ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

(ยกเลิก) วันคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ

เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สำนักงาน ก.พ. จึงขอยกเลิกการจัดงานวันคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ ในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงาน ก.พ. จะมีหนังสือแจ้งยกเลิกการจัดกิจกรรมดังกล่าวไปยังส่วนราชการ/หน่วยงานต่อไป

แบบสำรวจข้อมูลและความเห็นของส่วนราชการ เรื่อง การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

คำชี้แจง

      สำนักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างการติดตามและประเมินผลการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขของหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้มีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของส่วนราชการมากยิ่งขึ้น
จึงขอความร่วมมือจากท่านในการให้ข้อมูลและความเห็นเพื่อประโยชน์สูงสุดในการดำเนินการต่อไป
 
     สำนักงาน ก.พ. ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านมา ณ โอกาสนี้ และหากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์สรรหาและเลือกสรร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๔๑ และ ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๔๓

URL สำหรับตอบแบบสำรวจอิเล็กทรอนิกส์ : https://forms.gle/dBKAbje1SJSVBFBA7
          หรือตอบแบบสำรวจอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง QR Code 

ขอเชิญร่วมงาน วันมูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลา ประจำปี พ.ศ. 2563

งานวันมูลนิธิพันเอก จินดา  ณ สงขลา ประจำปี พ.ศ. 2563
        สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับมูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลา กำหนดให้มีการจัดงานวันมูลนิธิพันเอก จินดา  ณ สงขลา ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมจินดา ณ สงขลา อาคาร 3 สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://event.ocsc.go.th/coljinda2563

         งานวันมูลนิธิพันเอก จินดา  ณ สงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ของพันเอก จินดา ณ สงขลา อดีตเลขาธิการ ก.พ. ในการพัฒนาการบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือนให้มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ส่วนราชการ และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

สำนักงาน ก.พ. ขอเผยแพร่ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เรื่อง การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ฉบับที่ 3

สำนักงาน ก.พ. ขอเผยแพร่ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เรื่อง การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ฉบับที่ 3 ซึ่งได้แจ้งแนวทางปฏิบัติตนสำหรับนักเรียนต่างชาติในจีนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นี้ ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าสำนักงาน ก.พ. จะรายงานเพิ่มเติมต่อไป

สามารถอ่านประกาศได้ที่  https://thaiembbeij.org/th/news/การแพร่ระบาดของโรคปอดอ-5/

สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2563 (ทั้้งแบบ Paper & Pencil และแบบ e-Exam)

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี พ.ศ. 2563 ทั้งแบบการสอบประจำปี (Paper & Pencil) และ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam)

เว็บรับสมัครคลิกที่นี่ (http://job2.ocsc.go.th)

ประกาศรับสมัครโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) ไปปฏิบัติงาน รอบ 1 เมษายน 2563

                 สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าร่วม “โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศ
เชิงบูรณาการ (Strategist Development Program)” ซึ่งมีส่วนราชการร่วมเป็นเจ้าภาพดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๑๖ ส่วนราชการ ๑๖ โจทย์ 

          ดังนั้น เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการผู้เข้าร่วมโครงการได้สร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศ รวมทั้งเพื่อให้มีการสั่งสมประสบการณ์ ทักษะและองค์ความรู้ที่หลากหลาย รวมทั้งเพื่อให้ส่วนราชการเจ้าภาพโจทย์/โครงการ สามารถขับเคลื่อนภารกิจได้อย่างเกิดประสิทธิผล ประสิทธิภาพ รวดเร็วและตอบโจทย์ จึงรับสมัครคัดเลือกข้าราชการกลุ่มกำลังคนคุณภาพทุกสังกัด รวมถึงบุคลากรในภาคเอกชน องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ เพื่อสมัครเข้าร่วม
โครงการฯ ในระหว่างวันที่ ๒๗ มกราคม ถึง ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เข้าไปที่ --> ( http://web.ocsc.go.th/talent )

จุลสาร ก.พ.ค. News ปีที่ 3 ฉบับที่ 1/2563 (เดือนตุลาคม 2562 - มกราคม 2563)

จุลสาร ก.พ.ค. News เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการพลเรือนสามัญ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1/2563 (เดือนตุลาคม 2562 - มกราคม 2563) เปิดให้อ่านแล้ววันนี้

ท่านสามารถติดตามอ่านจุลสาร ก.พ.ค. News ฉบับที่ 1/2563 ได้ที่
https://mspc.ocsc.go.th/กพค/KM/กพค-news

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงในเวลาทำการได้ที่ สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม อาคาร 1 สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี หรือติดต่อทางโทรศัพท์ได้ที่ 02 547 1000 ต่อ 6980 หรือ 6981
 

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๑ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) รุ่นที่ ๑ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี หม่อมหลวงพัชรภากร  เทวกุล  เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย รศ.ดร.เกรียงไกร  กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับ นายสมศักดิ์  เจตน์สุรกานต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน เข้าร่วมพิธีเปิด ณ โรงแรมซัมเมอร์ทรี สุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา

ขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกำหนดแนวทาง วิธีการและเกณฑ์การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program)

Pages