ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2560

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2560

!!! UPDATE !!! ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

1.สรุปข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2560

2.รายงานภารกิจสำคัญเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2560 ของส่วนราชการ

สามารถ download ได้ที่ link ด้านล่าง (ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560)

ขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า เข้าร่วมการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2560

ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 - 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

รายละเอียดต่างๆ สามารถ download ได้ที่ link ด้านล่างนี้

ข้อมูลการติดต่อหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม

เรียน  ผู้ประสานงาน/เลขานุการของหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า

         ด้วย นายกรัฐมนตรี ประสงค์จะทราบข้อมูลการติดต่อหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมโดยเร่งด่วน สำนักงาน ก.พ. จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน โปรดให้ข้อมูลการติดต่อหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมในสังกัด พร้อมทั้ง ข้อมูลของผู้ประสานงาน/เลขานุการ ตามแบบฟอร์มที่สามารถ Download ได้ตาม Link ด้านล่างนี้ เพื่อสำนักงาน ก.พ. จะได้รวบรวมและนำเรียนนายกรัฐมนตรี โดยเร็วต่อไป

         ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห์ท่าน ส่งไฟล์ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว มาที่ e-mail : [email protected] ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559  ด้วย จะขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2560

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2560 

๊!!! UPDATE !!! สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ สามารถ download ได้ที่ link ด้านล่างนี้แล้วค่ะ (๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙)

ขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. การประชุมเพื่อหารือและกำหนดแนวทางการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

    ในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 9 สำนักงาน ก.พ. จ.นนทบุรี

2. การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 9.30 - 13.00 น.

    ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาะารณสุข จ.นนทบุรี

รายละเอียดต่างๆ สามารถ download ได้ที่ link ด้านล่างนี้

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 5/2559

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 5/2559

*UPDATE* สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 5/2559 สามารถ download ได้แล้ว

เอกสารแนบหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-4) สามารถ download ได้ที่ Link ด้านล่างนี้

 

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 4/2559

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 4/2559

เอกสารแนบหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-8) สามารถ download ได้ที่ Link ด้านล่างนี้

(ล่าสุด) สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 4/2559 สามารถ download ได้แล้ว

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3/2559

UPDATE !!!

(13 พ.ค.2559) สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3/2559 (ฉบับแก้ไข)

(12 พ.ค. 2559) สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3/2559 มีการแก้ไข จะ upload อีกครั้งเมื่อเอกสารสมบูรณ์

(3 พ.ค. 2559) สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3/2559 

ส่วนราชการสามารถ download สำเนาหนังสือเชิญประชุมพร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย ได้ตาม link ด้านล่างนี้

การประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า

การประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคารสำนักงาน ก.พ.

เอกสารที่สรุปจากการประชุม สามารถ download ได้ตาม link ข้างล่างนี้

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2559

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2559

*UPDATE* รายงานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2559

สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2559

ส่วนราชการ สามารถ download เอกสารที่เกี่ยวข้องได้ตาม Link ด้านล่างนี้

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2559

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2559

*UPDATE*

1. นายกรัฐมนตรีมีบัญชาเพิ่มเติมในสรุปข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2559 ว่า

    "ในทุกงานให้จัดทำแฟ้มงาน รวบรวมผลการปฏิบัติ การใช้จ่ายงบประมาณ และรายละเอียดด้วย เพื่อใช้ตรวจสอบ" 

2. รายงานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2559  (ส่วนราชการสามารถ download เอกสารได้ตาม link ด้านล่าง)

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 5/2558

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 5/2558 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 ณ ตึกสันติไมตรี หลังใน ทำเนียบรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพในการประชุม 

เอกสารจากการประชุม (สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ Link ด้านล่าง)

1.สรุปข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 5/2558

(ล่าสุด) 2. รายงานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 4/2558

Pages