ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (บัญชีกรมที่ดิน)

ประเภทข่าว: 

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัคร สามารถติดต่อและสอบถามได้ที่ 
 
กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขาธิการ ชั้น 3 สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 
ในวันราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.00 น. 
โทรศัพท์ 02 547 1833 หรือ 02 547 1000 ต่อ 6320, 6330

ประเภทข่าว: 

ประกาศขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงาน ก.พ.

ประกาศขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงาน ก.พ. 

เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การศึกษาของสำนักงาน ก.พ.

 

ประเภทข่าว: 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เกณฑ์การตัดสิน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การศึกษา

ประเภทข่าว: 

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (บัญชีของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ)

ประเภทข่าว: 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (บัญชีจากสำนักข่าวกรองแห่งชาติ)

ประเภทข่าว: 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ

ประเภทข่าว: 

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.พ.

ประเภทข่าว: 

Pages