ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ส่วนราชการที่จะเปิดรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิ.ย. 64)

ส่วนราชการที่จะเปิดรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิ.ย. 64)

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดข้อเสนอแนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากำลังและกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ได้ที่ : https://www.ocsc.go.th/node/7132

 

ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสอนงานเพื่อการเปลี่ยนแปลง และการเป็นผู้นำที่เป็นแบบอย่าง โดยการโค้ช (Coaching) และการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) รุ่นที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)

๘๙ ปี สำนักนายกรัฐมนตรี มุ่งสู่ปีที่ ๙๐ โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

๘๙ ปี สำนักนายกรัฐมนตรี มุ่งสู่ปีที่ ๙๐ โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

 

ส่วนราชการที่เปิดรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจแล้ว

สามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับข้อเสนอแนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากำลังและกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ได้ที่: https://www.ocsc.go.th/node/7132

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

สำนักงาน ก.พ. ได้นำประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสอนงานเพื่อการเปลี่ยนแปลง และการเป็นผู้นำที่เป็นแบบอย่าง โดยการโค้ช (Coaching) และการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) รุ่นที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมภายใต้โครงการพัฒนาข้าราชการในระบบบริหารกำลังคนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายชื่อข้าราชการที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่โค้ช (Coach) หรือพี่เลี้ยง (Mentor) ของกลุ่มกำลังคนคุณภาพ

สำนักงาน ก.พ. ขอแนะนำคลิปสั้นใหม่ ใน OCSC Learning Portal จากธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเสริมความรู้ทางด้านการเงิน จำนวน 4 รายวิชา

สำนักงาน ก.พ. ขอแนะนำคลิปสั้นใหม่ ใน OCSC Learning Portal จากธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเสริมความรู้ทางด้านการเงิน จำนวน 4 รายวิชา!!

สามารถรับชมได้แล้ววันนี้ที่: https://www.ocsc.go.th/LearningPortal
หัวข้อ รายวิชาแนะนำจากหน่วยงานเครือข่าย: คลิปสั้นจากธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะ

ข้อเสนอแนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากำลังและกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

Pages