ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ผลการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักงาน ก.พ. (บัญชีสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

ประเภทข่าว: 

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการของสำนักงาน ก.พ. (บัญชีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)

ประเภทข่าว: 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ และ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (บัญชีสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

ประเภทข่าว: 

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก

ประเภทข่าว: 

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก และวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ประเภทข่าว: 

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของสำนักงาน ก.พ. (บัญชีกรมธนารักษ์)

ประเภทข่าว: 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ และ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (บัญชีกรมธนารักษ์)

ประเภทข่าว: 

Pages