ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

เอกสารประกอบกิจกรรมปฐมนิเทศข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นใหม่และสัมมนาเครือข่ายรุ่น ๑ - ๑๔ (HIPPS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นใหม่และสัมมนาเครือข่ายรุ่น 1-14 (เพิ่มเติม)

ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงาน ก.พ. (นนทบุรี) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
และโรงแรมรอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก

สำนักงาน ก.พ. ร่วมดำเนินการนำร่องเสริมสร้างต้นกล้ากำลังพลดิจิทัลรุ่นแรกรองรับไทยแลนด์ 4.0

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. ได้เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ณ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยเป็นผู้ร่วมมอบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนเตรียมทหาร จำนวน 876 นาย ที่ผ่านการประเมินทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลตามหลักการของมาตรฐานการทดสอบที่เป็นสากล ซึ่งเป็นการเน้นย้ำถึงความสำคัญในการพัฒนากำลังพลดิจิทัลของกองทัพตั้งแต่วัยเยาว์ อันจะนำไปสู่การสนับสนุนการดำเนินการของรัฐบาลตามแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ด้านความมั่นคงได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ยุคของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับไว อีกทั้งยังสามารถขับเคลื่อนไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 และดิจิทัลไทยแลนด์ได้ต่อไปในอนาคต

ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นใหม่และสัมมนาเครือข่ายรุ่น 1-14

ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงาน ก.พ. (นนทบุรี) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
และโรงแรมรอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรคุ้มครองจริยธรรมประจำส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการปฐมนิเทศข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นใหม่และสัมมนาเครือข่าย รุ่นที่ 1-14

โครงการปฐมนิเทศข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นใหม่และสัมมนาเครือข่าย รุ่นที่ 1-14

ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2561

ณ สำนักงาน ก.พ. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และโรงแรมรอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

แบบสำรวจข้อมูลและความเห็นของส่วนราชการ เรื่อง การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

คำชี้แจง
สำนักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างการติดตามและประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎ ก.พ.
ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓
เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎ ก.พ. ฉบับดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของส่วนราชการมากยิ่งขึ้น จึงขอความร่วมมือจากท่านในการให้ข้อมูลและความเห็น เพื่อประโยชน์สูงสุดในการดำเนินการต่อไป

สำนักงาน ก.พ. ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านมา ณ โอกาสนี้ และหากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์สรรหาและเลือกสรร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๔๑ และ ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๔๓

URL สำหรับตอบ e - survey : https://goo.gl/forms/ZGnA0LypmS7dCKRC3

 

ชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง ได้จัดพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ของรัชกาลที่ ๙

ชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง (ทุนคิงส์) หรือ KSS: King’s Scholars Society ได้จัดพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมมนาถบพิตร รัชกาลที่๙ ที่ราชกรีฑาสโมสร มีสมาชิกมาร่วม 22 คน จาก 14 รุ่น ในโอกาสเดียวกันสมาชิก 50 คนได้ร่วมกันบริจาคให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อสนับสนุนกิจกรรมตามพระราชดำริของพระองค์ท่านรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 175,899 บาท

สมาชิกได้ร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ โดยการอ่านร้อยกรองจากในหนังสือ “ทุนเล่าเรียนหลวง: จากต้นธารถึงกาลปัจจุบัน” ซึ่งสำนักงาน ก.พ.พิมพ์แจกใน “สัมมนา” นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง พ.ศ.๒๕๕๓  มีการเจริญสติภาวนาน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แล้วยืนสงบนิ่งอย่างพร้อมเพียงช่วงที่สมาชิกสลับกันกราบสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จบพิธีด้วยการร้องเพลงพระราชนิพนธ์ “ความฝันอันสูงสุด”  หลังพิธีมีการแนะนำตัวสมาชิกที่มาร่วมก่อนที่จะร่วมรับประทานอาหารกลางวันและพูดคุยกันตามอัธยาศัย

สาธารณรัฐสิงคโปร์ ส่งมอบตำแหน่งการเป็นประธาน ก.พ. อาเซียนให้แก่ ก.พ. ประเทศไทย Singapore hands over 20th ACCSM Chairmanship to Thailand


ก.พ. ประเทศไทย รับมอบตำแหน่งการเป็นประธาน ก.พ. อาเซียน ครั้งที่ 20 ต่อจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมี นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. ของไทย เข้ารับมอบตำแหน่งประธาน ก.พ. อาเซียน จาก Ms.Yong Ying-I ประธาน ก.พ. สาธารณรัฐสิงคโปร์

 

ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารสำนักงาน ก.พ. โดย ม.ล.พัชรภากร เทวกุล และ ดร. ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ รองเลขาธิการ ก.พ.  เข้าร่วมในพิธีฯ  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561  ณ โรงแรม Marina Mandarin Singapore สาธารณรัฐสิงคโปร์

Pages