ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ข้าราชการพลเรือนสามัญปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพิ่มเติม

หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๒๒/ว ๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ข้าราชการพลเรือนสามัญปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพิ่มเติม 

(ภาพสรุปสาระสำคัญของหลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ข้าราชการพลเรือนสามัญปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม)

ท่านสามารถอ่านหนังสือฉบับเต็มได้ตามเอกสารแนบด้านล่าง

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสอนงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงและการเป็นผู้นำที่เป็นแบบอย่าง โดยการโค้ช (Coaching) และการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) รุ่นที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สาระสำคัญของคู่มือประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย สำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการ

ประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของคู่มือประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการ

ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่
http://bit.ly/ocsc17-58

การฉีดวัคซีนสำหรับนักเรียน/นักศึกษาไทย ที่มีกำหนดเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ

การฉีดวัคซีนสำหรับนักเรียน/นักศึกษาไทย ที่มีกำหนดเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ

เลขาธิการ ก.พ. และผู้บริหารสำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันนี้ (วันศุกร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) เลขาธิการ ก.พ. และผู้บริหารสำนักงาน ก.พ. ได้เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

รายงาน ชีวิตความเป็นอยู่ และผลการตรวจ COVID-19 ของ นทร. TS 63

 

รายงาน ชีวิตความเป็นอยู่ และผลการตรวจ COVID-19 ของ นทร. TS 63 
           
       
สนร. ขอรายงานเกี่ยวกับการศึกษา ชีวิตความเป็นอยู่ และผลการตรวจ COVID-19 ของ นทร. TS 63 ในระหว่างวันที่ 3-9 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา 

การสำรวจความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัตหน้าที่ราชการ

การสำรวจความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัตหน้าที่ราชการ

 

อ้างอิงจาก : ว5/2564

 

 

การขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกและเลื่อนวันการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

Pages