ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ขอเชิญร่วมงาน วันมูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลา ประจำปี พ.ศ. 2562

งานวันมูลนิธิพันเอก จินดา  ณ สงขลา ประจำปี พ.ศ. 2562 กำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.00 – 11.30 น. ณ ห้องจินดา ณ สงขลา อาคาร 3 สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

 

สูจิบัตรวันมูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลา ประจำปี พ.ศ. 2562 (pdf)
(หรือคลิกที่ภาพด้านล่าง)

สูจิบัตรวันมูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลา


 

 

รายชื่อข้าราชการพลเรือนประเภทวิชาการผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program)

งานวันมูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลา ประจำปี พ.ศ. 2562

งานวันมูลนิธิพันเอก จินดา  ณ สงขลา ประจำปี พ.ศ. 2562
        สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับมูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลา กำหนดให้มีการจัดงานวันมูลนิธิพันเอก จินดา  ณ สงขลา ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.00 – 11.30 น. ณ ห้องจินดา ณ สงขลา อาคาร 3 สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ของพันเอก จินดา ณ สงขลา อดีตเลขาธิการ ก.พ. ในการพัฒนาการบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือนให้มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ส่วนราชการ และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

ลงทะเบียน รับสมัครโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) ปี 2562

รายละเอียดการรับสมัครโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) ปี 2562

ด้วย สำนักงาน ก.พ. จะรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าร่วม “โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program)” เป็นระยะเวลา ๑ ปี  (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) จำนวนทั้งสิ้น ๓๙ คน โดยมีส่วนราชการร่วมเป็นเจ้าภาพดำเนินโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น ๘ ส่วนราชการ
ได้แก่ ๑. สำนักงาน ก.พ. ๒. สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ๓. กรมควบคุมมลพิษ ๔. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ๕. สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ๖. สำนักงานกิจการยุติธรรม ๗. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ ๘. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการและปฏิบัติงานจนเสร็จสิ้นจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อาทิ ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเฉพาะด้าน โอกาส Top-Up ๑% และรางวัลตอบแทนเป็นทีมงาน (**อยู่ระหว่างการพิจารณาจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความเห็นชอบ)

Signing of Memorandum of Understanding (MoU) between Office of the Civil Service Commission of the Kingdom of Thailand (OCSC) and the Ministry of Civil Service of the Kingdom of Cambodia (MCS)

Office of the Civil Service Commission of the Kingdom of Thailand (OCSC) and the Ministry of Civil Service of the Kingdom of Cambodia (MCS) agreed to build cooperation by signing a memorandum of understanding (MOU) on civil service human resource and institutional development. The MOU signing took place at the Ministry of Civil Service, Phnom Penh, the Kingdom of Cambodia on the 14th January 2019.

โครงการศึกษาภาษาภาคฤดูร้อน (Summer Course 2019)

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษจัดโครงการศึกษาภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนประจำปี 2562 (Summer UK 2019)

  • คอร์สภาษาอังกฤษ 4 สัปดาห์ 31 มี.ค.+ 27 เม.ย. 62
  • คอร์สอีสเตอร์ 3 สัปดาห์ 31 มี.ค.+ 19 เม.ย. 62
  • คอร์ส English + Robotics 3 สัปดาห์ 1-19 เม.ย. 62

สำหรับนักเรียนอายุ 14 ปีขึ้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ angela@oealondon.com หรือ pvs2@oealondon.com

 

ประกาศสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ /รับสมัครผู้รับทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2562 ภายใต้โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา

          ด้วยสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้กำหนดการจัดงานแนะนำหลักสูตร (CGI OPEN HOUSE 2019)
เพื่อแนะนำหลักสูตรของสถาบันฯ และเปิดโอกาศให้ผู้เข้าร่วมงานได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของทั้ง 3 สาขา ที่เปิดสอน ได้แก่ 1.สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์  2.สาขาเคมีชีวภาพ และ 3.สาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรับสมัครและสอบสัมภาษณ์ผู้ที่สนใจสมัครทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อที่สถาบันฯ โดยมีกำหนดจัดงานดังกล่าวในวันที่เสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 

Pages