ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์และช่องทางการติดต่อหน่วยงานภายในของสำนักงาน ก.พ. ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่มีการ Work from home

สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์และช่องทางการติดต่อหน่วยงานภายในของสำนักงาน ก.พ. ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่มีการ Work from home

โดยหมายเลขโทรศัพท์จะถูกโอนไปยังโทรศัพท์มือถือของเจ้าหน้าที่โดยตรง เพื่อความสะดวกในการติดต่อของผู้รับบริการ ดังนีค่ะ

 

 

 

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์การรับบริการปรึกษาปัญหาอุทธรณ์/ร้องทุกข์

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 จึงอาจไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการปรึกษาอุทธรณ์/ร้องทุกข์ที่สำนักงาน ก.พ. ด้วยตนเอง

อย่างไรก็ดี ท่านสามารถติดต่อสอบถามและปรึกษาปัญหาการอุทธรณ์-ร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. ได้ที่
1. เว็บไซต์ ก.พ.ค. https://mspc.ocsc.go.th/node/add/contact_mspc
2. อีเมล์ mspc@ocsc.go.th
3. โทรศัพท์หมายเลข 02-547-1000 ต่อ 6980, 6981

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

 

แจ้งเลื่อนวันการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสอนงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงและการเป็นผู้นำที่เป็นแบบอย่าง โดยการโค้ช (Coaching) และการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring)” รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

อัปเดต สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

UPDATE !!

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะนี้

สำนักงาน ก.พ. มีข้อแนะนำให้ส่วนราชการสามารถพิจารณากำหนดแนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยใช้แนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๖ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓)

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. พ.ศ. 2564

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. เรื่อง  รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. พ.ศ. 2564

ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จึงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการรับสมัครและคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. จำนวน 6 ตำแหน่ง

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่ปรากฎ

๕ เมษายน วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

๕ เมษายน วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
--------------------------------------
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

 

 

การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงผู้มีคุณสมบัติสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 17 โดยแบบประเมินสมรรถนะ สำนักงาน ก.พ.

Pages