ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เกณฑ์การตัดสิน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การศึกษา

ประเภทข่าว: 

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (บัญชีของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ)

ประเภทข่าว: 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (บัญชีจากสำนักข่าวกรองแห่งชาติ)

ประเภทข่าว: 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ

ประเภทข่าว: 

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.พ.

ประเภทข่าว: 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ และกำหนดวัน เวลา การประเมินฯ

ประเภทข่าว: 

Pages