่าย รุ่นที่ 1-14

ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2561

ณ สำนักงาน ก.พ. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และโรงแรมรอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

แบบสำรวจข้อมูลและความเห็นของส่วนราชการ เรื่อง การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

คำชี้แจง
สำนักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างการติดตามและประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎ ก.พ.
ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓
เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎ ก.พ. ฉบับดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของส่วนราชการมากยิ่งขึ้น จึงขอความร่วมมือจากท่านในการให้ข้อมูลและความเห็น เพื่อประโยชน์สูงสุดในการดำเนินการต่อไป

สำนักงาน ก.พ. ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านมา ณ โอกาสนี้ และหากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์สรรหาและเลือกสรร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๔๑ และ ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๔๓

URL สำหรับตอบ e - survey : https://goo.gl/forms/ZGnA0LypmS7dCKRC3

 

ชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง ได้จัดพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ของรัชกาลที่ ๙

ชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง (ทุนคิงส์) หรือ KSS: King’s Scholars Society ได้จัดพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมมนาถบพิตร รัชกาลที่๙ ที่ราชกรีฑาสโมสร มีสมาชิกมาร่วม 22 คน จาก 14 รุ่น ในโอกาสเดียวกันสมาชิก 50 คนได้ร่วมกันบริจาคให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อสนับสนุนกิจกรรมตามพระราชดำริของพระองค์ท่านรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 175,899 บาท

สมาชิกได้ร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ โดยการอ่านร้อยกรองจากในหนังสือ “ทุนเล่าเรียนหลวง: จากต้นธารถึงกาลปัจจุบัน” ซึ่งสำนักงาน ก.พ.พิมพ์แจกใน “สัมมนา” นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง พ.ศ.๒๕๕๓  มีการเจริญสติภาวนาน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แล้วยืนสงบนิ่งอย่างพร้อมเพียงช่วงที่สมาชิกสลับกันกราบสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จบพิธีด้วยการร้องเพลงพระราชนิพนธ์ “ความฝันอันสูงสุด”  หลังพิธีมีการแนะนำตัวสมาชิกที่มาร่วมก่อนที่จะร่วมรับประทานอาหารกลางวันและพูดคุยกันตามอัธยาศัย

สาธารณรัฐสิงคโปร์ ส่งมอบตำแหน่งการเป็นประธาน ก.พ. อาเซียนให้แก่ ก.พ. ประเทศไทย Singapore hands over 20th ACCSM Chairmanship to Thailand


ก.พ. ประเทศไทย รับมอบตำแหน่งการเป็นประธาน ก.พ. อาเซียน ครั้งที่ 20 ต่อจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมี นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. ของไทย เข้ารับมอบตำแหน่งประธาน ก.พ. อาเซียน จาก Ms.Yong Ying-I ประธาน ก.พ. สาธารณรัฐสิงคโปร์

 

ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารสำนักงาน ก.พ. โดย ม.ล.พัชรภากร เทวกุล และ ดร. ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ รองเลขาธิการ ก.พ.  เข้าร่วมในพิธีฯ  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561  ณ โรงแรม Marina Mandarin Singapore สาธารณรัฐสิงคโปร์

Singapore hands over 20th ACCSM Chairmanship to Thailand

Singapore hands over 20th ACCSM Chairmanship to Thailand

SINGAPORE, 25th October 2018 (NNT) –At the Heads of Civil Service Meeting of the 19th ASEAN Cooperation on Civil Service Matters (ACCSM), Ms.Yong Ying-I, the chairperson of the 19th ACCSM, handed over the chairmanship to Mrs. Methini Thepmani, Secretary General of Thailand’s Office of the civil service commission, to officially launch the 20th ACCSM Chairmanship on 1st January 2019.

ร่วมแสดงความคิดเห็นร่าง พรบ หลักเกณฑ์การเทียบตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าอธิบดี

Public Hearing หัวข้อ การจัดทำร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การเทียบตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าอธิบดี พ.ศ. ....

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย (Australian)

 

ทุนการศึกษา Endeavour Leadership Program (ELP)

 โดยเป็นทุนให้เปล่าแบบเต็มจำนวน ครอบคลุมทุกสาขาวิชา

   ซึ่่งทุน (ELP) มีทั้งหมด 4 ประเภท ดังนี้

  • ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก (Postgraduate) สำหรับศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
  • ทุนเพื่อการวิจัย (Research) สำหรับการวิจัยระยะสั้น ระหว่างกำลังศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกอยู่
    หรือทุนวิจัยระดับสูงกว่าปริญญาเอก
  • ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม (Vocational Education and Ttaining) สำหรับการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา
  • ทุนศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร (Executive)

  *************  เปิดรับสมัคร ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นี้  ***********************

กิจกรรมสัมมนาวิชาการประจำปีกลุ่มกำลังคนคุณภาพ หัวข้อ "หนึ่งองศาขยับปรับเปลี่ยนประเทศไทย : ผสานกำลังคนคุณภาพเพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ"

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการประจำปีกลุ่มกำลังคนคุณภาพ หัวข้อ "หนึ่งองศาขยับปรับเปลี่ยนประเทศไทย : ผสานกำลังคนคุณภาพเพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ"

ในวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น.
ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

ความคืบหน้าการจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

ความคืบหน้าการจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรม (ร่างพระราชบัญญัติจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ....)

       คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. .... ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้นำผลการประชุมเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ที่สำนักงาน ก.พ. ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

                สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ....

                1. กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ”

แบบลงทะเบียน กิจกรรมสัมมนาวิชาการประจำปีกลุ่มกำลังคนคุณภาพ หัวข้อ "หนึ่งองศาขยับปรับเปลี่ยนประเทศไทย : ผสานพลังกำลัง

จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล 

ลงทะเบียนได้ที่นี่ค่ะ

Click เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

Pages